Supplies - 314935-2022

13/06/2022    S112

Romania-Timișoara: Sterilisation, disinfection and hygiene devices

2022/S 112-314935

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis
National registration number: 17090636
Postal address: Strada: Pta Regina Maria, nr. 3
Town: Timisoara
NUTS code: RO424 Timiş
Postal code: 300004
Country: Romania
Contact person: Daniel Julan
E-mail: siapdgaspctm@yahoo.com
Telephone: +40 256490281
Fax: +40 256407066
Internet address(es):
Main address: www.dgaspctm.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100147201
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziția de aparate de sterilizare, dezinfectare si igienizare in cadrul proiectului „Dotarea centrelor sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș cu echipamente de protecție/prevenție destinate gestionării situației COVID-19”, Cod SMIS 2014+ 138305 - RELUARE LOT III - Aparate de control si de testare

Reference number: 17090636/2022/6
II.1.2)Main CPV code
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

DGASPC Timiș în calitate de partener în cadrul proiectului „Dotarea centrelor sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș cu echipamente de protecție/prevenție destinate gestionării situației COVID-19”, Cod SMIS 2014+ 138305 - are obligația de a achiziționa echipamente de protecție/prevenție în vederea dotării centrelor sociale subordonate DGASPC Timiș şi îşi asumă rolul aşa cum acesta este definit în Acordului de Parteneriat încheiat cu Județul Timiș.

Obiectul prezentei proceduri de achizitie publică vizează furnizarea de Aparate de sterilizare, de dezinfectare si de igienizare cod CPV 33191000-5:

Lot III Aparate de control și de testare cod CPV 38500000-0 (termometru digital noncontact cu infraroșu; termoscaner – sistem de detecție cu infraroșu prin măsurarea temperaturii corpului uman)

Numarul de zile până la care se pot solicita clarificari sau informatii suplimentare este de 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 464 460.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO424 Timiş
Main site or place of performance:

SEDIUL INSTITUTIEI DGASPC TIMIS

II.2.4)Description of the procurement:

Obiectul prezentei proceduri de achizitie publică vizează furnizarea de Aparate de sterilizare, de dezinfectare si de igienizare cod CPV 33191000-5:

Lot III Aparate de control și de testare cod CPV 38500000-0 (termometru digital noncontact cu infraroșu; termoscaner – sistem de detecție cu infraroșu prin măsurarea temperaturii corpului uman)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Titlul proiectului: „Dotarea centrelor sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș cu echipamente de protecție/prevenție destinate gestionării situației COVID-19”, Cod SMIS 2014+ 138305, Contract de finanțare Programul Operational Infrastructura Mare nr.513/30.03.2021 Cod apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de ges... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information

Proiectul este depus în parteneriat cu Județul Timiș – Lider, DGASPC Timiș, având calitatea de Partener, având obligația de a achiziționa echipamente de protecție/prevenție în vederea dotării centrelor sociale subordonate DGASPC Timiș. Această activitate se va realiza în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare 513/30.03.2021.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerința 1:

Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 59-60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016

Pentru cerintele solicitate se va prezenta DUAE și Declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 59 şi 60 din Legea nr. 98/2016 – formular atașat documentației de atribuire.

Conform art.196 alin.(2) din Legea 98/2016 înainte de atribuirea contractului se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative actualizate, prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, în conformitate cu DUAE.

Aceste documente pot fi:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) restanțe la momentul prezentării acestora;

• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

• după caz, documente prin care se demostreazaă faptul ca operatorul economic poate beneficia si de derogarile prevazute la art.166 alin (2), art.167 (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

• alte documente edificatoare, după caz.

Cerință 2:

-Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea 98/2016 (Formular F1) completată va fi încărcată în SICAP la rubrica Documente de calificare, inclusiv de subcontractant si/sau terț susținător. În sensul prevederilor art. 60 si art. 167 alin. 1 lit. e) din Legea 98/2016, persoanele ce detin funcții de decizie în cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: Director General – Apostol Elena-Carmen; Director General Adjunct Protecţie Socială – Anucin Bogo; Director General Adjunct Economic – Julan Daniel; Director Executiv Protecţia Drepturilor Copiilor – Truşcă Monica; Director Executiv Protecţia Persoanelor Adulte – Ilcău Dana; Şef Serviciul Investiţii și Achiziţii Publice – Forgacs Ana; Manager de proiect - Șerbescu Lavinia (Funcție publică de execuție in cadrul Serviciului Managementul Proiectelor – Consiliul Județean Timiș), Membrii echipei de implementare a proiectului - Funcţii de execuţie în cadrul Serviciului Investiţii și Achiziţii Publice - Stoi Adina; Serviciului Contabilitate Financiar-Buget DGASPC Timiș - Rusanovschi Luminița; Compartimentului de Securitate si Sănătate in muncă DGASPC Timiș - Pătruț Dan-Petru; Serviciului Juridic si Contencios DGASPC Timiș - Oană Horațiu-Mircea.

Autoritatea contractantă va avea dreptul de a solicita clarificări si/sau completari referitoare la această declaratie oricând pe parcursul procedurii de atribuire, în cazul în care intervin modificări în Lista de mai sus.

În conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile ulterioare, în cazul în care în tara de origine sau în țara în care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, se va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.

Dupa caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile ulterioare.

Documentele emise în alta limba decât româna vor fi însoțite de traducerea autorizata în limba româna.

Toate documentele solicitate de autoritatea contractanta vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice în SICAP, în sectiunea dedicata, semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001, republicata, privind semnatura electronica.

Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate în limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.

Nota:

1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente (dacă este cazul): angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare (se menționează procentul de subcontrare ) si/sau acordul de asociere.

3. DUAE aferent procedurii de atribuire este configurat de către autoritatea contractantă direct în SICAP la definirea documentației de atribuire . Răspunsurile vor fi completate de operatorii economici direct în SICAP, după autentificare, ținând cont de calitatea în care aceștia participă la procedura de atribuire.

Atentie! Toate documentele/ofertele depuse pe SICAP trebuie sa fie semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

În baza art. 173, alin. (1) din Legea 98/2016 operatorii economici trebuie să dovedească forma de înregistrare în registre comerciale (precum și obiectul de activitate) în conditiile legii din țara de rezidență din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de indeplinire: Ofertantii (inclusiv asociatii/ tertii sustinatori) au obligatia completarii si prezentarii initiale a unui DUAE distinct.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE ce urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (inclusiv asociatii / subcontractantii / tertii sustinatori) sunt:

-Pentru persoanele juridice române: se va solicita Certificatul constatator emis de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte denumirea completa, sediul social si punctul/punctele de lucru, persoanele autorizate (administratori /persoane imputernicite), domeniul de activitate principal/domeniile de activitate secundare si codurile CAEN aferente acestora;

-Pentru persoanele juridice straine: se vor solicita documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta a operatorului economic.

-Pentru persoanele fizice romane/straine: se vor solicita documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica autorizata, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta a operatorului economic.

Toate documentele vor fi insotite de traducerea autorizata în limba română.

Nota: 1.Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct. In cazul unei asocieri, fiecare ofertant este obligat să prezinte documentele solicitate la acest capitol pentru partea din contract pe care o realizează.

2.În situatia în care din documentele solicitate în acest sens nu reiese că ofertantul este autorizat pentru desfășurarea de activități care fac obiectul achiziției, cerința se consideră neîndeplinită, iar oferta inacceptabilă.

Atentie! Toate documentele/ofertele depuse pe SICAP trebuie sa fie semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul trebuie să facă dovada că a furnizat în cursul unei perioade care acoperă ultimii 3 ani (calculați până la data limita de depunere a ofertelor), produse similare in valoare cumulata de minim: • 232000 lei fără TVA pentru Lot III Aparate de control și de testare cod CPV 38500000-0: termometru digital noncontact cu infraroșu; respectiv termoscaner – sistem de detecție cu infraroșu prin măsurarea temperaturii corpului uman.În cazul subcontractanţilor propuşi se ia în considerare capacitatea tehnică şi profesională pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă documentele prezentate sunt relevante în acest sens (art.172 alin.(4) din Legea nr. 98/2016). Ofertanţii vor prezenta odată cu DUAE angajamentul ferm al terţului susţinător, sau după caz, al acordului de subcontractare. Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente/acordurile de subcontractare urmează a fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante; cerinta se referă la produsele similare efectiv livrate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, durata contractului.Documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Acestea pot fi:- certificatul constatator de indeplinire a obligatiilor asumate sau alte documente; - procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării; - recomandări; - alte documente echivalente.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/07/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/10/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/07/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

In scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantii (inclusiv asociatii/subcontractantii/tertii sustinatori) au obligatia de a depune initial in SICAP numai DUAE (documentul unic de achizitii european) si Declaratia pe propria raspundere privind inexistenta conflictului de interese (Declaratia conform art. 59 si 60 din Legea 98/2016). Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte din documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.

Operatorii economici care participă la procedură vor completa DUAE în SICAP în mod direct, după autentificare, conform Notificare ANAP din 08/04/2019 privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice. Daca doua sau mai multe oferte au o valoare totala egala a propunerii financiare si sunt clasate pe locul 1, in vederea departajarii, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SICAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi, iar oferta cu cel mai scazut pret va fi desemnata castigatoare.

Daca semnatura electronica nu apartine reprezentantului legal/imputernicitului din partea ofertantului, acesta are obligatia de a transmite odata cu oferta si imputernicirea persoanei care a semnat documentele ofertei cu semnatura electronica extinsa.Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SICAP. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor, conform art. 161 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

In conformitate cu art. 6 coroborat cu art. 8 din LEGEA nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Serviciul Juridic si Contencios
Postal address: Piața Regina Maria,
Town: Timisoara
Postal code: 300004
Country: Romania
E-mail: juridic.dgaspctm@yahoo.com
Telephone: +40 256490281
Internet address: www.dgaspctm.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/06/2022