Supplies - 314667-2022

13/06/2022    S112

Poland-Szczecin: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

2022/S 112-314667

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
Postal address: ul. Mieszka I 33
Town: Szczecin
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Postal code: 71-011
Country: Poland
E-mail: m_optacy@999.szczecin.pl
Telephone: +48 918884249
Fax: +48 918884233
Internet address(es):
Main address: www.999.szczecin.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zaopatrzenie działu farmacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Reference number: 2022.09.ZP
II.1.2)Main CPV code
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest Zaopatrzenie działu farmacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie:

1) CZĘSĆ I – sukcesywne dostawy leków;

2) CZĘŚĆ II – sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych;

3) CZĘŚĆ III – sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych;

4) CZĘŚĆ IV – sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych;

5) CZĘŚĆ V – sukcesywne dostawy materiałów specjalistycznych;

6) CZEŚĆ VI – sukcesywne dostawy materiałów sanitarnych jednokrotnego użytku;

7) CZĘŚĆ VII – sukcesywne dostawy elektrod i akcesoriów jednorazowych.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

sukcesywne dostawy leków

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

sukcesywne dostawy leków

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin jednorazowej dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin jednorazowej dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin jednorazowej dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin jednorazowej dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

sukcesywne dostawy materiałów specjalistycznych

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

sukcesywne dostawy materiałów specjalistycznych

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin jednorazowej dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

sukcesywne dostawy materiałów sanitarnych jednokrotnego użytku

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

sukcesywne dostawy materiałów sanitarnych jednokrotnego użytku

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin jednorazowej dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

sukcesywne dostawy elektrod i akcesoriów jednorazowych

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

sukcesywne dostawy elektrod i akcesoriów jednorazowych

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin jednorazowej dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia JEDZ oraz edytowalną wersję formularza JEDZ można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Zamawiający zaleca wypełnienie JEDZ za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: https://JEDZ.uzp.gov.pl/ . W tym celu przygotowany przez Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w formacie *.xml, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ, należy zaimportować do wyżej wymienionego serwisu oraz postępując zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza JEDZ, z zastrzeżeniem poniższych uwag:

e) w Części II Sekcji D JEDZ (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych JEDZ, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III;

f) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D;

g) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną.

Jednolity dokument (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów na formularzu JEDZ, który musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców. Oświadczenie, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 PZP w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 PZP, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór – załącznik nr 3 do SWZ);

c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, (wzór – załącznik nr 5 do SWZ);

e) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wzór – załącznik nr 4 do SWZ);

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 , 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 9 oraz 10 PZP oraz ART. 7

USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO. 2. Ponadto, Zamawiający na mocy rozporządzenia 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) dokona wykluczenia podmiotów rosyjskich w rozumieniu w/w przepisów. Zakaz obejmuje również podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. Weryfikacji braku zaistnienia tej podstawy wykluczenia w stosunku do konkretnego podmiotu, Zamawiający może dokonać za pomocą wszelkich dostępnych środków.

III.1.3)Technical and professional ability
Minimum level(s) of standards possibly required:

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności:

a) DLA CZĘŚCI I – Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy wyrobów farmaceutycznych o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto każda.

b) DLA CZĘŚCI II - Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy materiałów opatrunkowych o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto każda

c) DLA CZĘŚCI III - Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy środków dezynfekujących o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda

d) DLA CZĘŚCI IV - Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy rękawic chirurgicznych lub diagnostycznych o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto każda

e) DLA CZĘŚCI V - Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy wyrobów medycznych o wartości nie mniejszej niż 450 000,00 zł brutto każda

f) DLA CZĘŚCI VI - Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy materiałów sanitarnych jednorazowego użytku o wartości nie mniejszej niż 850 000,00 zł brutto każda

g) DLA CZĘŚCI VII - Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy wyrobów medycznych o wartości nie mniejszej niż 1 200 000,00 zł brutto każda

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego w Rozdziale 2 niniejszej SWZ wymagania, cechy lub kryteria, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

1) dla części VI zamówienia:

a) Karty katalogowe do poz. 10, 16, 33, 34-37, 62, 67, 75, 79, 81, 82, 83, 88;

b) Oryginalne etykiety producenta w języku polskim, folder oraz autoryzacja producenta potwierdzająca uprawnienia do sprzedaży na terenie Polski w imieniu producenta do poz. 77-78.

2) dla części I – V i VII: zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

2. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1 lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/07/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/10/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/07/2022
Local time: 11:00
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul.Postępu 17 a
Town: WARSZAWA
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 2245877809
Fax: +48 2245877809
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

zgodnie z uPZP

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
Postal address: ul.Mieszka I 33
Town: Szczecin
Postal code: 71-011
Country: Poland
E-mail: b.sochanowski@999.szczecin.pl
Telephone: +48 918884230
Fax: +48 918884233
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/06/2022