Works - 31490-2022

21/01/2022    S15

Bulgaria-Sofia: Road construction works

2022/S 015-031490

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: AGENTsIYa "PaTNA INFRASTRUKTURA"
National registration number: 000695089
Postal address: bul. MAKEDONIYa No..3
Town: gr.Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1606
Country: Bulgaria
Contact person: Lora Valentinova Batseva
E-mail: l.bazeva@api.bg
Internet address(es):
Main address: http://www.api.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/18152
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на републикански пътища.

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Определяне на изпълнител на строителството на обект АМ „Европа“ от км 32+447,20 до км 48+903“

II.1.2)Main CPV code
45233120 Road construction works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител за строителството на обекта и да се сключи договор за нейното изпълнение, с оглед извършване на качествено строителство на обекта, в съответствие с нормативните изисквания и спазване на договорените срокове.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 222 466 239.45 BGN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233120 Road construction works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
NUTS code: BG412 София / Sofia
Main site or place of performance:

област София и област София-град

II.2.4)Description of the procurement:

Работите са показани до степента,до к/о са разработени в наличната в АПИ проектна разработка, представена като

приложение към документацията за обществената поръчка. Предметът на обществената поръчка вкл:

А)Дейност строителство

1)Изпълнение на СМР, съгласно Технич. проект за строежа, одобрен от Възлож.,в съответствие с Технич.

предлож.за изпълнение на общ. поръчка, предписанията и заповедите в Заповедната книга и КСС.

2)Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и на

Техн. проект строителни продукти (строителни материали, включително бетонови смеси, армировъчна

стомана, хидроизолационни и антикорозионни материали, асфалтови смеси, изделия, елементи, детайли,

комплекти и други).

3) Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа.

4) Осигуряване на терени за нуждите на строителството, при необходимост, в съответствие с разпоредбите на чл.

38 от Закона за пътищата – за временно строителство, за производствени полигони (бази) за нуждите на

строителството, за складиране на материали и техника и други нужди, във връзка с изпълнение на

строителството, установени с Плана за безопасност и здраве, само в случаите, когато същите са извън

територията, върху която се изгражда строежа.

5) Преместване, при изпълнение на строителството, на подземни и надземни мрежи и съоръжения, при

необходимост.

6) Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и

другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискването на

българското законодателство.

7) Извършване на геодезическо замерване на теренната основа на строежа.

8) Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството.

9) Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.

10) Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивна документация на строежа.

11) Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация.

12) Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и приемането му от Възложителя.

13) отстраняване на забележките по проекта/строежа, след проведени одити по пътна безопасност.

14) Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните

срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка.

15) Всички останали дейности, необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка и

гаранционното поддържане на строежа.

Б) Изпълнение на мерки за информация и комуникация:

Изпълнителят следва да планира и реализира мерки за информация и комуникация при изпълн.на проекта, като

спазва изискванията на нац. и Европейската нормат.уредба.Планирането на мерките се осъщ.чрез

Комуникационен план(КП), к/о се представя на Възлож. за одобрение в срок от 21 дни от датата на издаване на

уведомление за осгиур.финанс.В КП да бъдат предвидени официални церемонии „Първа копка”.

Изпълнителят ще назначи отговорник за изпълнение на КП, чиито основни задължения са:

1. да следи за спазването изискванията на съответния Регламент на ЕК/ЕП и съответствие с Националната

комуникационна стратегия и приложенията към нея;

2.да координира качественото и навременно изпълнение на КП,като носи служебна отговорност;

3.да подготвя отчетите относно напредъка по изпълнението на информационните и комуникационни дейности по

комуникац.план на Изпъл.съгласно процедурния наръчник на Възлож.;

4. да обновява и актуализира информацията за проекта на интернет-сайта на Изпълн.;

5.да участва в организ.и реализ. на информац.срещи,семинари и други публични форуми,свърз.с изпълн.на Д-

ра(к/о това е прилож.);

6.да отг. за осигуряването на достат. снимков материал от етапите на строит. на об. и от дейност.по

Комуникационен план;

7.да поддържа постоянни контакти с Възлож.и други целеви аудитории;

8.да изготвя шестмесечни отчети и окончателния отчет за изпълнението на плана до Възлож.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: ОЦЕНКА ПО ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО - Б / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Планирано е изпълнението на обществената поръчка да бъде предложено за финансиране от Оперативна

програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020. Към настоящия момент не е осигурено

финансиране за изпълнението на обекта.

II.2.14)Additional information

Компл.оценка/КО/=КО=А+Б,където А-оценка по финансови показатели за строителство, с относителна тежест 60 т.;

Б - оценка по технически показатели за строителство, с относителна тежест 40 т.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 040-096891
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 28299
Title:

„Определяне на изпълнител на строителството на обект АМ „Европа“ от км 32+447,20 до км 48+903“

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
22/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 10
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ЕВРОПА-2022 ДЗЗД
National registration number: 177547467
Postal address: ул. Дамяница №3-5
Town: София
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Country: Bulgaria
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД
National registration number: 130131711
Postal address: ул. Дамяница №3-5
Town: гр. София
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1619
Country: Bulgaria
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНАЛ АД
National registration number: 175402074
Postal address: ул. ДАМЯНИЦА 3-5
Town: гр. София
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1619
Country: Bulgaria
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ОБОНАТО БИЛД ЕООД
National registration number: 202924485
Postal address: ул. "Тинтява" №.126 ап.Офис 4.1
Town: гр. София
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1113
Country: Bulgaria
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 224 315 521.00 BGN
Total value of the contract/lot: 222 466 239.45 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022