Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 314462-2021

22/06/2021    S119

Danmark-Esbjerg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 119-314462

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Sikkerhedsstyrelsen
CVR-nummer: 27403123
Postadresse: Esbjerg Brygge 30
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Casper Adrian König
E-mail: cko@sik.dk
Telefon: +45 29692703
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.sik.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Nævnenes Hus
CVR-nummer: 37795526
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Casper Adrian König
E-mail: sik@sik.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.naevneneshus.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3d6c878a-e475-4827-a135-020c0aca7809/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3d6c878a-e475-4827-a135-020c0aca7809/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3d6c878a-e475-4827-a135-020c0aca7809/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Tilsyn på tværs af brancher og aktiviteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om Skønsmænd af Nævnenes Hus og Sikkerhedsstyrelsen

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nævnenes Hus og Sikkerhedsstyrelsen udbyder en rammeaftale vedrørende teknisk revision af kvalitetsrapporter samt syns- og skønsmænd til udarbejdelse af skønserklæringer i forbindelse med klagesager.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 32 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nævnenes Hus sekretariats betjener en række uafhængige domstolslignende nævn.

Det betyder, at Nævnenes Hus behandler sager og forbereder afgørelsesudkast til nævnene, så de kan træffe korrekte afgørelser til tiden. På den måde understøtter Nævnenes Hus en smidig, hurtig og tilgængelig måde at løse konflikter på, når de opstår mellem borgere, virksomheder og myndigheder.

Sikkerhedsstyrelsen er en del af Erhvervsministeriet og har ansvaret for teknisk sikkerhed i Danmark. Sikkerhedsstyrelsen arbejder blandt andet med kontrol og tilsyn inden for el, vvs og forbrugerprodukter.

Formålet med udbuddet er at sikre en rammeaftale, der er nem at anvende for såvel Skønsmænd som Nævnenes Hus og Sikkerhedsstyrelsen.

Nævnenes Hus og Sikkerhedsstyrelsen udbyder en rammeaftale vedrørende teknisk revision af kvalitetsrapporter samt syns- og skønsmænd til udarbejdelse af skønserklæringer i forbindelse med klagesager (herefter benævnes teknisk revisor og syns- og skønsmænd som ”Skønsmænd”).

Rammeaftalen tildeles personer, baseret på deres CV’er og opfyldelse af mindstekrav hertil. Det er således et krav, at den person der tildeles rammeaftalen udfører de opgaver, denne tildeles under rammeaftalen.

Skønsmændene vil blive tildelt opgaver af henholdsvis Nævnenes Hus og Sikkerhedsstyrelsen i overensstemmelse med de retningslinjer, som fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 32 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ikke opstillet krav til udvælgelseskriterier.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ikke opstillet krav til udvælgelseskriterier.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 30
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/07/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/07/2021
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/06/2021