Lieferungen - 315139-2023

26/05/2023    S101

Polska-Nowy Targ: Różne meble i wyposażenie

2023/S 101-315139

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Krajowy numer identyfikacyjny: 735-21-78-657
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 14
Miejscowość: Nowy Targ
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 34-400
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia_publiczne@pszs.eu
Tel.: +48 182633060
Faks: +48 182633952
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pszs.eu/www.platformazakupowa.pl
Adres profilu nabywcy: www.pszs.eu
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa dostawa wyposażenia oddziału chemioterapii wraz z montażem .

Numer referencyjny: DL-271-10
II.1.2)Główny kod CPV
39150000 Różne meble i wyposażenie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa wyposażenia oddziału chemioterapii

wraz z montażem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 2 do SWZ o przeprowadzenie postępowania przetargowego.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 029 212.30 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa wyposażenia oddziału chemioterapii

wraz z montażem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 2 do wniosku o przeprowadzenie postępowania przetargowego

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 055-160391
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: DL-271-10/23
Nazwa:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa wyposażenia oddziału chemioterapii wraz z montażem.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/05/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: P.P.H.U ProMedical Arkadiusz Kułak
Krajowy numer identyfikacyjny: 8181360432
Adres pocztowy: ul. Sopotnia Mała 59
Miejscowość: Jeleśnia
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 34-340
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.pszs.eu
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 600 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 029 212.30 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Sposób postępowania w przypadku wniesienia odwołania regulują przepisy w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/05/2023