Lieferungen - 314825-2023

26/05/2023    S101

Polen-Breslau: Angiografie-Ausstattung

2023/S 101-314825

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU
Nationale Identifikationsnummer: 8981816856
Postanschrift: UL. BOROWSKA 213
Ort: WROCŁAW
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-556
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Elżbieta Komar
E-Mail: elzbieta.komar@usk.wroc.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.usk.wroc.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.usk.wroc.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: SP ZOZ
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa zestawu do ablacji migotania przedsionków z użyciem elektroporacji z dzierżawą konsoli (PFA) oraz zestaw do krioablacji balonowej z możliwością zmiany średnicy balonu

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP.242.120.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33111710 Angiografie-Ausstattung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa zestawu do ablacji migotania przedsionków z użyciem elektroporacji z dzierżawą konsoli (PFA) oraz zestaw do krioablacji balonowej z możliwością zmiany średnicy balonu dla Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony w Formularzu cenowym stanowi Załącznik nr 2A do SWZ

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 218 480.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 1a

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33111710 Angiografie-Ausstattung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Hauptort der Ausführung:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Krioablacja balonowa z możliwością zmiany średnicy balonu - KOMIS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony w Formularzu cenowym stanowi Załącznik nr 2A do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 2a

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33111710 Angiografie-Ausstattung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Hauptort der Ausführung:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zestaw do wykonywania zabiegów leczenia migotania przedsionków metodą PFA.

Pozycja nr 1 – KOMIS

Pozycja nr 2 – DZIERŻAWA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony w Formularzu cenowym stanowi Załącznik nr 2A do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 045-132501
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 1a

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 2a

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
08/05/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BOSTON SCIENTIFIC POLSKA Sp. z o.o.
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 218 480.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 218 480.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8. Do oferty należy dołączyć:

1) Formularz oferty – Załącznik nr 2

2) Formularz cenowy – Załącznik nr 2A

3) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

4) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

5) Oświadczenie Wykonawcy - JEDZ, o którym mowa w pkt. IX.1. SWZ w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;

6) oświadczenie, z którego wynikać będzie brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

7) oświadczenie, z którego wynikać będzie, że w stosunku do wykonawcy nie zachodzi podstawa wykluczenia przewidziana w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576;

8) przedmiotowe środki dowodowe wyszczególnione w pkt. V.1

a. Katalogi, ulotki, foldery potwierdzające spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w języku polskim lub tłumaczone na język polski wraz z opisem której części zamówienia dotyczą (numer pakietu, numer pozycji).

b. Oświadczenie przez Wykonawcę, iż oferowany asortyment, posiada aktualne dokumenty, dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego przedmiotu zamówienia, wydanych zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia ustawa z dnia 7 kwietnia 2022, Dz.U.2022r. poz. 974 o wyrobach medycznych) tj. Deklarację Zgodności producenta, certyfikaty CE i może je okazać Zamawiającemu na każde jego żądanie.

c. Oświadczenie przez Wykonawcę, iż oferowany asortyment spełniania wymogi, określone w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r.).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść́ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność́ Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” PZP.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/05/2023