We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Tjänster - 315225-2019

08/07/2019    S129    Byråer - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Irland-Co Dublin: Tillhandahållande av fastighetsförvaltning och tekniska tjänster

2019/S 129-315225

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Eurofound – Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
Postadress: Wyattville Road, Loughlinstown
Ort: Co Dublin
Nuts-kod: IE061
Postnummer: D18 KP65
Land: Irland
Kontaktperson: Lidia Jankowska
E-post: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Telefon: +353 12043100
Fax: +353 12826456

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.eurofound.europa.eu

Upphandlarprofil: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement/opportunities/open

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5122
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5122
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Socialpolitik

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av fastighetsförvaltning och tekniska tjänster

Referensnummer: 171902/5068
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79993100
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med detta anbudsförfarande är att anlita ett fastighetsförvaltningsbolag som ska tillhandahålla ett stort urval förebyggande och åtgärdande underhållstjänster inbegripet ytterligare (särskilda) underhålls- och fastighetstjänster i Eurofounds lokaler.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 325 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79993000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: IE061
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Eurofounds lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen består av 2 delar som belyser sättet som olika tjänster levereras på och deras typ. På grund av den dubbla karaktären hos de tjänster som ska tillhandahållas tilldelades vinnande anbudsgivare 2 kontrakt:

Del 1: Planerade tjänster – förebyggande underhåll (direktkontrakt).

Del 2: Kompletterande (ad hoc-)tjänster och åtgärdande underhåll (ramavtal).

Del 1 avser planerade tjänster med tonvikt på förebyggande underhåll. Denna del omfattar tjänster av en återkommande typ som kommer att planeras för hela året. För dessa tjänster kommer ett direkt tjänstekontrakt att tilldelas. Del 2 avser ad hoc-tjänster. Detta inbegriper huvudsakligen tjänster som utförs mer sällan än årligen och tjänster där den exakta volymen ej är känd i förväg. För dessa tjänster kommer ett ramavtal för tjänster att tilldelas. Tjänster kan därefter komma att efterfrågas av Eurofound på ad hoc-basis och ska tillhandahållas av uppdragstagaren utöver de planerade tjänsterna.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 400 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Båda kontrakten kommer att förlängas automatiskt 3 gånger med 12 månader per gång.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Observera att det uppskattade totala värdet på 1 350 000 EUR som anges under punkt II.1.5) kombinerar värdena av båda kontrakten planeras att tilldelas under denna upphandling (dvs. för del 1 och del 2).

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Eurofonds anbudsinfordringar är öppna för fysiska och juridiska personer från Europeiska unionens medlemsstater och från länder som har undertecknat ett särskilt avtal med Europeiska unionen inom området offentlig upphandling. Mer detaljerad information finns på följande länk: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 26/08/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 5 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 27/08/2019
Lokal tid: 11:00
Plats:

Anbuden kommer att öppnas på Eurofounds kontor, rum LH4.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

1 person som representerar anbudsgivaren får närvara vid öppningen och endast i egenskap av observatör. Anbudsgivare som har för avsikt att närvara vid anbudsöppningen ska meddela detta i förväg till Lidia Jankowska.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från meddelande om förfarandets resultat (tilldelningsbeslut) kan en anbudsgivare inleda talan om ogiltigförklaring av tilldelningsbeslutet. Eventuella begäranden och eventuella svar på dessa från Eurofound samt eventuella klagomål om administrativa missförhållanden kommer ej att ha som syfte, och kommer inte heller att leda till att tidsfristen för inlämning av en talan om ogiltigförklaring förlängs eller att en ny period för inlämning av en talan om ogiltigförklaring inleds. Det organ som ansvarar för förhandlingen om annulleringsförfaranden anges under rubrik VI.4.1) i meddelandet om upphandling.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
01/07/2019