Supplies - 314671-2022

13/06/2022    S112

Poland-Warsaw: Disinfection equipment

2022/S 112-314671

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Województwo Mazowieckie
Postal address: ul. Jagiellońska 26
Town: Warszawa
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postal code: 03-719
Country: Poland
Contact person: Magdalena Miechowska
E-mail: magdalena.miechowska@meditrans.waw.pl
Telephone: +48 225251243
Internet address(es):
Main address: http://www.meditrans.waw.pl/
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Administracja Samorządowa
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup plazmowych dezynfektorów powietrza

Reference number: 23/ZP/2022
II.1.2)Main CPV code
39330000 Disinfection equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zakup plazmowych dezynfektorów powietrza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Przedmiot zamówienia wolny od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej przez osoby trzecie, w szczególności nie służył jako przedmiot używany do celów demonstracyjnych oraz jest dobrej jakości. Nie był również wcześniej rekondycjonowany. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 974).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 900 000.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup 60 dezynfektorów powietrza dla WSPRiTS Meditrans Warszawa

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
39330000 Disinfection equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup 60 plazmowych dezynfektorów powietrza dla WSPRiTS Meditrans Warszawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Przedmiot zamówienia wolny od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej przez osoby trzecie, w szczególności nie służył jako przedmiot używany do celów demonstracyjnych oraz jest dobrej jakości. Nie był również wcześniej rekondycjonowany. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 974). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 666 667.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/09/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt Województwa Mazowieckiego pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, RPO 2014–2020 w ramach VI osi priorytetowej, działania 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie od dnia podpisania umowy, nie później niż do 15.09.2022 r. W tym czasie Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup 21 dezynfektorów powietrza dla podmiotów leczniczych

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
39330000 Disinfection equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup 21 plazmowych dezynfektorów powietrza dla podmiotów leczniczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Przedmiot zamówienia wolny od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej przez osoby trzecie, w szczególności nie służył jako przedmiot używany do celów demonstracyjnych oraz jest dobrej jakości. Nie był również wcześniej rekondycjonowany. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 974). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 233 333.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/09/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt Województwa Mazowieckiego pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, RPO 2014–2020 w ramach VI osi priorytetowej, działania 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie od dnia podpisania umowy, nie później niż do 15.09.2022 r. W tym czasie Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 (jedno) świadczenie polegające na dostawie:

Dla Części 1 - dezynfektorów powietrza lub innych urządzeń medycznych, o wartości co najmniej 600 000 zł brutto.

Dla Części 2 - dezynfektorów powietrza lub innych urządzeń medycznych, o wartości co najmniej 200 000 zł brutto.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SWZ. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy. Zmiana umowy, pod rygorem nieważności, wymaga zachowania formy pisemnej.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/07/2022
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 08/09/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 11/07/2022
Local time: 10:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na platformie ofert w dniu upływu terminu składania ofert. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie zobowiązani są złożyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, znajduje się w rozdziale IV SWZ. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;

2) w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj.:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

3) w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 835). Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

4) Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia Zadanie zrealizowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza Strona 8 z 21 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia wykonawcy z art. 125 ust. 1 Pzp oraz wymaganych podmiotowych środków dowodowych. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

Klauzula informacyjna RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1) znajduje się w rozdziale XII SWZ.Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.

Zamawiający, Uchwałą nr 324/212/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 02 marca 2021 r. (z uchwałami zmieniającymi: Uchwałą nr 455/218/21 z dnia 30.03.2021 r. i Uchwałą nr 1467/256/21 z dnia 16.09.2021 r.), udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans’’ SPZOZ w Warszawie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu kopię odwołania przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/06/2022