Works - 31488-2022

21/01/2022    S15

Poland-Wrocław: Building construction work

2022/S 015-031488

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Zarząd Zasobu Komunalnego Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław
Postal address: ul. św. Elżbiety 3
Town: WROCŁAW
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 50-111
Country: Poland
Contact person: Edyta Filio
E-mail: zp@zzk.wroc.pl
Telephone: +48 3328145
Internet address(es):
Main address: http://bip.zzk.wroc.pl
Address of the buyer profile: http://bip.zzk.wroc.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Remont budynku przy ul. Paulińskiej 13 we Wrocławiu.

Reference number: ZZK - NZ/243/3400/162/21
II.1.2)Main CPV code
45210000 Building construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Remont budynku położonego przy ul. Paulińskiej 13 we Wrocławiu.

Termin realizacji zamówienia: do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy (zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym), w tym:

1) wykonanie pomieszczenia węzła cieplnego w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy,

2) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, pionów ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy

3) opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji pozwolenia na budowę na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w lokalu mieszkalnym nr 2A do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 396 455.99 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45310000 Electrical installation work
45331100 Central-heating installation work
45332200 Water plumbing work
71320000 Engineering design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Main site or place of performance:

Wrocław

II.2.4)Description of the procurement:

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

1) roboty w piwnicy budynku – budowę pomieszczenia węzła cieplnego wraz z niezbędnymi instalacjami,

2) remont i przebudowę instalacji sanitarnych obejmujący m.in.:

a) zamianę sposobu ogrzewania na ogrzewanie zasilane z miejskiej sieci wraz z demontażem obecnych starych źródeł ciepła w lokalach,

b) wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku wraz z demontażem obecnych źródeł do przygotowania ciepłej wody użytkowej,

c) przebudowę instalacji zimnej wody,

d) przebudowę instalacji kanalizacyjnej,

e) przebudowę przyłącza wodociągowego do budynku,

f) opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w lokalu mieszkalnym nr 2A wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji pozwolenia na budowę,

g) wykonanie na podstawie opracowanej zamiennej dokumentacji projektowej wentylacji grawitacyjnej w lokalu mieszkalnym nr 2A.

3) zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż 1 „tablicy informacyjnej" oraz 1 „tablicy pamiątkowej" zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji,

4) wykonanie, dostarczenie i montaż „tablicy informacyjnej na czas budowy" - zgodnie z „Instrukcją dla Wykonawcy, Zasady oznakowania inwestycji w zakresie informacji dla Mieszkańców” wraz ze wzorami tablic.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 35
Quality criterion - Name: Kryterium społeczne / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPDS.03.03.02-02-0001/20 pn. „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3” w ramach programu operacyjnego RPO WD 2014-2020.

II.2.14)Additional information

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 216-567484
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Remont budynku przy ul. Paulińskiej 13 we Wrocławiu.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ALBA FACILITY MANAGEMENT Sp. z o.o.
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 396 455.99 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

część prac związanych z budową pomieszczenia węzła cieplnego, część prac związanych z remontem i przebudową instalacji sanitarnych

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Zamawiający, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych prac, zgodnych z przedmiotem niniejszego postępowania, w wysokości do 100 % wartości zamówienia podstawowego.

Zamówienie, o którym mowa powyżej może dotyczyć całego zakresu zamówienia podstawowego i będzie udzielone na zasadach określonych w umowie podstawowej, po przeprowadzeniu negocjacji, z zastrzeżeniem, że wartość robót zostanie ustalona na podstawie przyjętych w umowie podstawowej składników cenotwórczych. Dopuszcza się jedynie zmianę stawki roboczogodziny po upływie 6 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o maksymalnie 10 %, a po upływie 12 miesięcy o maksymalnie 20 %, również ceny materiałów i sprzętu będą podlegać negocjacjom w odniesieniu do aktualnych cen rynkowych.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: KIO
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: UZP
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zawarte są w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: KIO
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022