Works - 31515-2022

21/01/2022    S15

Poland-Srebrna Góra: Other building completion work

2022/S 015-031515

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.
Postal address: ul. Kręta 4
Town: Srebrna Góra
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
Postal code: 57-215
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Basiński
E-mail: konserwacja@forty.pl
Internet address(es):
Main address: https://forty.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonanie wielobranżowych robót budowlano-konserwatorskich realizowanych w ramach projektu pn. Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii

Reference number: ZP/-271-7-21
II.1.2)Main CPV code
45450000 Other building completion work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

3.1. Przedmiotem zamówienia są: Wykonanie wielobranżowych robót budowlano-konserwatorskich realizowanymi

w ramach projektu pn. Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG

na lata 2014-2021 w podziale na 2 zadania CPV – 45450000-6.

Zadanie 1 Roboty budowalno-konserwatorskie: odtworzenie komunikacji między dziełami obronnymi - restauracja potern, bram i portali, przyczółków i odtworzenie mostów fortecznych na wzór historycznych na odcinku: Rawelin- Fort Rogowy - Esplanada - Bastion Górny – Donjon wraz z wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zadanie 2 Roboty budowalno-konserwatorskie – restauracja i adaptacja Bastionu Kawalier i Lazaretu Bastionu Górnego, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

3.2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45450000-6 - roboty budowlane wykończeniowe.

3.3. Przedmiot zamówienia został podzielony na części.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 989 000.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonanie wielobranżowych robót budowlano-konserwatorskich realizowanych w ramach projektu pn. Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45400000 Building completion work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
Main site or place of performance:

Srebrna Góra

II.2.4)Description of the procurement:

Wykonanie wielobranżowych robót budowlano-konserwatorskich realizowanych w ramach projektu pn. Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 w podziale na 2 zadania.

CPV – 45450000-6.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 został określony w specyfikacji warunków zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonanie wielobranżowych robót budowlano-konserwatorskich realizowanych w ramach projektu pn. Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45400000 Building completion work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
Main site or place of performance:

Srebrna Góra

II.2.4)Description of the procurement:

Wykonanie wielobranżowych robót budowlano-konserwatorskich realizowanych w ramach projektu pn. Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 w podziale na 2 zadania.

CPV – 45450000-6.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 został określony w specyfikacji warunków zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 166-432247
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Wykonanie wielobranżowych robót budowlano-konserwatorskich realizowanych w ramach projektu pn. Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Wykonanie wielobranżowych robót budowlano-konserwatorskich realizowanych w ramach projektu pn. Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: VICTUM Profesjonal sp. z o.o. sp.k
National registration number: 7471916506
Postal address: ul. Otmuchowska 4b
Town: Grodków
NUTS code: PL52 Opolskie
Postal code: 49-200
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 989 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 4 989 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. Podstawy wykluczenia wykonawców zgodnie z SWZ.

2. Podmiotowe środki dowodowe jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw

wykluczenia oraz potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z SWZ.

3. Wadium

zgodnie z SWZ.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.

5. Dopuszczalne zmiany do umowy zgodnie z SWZ.

6. Sposób komunikacji zgodnie z SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: dwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Szczegółowe informacje na temat odwołań zawiera SWZ.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: dwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/01/2022