Bygge og anlæg - 315005-2023

26/05/2023    S101

Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

2023/S 101-315005

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune
Postadresse: Islands Brygge 37
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Ipsen
E-mail: LI1L@kk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kk.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Amaliehaven Bolværk 100205

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakten vedrører en hovedentreprise ifbm. bolværket ud for Amaliehaven. Projektet er beskrevet uddybende nedenfor i afsnit II.2.4). Udbudsmaterialet findes på https://rib-software.dk/udbudsportal under nummeret TN527324.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 27 878 497.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45241100 Anlægsarbejde: kajer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Bolværket ud for Amaliehaven, Toldbodgade, 1253 København.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Bolværket ud for Amaliehaven er en 274 meter lang træ - og granitkonstruktion. Til Amaliehavens bolværk hører tillige et ca. 23 meter langt stykke, der udgøres af en stålspuns med granitoverbygning sat i en senere periode. Bolværket, Promenaden bagved og Amaliehaven ejes i fællesskab af Slots- og Kultursstyrelsen (SLKS) og Københavns Kommune (KK).

Træbolværket er stærkt nedbrudt af pæleorm og skal derfor erstattes af en ny stålspuns med betonoverbygning. I forbindelse med etableringen af overbygningen genanvendes granitkvaderstenene fra den eksisterende granitkvaderstensoverbygning i så stor grad som muligt. Ligeledes genanvendes belægnings sten, fortøjningsringe m.v. i den udstrækning det er muligt. Derved spares på materialer og bolværket bevarer mest af sit arkitektoniske udtryk. Den nye kajkant udføres 1,8 meter foran eksisterende.

Der indgår i udbuddet en option på ligeledes at udføre nyt bolværk foran de resterende 23 meter bolværk, der består af stålspuns.

Anløbstrappen rykkes frem mod den nye kaj og en del af promenaden omlægges og alle betonfliser udskiftes med nye fliser.

Området der bygges i har stor kulturværdi og har mange besøgende i form af både turister og lokale der går eller cykler en tur i området. Der er således fokus på at opretholde en god trafikafvikling for de mange besøgende samtidig med at området skal fremstå sikkert at færdes i og opfattes ryddeligt.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

I opgaven indgår en option på ca. 23 meter bolværk placeret i den nordlige ende af Amaliekaj foran eksisterende busholdeplads, der pt. anvendes til byggeplads for renovering af Amaliehaven.

De 23 meter bolværk bygges i samme linje som det resterende bolværk. Optionen på 23 meter bolværk bygges foran eksisterende stål spuns, og der skal således bores igennem spuns med ankre, hvor der foran resterende bolværk forefindes et bolværk i træ i nedbrudt tilstand.

Optionen tilvælges inden kontraktindgåelse.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ovenfor er afkrydset at tildelingskriteriet er pris. Dette er ikke korrekt, men det er ikke muligt at afkrydse for kvalitetskriterium, da der er anvendt en prismodel til evalueringen, og skabelonen ikke tillader, at man ikke angiver en vægtning for de kvalitative kriterier.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 023-063963
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Amaliehaven Bolværk 100205

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
10/05/2023
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Per Aarsleff A/S
By: Hvidovre
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2650
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 27 878 497.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver og eventuelle underleverandører til tilbudsgiver er udelukket fra deltagelse i udbuddet, hvis de er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §

134a, § 135 og § 136. Derudover er tilbudsgiver eller dennes eventuelle underleverandører aktør udelukket fra deltagelse, hvis de er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i

udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-3 og nr. 5.

En tilbudsgiver eller dennes eventuelle underleverandører bliver således udelukket, hvis de ikke kan svares ”nej” til udelukkelsesgrundene i ESPD del III afsnit A-C. Det gælder dog

ikke, hvis de har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at de alligevel er pålidelige (self-cleaning), eller hvis udelukkelsesgrunden er forældet på tidspunktet for beslutning

om kontrakttildeling, jf. udbudslovens § 138.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at TMF har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at TMF har indgået kontrakt, jf. § 7, stk. 2, nr. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2. juni 2016.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/05/2023