Lieferungen - 314763-2023

26/05/2023    S101

Polen-Poznań: Frontschaufellader

2023/S 101-314763

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o.
Nationale Identifikationsnummer: 7831689634
Postanschrift: ul. Ratajczaka 19
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL418 Poznański
Postleitzahl: 61-814
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Krystyna Wierzbowska
E-Mail: przetargi@zzo.pl
Telefon: +48 618530813
Fax: +48 618530842
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zzo.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zzo-poznan.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej z łyżką wysokiego załadunku w formie leasingu operacyjnego

Referenznummer der Bekanntmachung: ZZO.341.15.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
43250000 Frontschaufellader
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej z łyżką wysokiego załadunku w formie leasingu operacyjnego

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66114000 Finanzierungs-Leasing
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Hauptort der Ausführung:

Poznań

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej z łyżką wysokiego załadunku w formie leasingu operacyjnego.

Podstawowe wymagania dotyczące przedmiotu dostawy: przedmiot dostawy nie być prototypem, musi pochodzić z seryjnej produkcji oraz spełniać obowiązujące w Polsce normy i przepisy prawa, musi być fabrycznie nowy, rok produkcji 2023, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.

Podstawowe wymagania dotyczące warunków leasingu:

a) czas trwania leasingu – 60 następujących po sobie miesięcy począwszy od daty przekazania maszyny potwierdzonej protokołem zdawczo – odbiorczym.

b) liczba rat leasingowych: 59.

c) leasing rozliczany w polskich złotych.

d) raty leasingowe zostaną ustalone ze zmiennym oprocentowaniem i będą płatne co miesiąc, w terminie określonym w harmonogramie opłat leasingowych. Część odsetkowa raty leasingowej ulegać będzie obniżeniu w przypadku spadku stopy WIBOR 1M i podwyższeniu w przypadki wzrostu stopy WIBOR 1M w stosunku do poziomu przejętego do kalkulacji oferty.

e) wartość opłaty wstępnej 10% ceny netto maszyny plus podatek VAT.

f) wartość wykupu/opłaty końcowej 1% ceny netto urządzenia plus podatek VAT.

g) Zamawiający wymaga uregulowania w Ogólnych Warunkach Leasingu możliwości częściowej wcześniejszej spłaty leasingu przez Zamawiającego, poprzez zwiększenie wysokości wskazanej przez Zamawiającego raty leasingu, w części kapitałowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi (nie częściej niż 1 raz do roku).

h) Wykonawca zobowiązany jest do wliczenia w cenie oferty wszelkich kosztów leasingu.

i) raty leasingowe uiszczane będą w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po odbiorze pojazdu . Zmawiający zobowiązany będzie do uiszczania rat leasingowych na podstawie harmonogramu finansowego będącego integralną częścią umowy leasingowej.

j) Zamawiający w okresie trwania umowy zobowiązuje się ponosić koszty ubezpieczenia pojazdu we własnym zakresie i nie ma obowiązku ubezpieczenia pojazdu za pośrednictwem Wykonawcy.

Przedmiot dostawy musi być objęty gwarancją producenta na ładowarkę oraz inne zamontowane urządzenia i podzespoły min. 5 lat lub 10 000 mth (w zależności od tego co nastąpi wcześniej).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie, co najmniej 1 dostawę ładowarki kołowej, o wartości co najmniej 800 000,00 zł brutto.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 6 do SWZ).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z zapisami SWZ

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/06/2023
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/09/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/06/2023
Ortszeit: 10:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP, art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących obronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1)

Oprócz dokumentów wskazanych w części III niniejszego ogłoszenia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia:

1. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – instrukcja wypełniania dokumentu zamieszona jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/bazawiedzy/prawo-zamowienpublicznychregulacje/prawokrajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia;

2. oświadczenia, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;

4. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Pzp”;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem

środka karnego,

— sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

5. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

6. formularza ofertowego – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ;

7. pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

8. oświadczenie o aktualności oświadczenia dot. podstaw wykluczenia - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ

9. oświadczenie o aktualności oświadczenia dot. podstaw wykluczenia z rozporządzenia - zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.

10. W celu potwierdzenia zgodności oferowanej dostawy z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

a) dokumentów materiałów informacyjnych dot. oferowanego pojazdu (katalogi, ulotki, prospekty);

b) specyfikacji technicznej oferowanego pojazdu (wypełnionej przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 9 do SWZ).

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/05/2023