Werken - 315066-2020

07/07/2020    S129

Duitsland-Schwerin: Bouwen van gebouwen voor kunst en cultuur

2020/S 129-315066

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Schwerin
Postadres: Werderstraße 4
Plaats: Schwerin
NUTS-code: DE804 Schwerin, Kreisfreie Stadt
Postcode: 19055
Land: Duitsland
E-mail: zvs@fm.sbl-mv.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.sbl-mv.de
Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.rib.de
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/3/tenderId/94885
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://my.vergabe.rib.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

10187-E7-0011 Schloss Ludwigslust, Innenraumrestaurierung Los 8.10 Tischlerarbeiten Bestand EG

Referentienummer: 20E0101S
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45212300 Bouwen van gebouwen voor kunst en cultuur
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Arbeiten im Denkmal: 12 Innentüren (Gang- u. Schließbarmachung, teilw. brandschutzmäßige Ertüchtigung mit Bodentürschließern u. sicherheitstechn. Ertüchtigung); 3 Paar Türläden neu; 13 Außenfenster mit Fensterbrettern (Gang- und Schließbarmachung, Wetterschutzdichtg., sicherheitst. Ertüchtigung, Insektenschutzgitter, Sonnenschutzfolien); Reparatur/Neubau Wandbekleidungen u. histor. Beschläge.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE80O Ludwigslust-Parchim
Voornaamste plaats van uitvoering:

Schloss Ludwigslust in 19288 Ludwigslust

Schlossfreiheit 4b

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Arbeiten im Denkmal: 12 Innentüren (Gang- u. Schließbarmachung, teilw. brandschutzmäßige Ertüchtigung mit Bodentürschließern u. sicherheitstechn. Ertüchtigung); 3 Paar Türläden neu; 13 Außenfenster mit Fensterbrettern (Gang- und Schließbarmachung, Wetterschutzdichtg., sicherheitst. Ertüchtigung, Insektenschutzgitter, Sonnenschutzfolien); Reparatur/Neubau Wandbekleidungen u. histor. Beschläge.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2020
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

ELER 10187 E7 0011 Schloss Ludwigslust

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 127-309727
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/08/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 12/10/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/08/2020
Plaatselijke tijd: 00:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Nur Vertreter des Auftraggebers

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Keine

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern
Postadres: Johannes-Stelling-Straße 14
Plaats: Schwerin
Postcode: 19053
Land: Duitsland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Entsprechend der Regelungen in § 160 GWB

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Schwerin
Postadres: Werderstraße 4
Plaats: Schwerin
Postcode: 19055
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/07/2020