Diensten - 31493-2020

22/01/2020    S15

Roemenië-Boekarest: Reinigingsdiensten

2020/S 015-031493

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C.
Nationaal identificatienummer: 14234699
Postadres: Str. Robescu F. Constantin nr. 23
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 030217
Land: Roemenië
Contactpersoon: Elena Ionescu
E-mail: achizitii@isc.gov.ro
Telefoon: +40 213181700 / 213181717
Fax: +40 213181717
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.isc.gov.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acordul-cadru – 24 luni servicii de curățenie și colectare selectivă a deșeurilor (inclusiv materialele aferente)

Referentienummer: 14234699_2019_PAAPD1066048
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000 Reinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 599 579.44 RON
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO ROMANIA

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 081-193629

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 62
Benaming:

Acord-cadru servicii de curățenie și colectare selectivă a deșeurilor

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/06/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fabi Total Grup S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15556234
Postadres: Str. Berceni nr. 104 H, sector 4
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 041919
Land: Roemenië
E-mail: office@fabiclean.ro
Telefoon: +40 723242172
Fax: +40 213195483
Internetadres: www.fabiclean.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 112 610.59 RON
Laagste offerte: 4 112 610.59 RON / Hoogste offerte: 4 112 610.59 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 67
Benaming:

Contract subsecvent nr. 1 la acordul-cadru servicii de curățenie și colectare selectivă a deșeurilor nr. 62/28.6.2019

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fabi Total Grup S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15556234
Postadres: Str. Berceni nr. 104 H, sector 4
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 041919
Land: Roemenië
E-mail: office@fabiclean.ro
Telefoon: +40 723242172
Fax: +40 213195483
Internetadres: www.fabiclean.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 112 610.59 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 827 059.60 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 155
Benaming:

Contract subsecvent nr. 2 la acordul-cadru servicii de curățenie și colectare selectivă a deșeurilor nr. 62/28.6.2019

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fabi Total Grup S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15556234
Postadres: Str. Berceni nr. 104 H, sector 4
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 041919
Land: Roemenië
E-mail: office@fabiclean.ro
Telefoon: +40 723242172
Fax: +40 213195483
Internetadres: www.fabiclean.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 112 610.59 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 772 519.84 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2020