Supplies - 314963-2022

Submission deadline has been amended by:  346924-2022
13/06/2022    S112

Romania-Bârlad: Medical consumables

2022/S 112-314963

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: MUNICIPIUL BARLAD
National registration number: 4539912
Postal address: Strada: 1 Decembrie, nr. 21
Town: Barlad
NUTS code: RO216 Vaslui
Postal code: 731182
Country: Romania
Contact person: FRATIAN MIHAELA
E-mail: raducuaurelian@primariabarlad.ro
Telephone: +40 235411760
Fax: +40 235416867
Internet address(es):
Main address: www.primariabarlad.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100147250
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare materiale sanitare consumabile din cadrul proiectului "Gestionarea eficienta a pandemiei in unitatile de invatamant din municipiul Barlad"

Reference number: 14539912_2022_PAAPD1356327
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Obiectul contractului consta in furnizarea de materiale sanitare consumabile pentru unitatile de invatamnt din municipiul Barlad, care sa respecte cerintele minime din documentatia de atribuire aferena achizitiei, in termenul solicitat de autoritatea contractanta.

Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari transmise de operatorii economici in termenul specificat la sectiunea I,3 (de 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor), in cadrul unui raspuns consolidat, postat in SEAP pana cel tarziu in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 4 019 748.95 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Ofertantii pot depune oferta pentru oricare dintre cele trei loturi.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Furnizare dezinfectanti pentru suprafete

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO216 Vaslui
Main site or place of performance:

La sediul unitatilor de invatamant din municipiul Barlad.

II.2.4)Description of the procurement:

Se vor furniza 1.157 litri de dezinfectanti pentru suprafete.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Garantia acordata produselor / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 69 998.50 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Gestionarea eficienta a pandemiei in unitatile de invatamant din municipiul Barlad

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Furnizare materiale sanitare consumabile

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO216 Vaslui
Main site or place of performance:

Sediul unitatilor de invatamant din municipiul Barlad, judetul Vaslui.

II.2.4)Description of the procurement:

Se vor furniza 1.649.205 bucati masti de protectie medicala adulti, 451.180 bucati masti de protectie medicala copii, 1.272 bucati viziere de protectie, 3.235 bucati combinezoane de protectie, 298.500 bucati manusi de protectie medicala, la sediul unitatilor de invatamant enumerate in Caietul de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Garantia acordata produselor / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 786 010.50 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Gestionarea eficienta a pandemiei in unitatile de invatamant din municipiul Barlad

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Furnizare dezinfectanti pentru maini

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33741300 Hand sanitizer
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO216 Vaslui
Main site or place of performance:

Unitatile de invatamant din municipiul Barlad, judetul Vaslui.

II.2.4)Description of the procurement:

Se vor furniza 33.009 litri de dezinfectanti pentru maini, la unitatile sanitare din Caietul de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Garantia acordata produselor / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 163 739.95 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

“Gestionarea eficienta a pandemiei in unitatile de invatamant din municipiul Barlad”

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

CERINȚA

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 modificată și completată.

MODALITATE INDEPLINIRE:

Se va completa formularul DUAE pentru fiecare operator economic participant la procedură.

După aplicarea criteriului de atribuire, Ofertantul a cărui ofertă a fost clasată pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante, demonstrează inexistența situațiilor de excludere prin prezentarea documentelor justificative valabile la momentul prezentarii, indicate în DUAE, constand in:

-certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.); Operatorul economic trebuie să prezinte certificate valabile la momentul prezentării.

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu art. 168 din Legea 98/2016 autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.

În cazul ofertanților care sunt persoane juridice străine se vor prezenta certificate/documente echivalente care să fie valabile la momentul prezentării.

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

În scopul prevenirii, identificării și remedierii în mod eficient a conflictelor de interese care pot apărea pe durata derulării procedurii de atribuire, fiecare ofertant/asociat, inclusiv terț susținător / subcontractant, după caz, va intocmi o Declarație pe proprie răspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute in art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind conflictul de interese.

Declaratia privind conflictul de interese va fi prezentată de toți participanții odată cu depunerea DUAE și a ofertei in SEAP. Declarația va conține informații aferente situației lor.

Numele persoanelor cu rol de decizie la nivelul Autorității Contractante care sunt implicate în desfasurarea procedurii de achizitie sunt: Dumitru Boros - Primar, Ana – Maria Vintila – Viceprimar, Catalin Haret – Secretar al municipiului, Liviu – Toader Angheluta – Director executiv, Cezar Chiper– Director Tehnic, Aurelian Raducu - Sef Serviciu Tehnic Investitii, Licitatii si Contracte de Achizitii Publice, Vasilica Catalin Moraru – Sef Birou Dezvoltare Locala si Integrare Europeana, Marius – Gianni Chitiga – Manager de proiect, Mihaela Dudau – Consilier juridic, Nina Adriana Nestor – consilier Serviciul Buget Contabilitate, Mihaela Fratian – responsabil achizitie, Cristina Ivanovici – Responsabil financiar.

Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

CERINTA 1 pentru Loturile 1,2,3:

1. Orice Operator Economic participant la procedură, indiferent dacă este Ofertant individual, membru al unei asocieri, Subcontractant sau Terț Susținător, trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractanta informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Subcontractanții și/sau terții susținători vor completa informațiile aferente situației lor intr-un DUAE distinct.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

CERINTA 2 pentru Lotul 1 si Lotul 2:

2. Operatorul Economic care depune oferta trebuie sa faca dovada ca pentru produsele ofertate detine aviz eliberat în baza Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare sau o formă de autorizaţie de punere pe piaţă eliberată conform Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, emise de Comisia Naţională pentru Produse Biocide, sau echivalente, dupa caz.

Modalitate de indeplinire:

Ofertantii vor prezenta, pentru produsele ofertate:

- avizul emis de Ministerul Sanatatii pentru produsele ofertate, daca producatorul este din Romania, sau avizul de functionare in cazul ofertantilor persoane juridice straine, sau echivalente, dupa caz, sau, autorizatia emisa de Comisia Nationala pentru produse Biocide, sau echivalent, dupa caz.

CERINTA 2 pentru Lotul 3:

2. Operatorul Economic care depune oferta trebuie sa faca dovada ca pentru produsele ofertate detine aviz ANMDM sau inscriptionare CE sau declaratie de conformitate conform HG nr. 54/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, sau echivalente, dupa caz.

Modalitate de indeplinire:

Ofertantii vor prezenta :

Avizul emis de ANMDM, sau inscriptionare CE, sau declaratie de conformitate, sau echivalente, dupa caz.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 2Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCERINTA 1 pentru Lotul 2:1.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca, in ultimii 3 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, a livrat in conformitate cu normele profesionale in domeniu produse similare, respectiv dezinfectanti si / sau antiseptice indiferent de forma de prezentare (solutie, geluri, spume, tablete) indiferent de domeniul in care au fost livrate (sanitar, alimentar, zootehnic, purificatoare apa, colectivitati)cu o valoare cel putin egala sau mai mare de 40.000 lei fara TVA, in cadrul unui contract sau maxim 2 contracte de produse similare.Cerinta 2: Ofertantul va transmite informatii despre subcontractantii propusi (daca este cazul) cu privire la partea din contract pe care acestia urmeaza sa o indeplineasca efectiv.

Loturile: 1Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCERINTA 1 pentru Lotul 1: 1.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca, in ultimii 3 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, a livrat in conformitate cu normele profesionale in domeniu produse similare, respectiv dezinfectanti si / sau antiseptice indiferent de forma de prezentare (solutie, geluri, spume, tablete) indiferent de domeniul in care au fost livrate (sanitar, alimentar, zootehnic, purificatoare apa, colectivitati), cu o valoare cel putin egala sau mai mare de 1.200.000 lei fara TVA, in cadrul unui contract sau maxim 5 contracte de produse similare.Cerinta 2 pentru Loturile 1:Ofertantul va transmite informatii despre subcontractantii propusi (daca este cazul) cu privire la partea din contract pe care acestia urmeaza sa o indeplineasca efectiv.

Loturile: 3Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCerinta 1. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca, in ultimii 3 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, a livrat in conformitate cu normele profesionale in domeniu produse similare, respectiv masti de protectie medicala pentru adulti si/sau masti de protectie si/sau masti de protectie medicala pentru copii si/sau viziere de protectie si/sau combinezoane de protectie, si/sau manusi de protectie medicala, sau alte materiale medicale consumabile), cu o valoare cel putin egala sau mai mare de 1.000.000 lei fara TVA, in cadrul unui contract sau maxim 5 contracte de produse similare.Cerinta 2. Ofertantul va transmite informatii despre subcontractantii propusi (daca este cazul) cu privire la partea din contract pe care acestia urmeaza sa o indeplineasca efectiv.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va indeplini asa cum s-a specificat la modalitati de indeplinire Lot1.Pentru Cerinta 2: Ofertantul va depune in cadrul ofertei Acordul de subcontractare din care sa reiasa partea din contract care va fi subcontractata si procentul pe care il reprezinta din valoarea contractului.

Pentru Loturile 1, 2, 3:Pentru Cerinta 1: Pentru furnizarea informațiilor aferente fiecărui contract similar prezentat ca experiență similară, Operatorul Economic Ofertant completează corespunzator in formularul DUAE, utilizând formatul pus la dispoziție de Autoritatea Contractantă, câmpurile din acesta. În prezentarea informațiilor solicitate pentru experiența similară în DUAE (răspuns), Operatorul Economic Ofertant utilizează pentru fiecare contract cu un beneficiar al produselor solicitate câte o grupare de informații, adăugând câmpuri suplimentare acolo unde este aplicabil sau ștergând câmpurile inițiale.La solicitarea expresă a Autorității Contractante și în aplicarea prevederilor art. 196 din Legea 98/2016, Ofertantul (Operator Economic individual sau membru al asocierii) aflat pe primul loc in clasamentul intermediar dupa finalizarea evaluarii, va demonstra îndeplinirea cerinței minime privind experiența similară prin prezentarea de documente care să probeze toate afirmațiile incluse în DUAE. Documentele suport, nominalizate de către Ofertant în DUAE (răspuns), ce vor fi prezentate de ofertantul aflat pe primul loc la finalizarea procesului de evaluare, includ, dar fara a se limita la acestea sunt: părți relevante ale contractului/achiziției, din care să reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței privind experiența similară insotite de procese verbale de receptie care dovedesc receptia produselor, documente constatatoare / recomandari, sau orice alte dovezi nominalizate de către Ofertant în DUAE (răspuns) ca document suport pentru informațiile incluse în DUAE (răspuns) în legătură cu demonstrarea experienței similare. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului/achiziției invocat/invocate drept experiență similară, tipul/categoriile de produse similare furnizate, beneficiarul, perioada de furnizare/livrare, data și numărul documentului de recepție.Pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime privind experiența similară, orice Operator Economic Ofertant are dreptul:i. să invoce susținerea unui terț și să utilizeze capacitățile acestuia pentru a satisface cerința minimă, indiferent de natura relațiilor juridice existente între Operatorul Economic Ofertant și entitatea ale cărei capacități le utilizează, în condițiile art. 182 din Legea nr. 98/2016 .ii. să participe în comun cu alți Operatori Economici la Procedura de Atribuire, în condițiile art. 53 din Legea nr. 98/2016.In situatiile mentionate anterior, se vor depune odată cu DUAE următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz.In cazul în care Ofertantul își demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională prin prezentarea unui Angajament ferm de susținere, prin care confirmă faptul că va pune la dispoziție Ofertantului resursele tehnice și profesionale invocate din partea unui/unor terț/terți, atunci acesta are obligatia să prezinte documentele transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care sa rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui Anexe la respectivul angajament.Cerința mai sus menționată este obligatorie și se evaluează: CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ/CERINȚĂ NEÎNDEPLINITĂ utilizând ca referințe:i. descrierea din Fișa de Date a Achiziției – secțiunea III.1.3.a) Capacitatea tehnică și/sau profesională, ii. informațiile furnizate de Operatorul Economic Ofertant în DUAE (răspuns), în aplicarea prevederilor art. 193, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 și art. 132, alin. (1) din HG nr. 395/2016, în etapa de verificare a modului de îndeplinire a cerințelor minime,respectiv,i. informațiile furnizate de Operatorul Economic Ofertant în DUAE (răspuns),ii. documentele justificative ce urmează a fi furnizate de Operatorul Economic Ofertant pentru informațiile incluse în DUAE (răspuns),în aplicarea prevederilor art. 196 din Legea nr. 98/2016 și art. 132, alin. (2) din HG nr. 395/2016.Modalitate de indeplinire Cerinta 2 pentru Loturile 1: Ofertantul va depune in cadrul ofertei Acordul de subcontractare din care sa reiasa partea din contract care va fi subcontractata si procentul pe care il reprezinta din valoarea contractului.

Pentru Cerinta 1: Pentru furnizarea informațiilor aferente fiecărui contract similar prezentat ca experiență similară, Operatorul Economic Ofertant completează corespunzator in formularul DUAE, utilizând formatul pus la dispoziție de Autoritatea Contractantă, câmpurile din acesta. În prezentarea informațiilor solicitate pentru experiența similară în DUAE (răspuns), Operatorul Economic Ofertant utilizează pentru fiecare contract cu un beneficiar al produselor solicitate câte o grupare de informații, adăugând câmpuri suplimentare acolo unde este aplicabil sau ștergând câmpurile inițiale.La solicitarea expresă a Autorității Contractante și în aplicarea prevederilor art. 196 din Legea 98/2016, Ofertantul (Operator Economic individual sau membru al asocierii) aflat pe primul loc in clasamentul intermediar dupa finalizarea evaluarii, va demonstra îndeplinirea cerinței minime privind experiența similară prin prezentarea de documente care să probeze toate afirmațiile incluse în DUAE. Documentele suport, nominalizate de către Ofertant în DUAE (răspuns), ce vor fi prezentate de ofertantul aflat pe primul loc la finalizarea procesului de evaluare, includ, dar fara a se limita la acestea sunt: părți relevante ale contractului/achiziției, din care să reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței privind experiența similară insotite de procese verbale de receptie care dovedesc receptia produselor, documente constatatoare / recomandari, sau orice alte dovezi nominalizate de către Ofertant în DUAE (răspuns) ca document suport pentru informațiile incluse în DUAE (răspuns) în legătură cu demonstrarea experienței similare. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului/achiziției invocat/invocate drept experiență similară, tipul/categoriile de produse similare furnizate, beneficiarul, perioada de furnizare/livrare, data și numărul documentului de recepție.Pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime privind experiența similară, orice Operator Economic Ofertant are dreptul:i. să invoce susținerea unui terț și să utilizeze capacitățile acestuia pentru a satisface cerința minimă, indiferent de natura relațiilor juridice existente între Operatorul Economic Ofertant și entitatea ale cărei capacități le utilizează, în condițiile art. 182 din Legea nr. 98/2016 .ii. să participe în comun cu alți Operatori Economici la Procedura de Atribuire, în condițiile art. 53 din Legea nr. 98/2016.In situatiile mentionate anterior, se vor depune odată cu DUAE următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz.In cazul în care Ofertantul își demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională prin prezentarea unui Angajament ferm de susținere, prin care confirmă faptul că va pune la dispoziție Ofertantului resursele tehnice și profesionale invocate din partea unui/unor terț/terți, atunci acesta are obligatia să prezinte documentele transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care sa rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui Anexe la respectivul angajament.Cerința mai sus menționată este obligatorie și se evaluează: CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ/CERINȚĂ NEÎNDEPLINITĂ utilizând ca referințe:i. descrierea din Fișa de Date a Achiziției – secțiunea III.1.3.a) Capacitatea tehnică și/sau profesională, ii. informațiile furnizate de Operatorul Economic Ofertant în DUAE (răspuns), în aplicarea prevederilor art. 193, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 și art. 132, alin. (1) din HG nr. 395/2016, în etapa de verificare a modului de îndeplinire a cerințelor minime,respectiv,i. informațiile furnizate de Operatorul Economic Ofertant în DUAE (răspuns),ii. documentele justificative ce urmează a fi furnizate de Operatorul Economic Ofertant pentru informațiile incluse în DUAE (răspuns),în aplicarea prevederilor art. 196 din Legea nr. 98/2016 și art. 132, alin. (2) din HG nr. 395/2016.Pentru Cerinta 2. Ofertantul va depune in cadrul ofertei Acordul de subcontractare din care sa reiasa partea din contract care va fi subcontractata si procentul pe care il reprezinta din valoarea contractului.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/07/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/11/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/07/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Membrii comisiei de evaluare.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Reguli de accesare a datelor/participarea la procedura:

- Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SICAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatură electronică).

- Pentru participarea la procedura, operatorii economici se vor înregistra în SICAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 modificată și completată

Reguli de comunicare si transmitere a datelor:

- solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la Sectiunea

”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participar simplificat.

- Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea “Intrebari”); Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), in format electronic, semnate cu semnatura electronica.

Etapele procesului de evaluare:

- Comisia de evaluare va analiza DUAE in corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei.

-Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica.

- In urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus, autoritatea contractanta va introduce in SEAP rezultatul admis /respins, si va deschide in SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acordand un termen de raspuns.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestarePrecizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestarePersoanele care consideră că au fost lezate de o eroare sau de o abatere în timpul procedurii de atribuire, ca rezultat al unei acțiuni sau inactiuni a Autorității Contractante, care încalcă legile privind achizițiile publice, pot actiona in sensul contestarii acestei proceduri potrivit prevederilor Legii 101/2016, actualizata.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/06/2022