Roboty budowlane - 314689-2019

05/07/2019    S128    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Bełchatów: Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni

2019/S 128-314689

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 111-273546)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
ul. Węglowa 5
Bełchatów
97-400
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Muszalska - Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra, 74-115 Nowe Czarnowo 76
Tel.: +48 918224251
E-mail: joanna.muszalska@gkpge.pl
Faks: +48 918224470
Kod NUTS: PL428

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.pgegiek.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.pgegiek.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa 2 bloków gazowo-parowych w PGE GiEK S.A., Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Numer referencyjny: POST/GEK/GEK/PMR-ELD/04568/2019
II.1.2)Główny kod CPV
45251000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Zamówienia jest realizacja w formule „pod klucz” 2 bloków gazowo-parowych o znamionowej mocy elektrycznej brutto od 650 do 717 MWe w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra (Blok 9 oraz Blok 10 zgodnie z projektem Kontraktu – Część III SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji 2 Bloków wraz z pełną infrastrukturą podziemną i naziemną, szkolenie personelu Zamawiającego, serwis gwarancyjny Bloków oraz świadczenie usług serwisowych dla dwóch turbin gazowych w Okresie Umowy w rozumieniu Części IV SIWZ, w zakresie opisanym w Części II oraz IV SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 111-273546

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 26/08/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 18/10/2019
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/08/2019
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 18/10/2019
Czas lokalny: 12:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: