Услуги - 315250-2019

08/07/2019    S129

Бeлгия-Брюксел: Проучване „Измерване на качеството на управление на поднационално равнище и сравняване на резултатите с предишни проучвания“

2019/S 129-315250

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General Regional and Urban Policy, TA Cell BU-1
Пощенски адрес: Rue de la Loi 200
Град: Brussels
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Лице за контакт: DG REGIO A.3 — Budget and Financial management
Електронна поща: REGIO-CONTRACT@ec.europa.eu
Телефон: +32 22965768

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5081
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проучване „Измерване на качеството на управление на поднационално равнище и сравняване на резултатите с предишни проучвания“

Референтен номер: 2019CE160AT022
II.1.2)Основен CPV код
79000000 Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата покана за участие в търг е извършване на проучване за измерване на качеството на управление в Европейския съюз на поднационално равнище и за сравняване на резултатите с предишни проучвания.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00 Not specified
Основно място на изпълнение:

Помещения на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Задачите по настоящата поръчка са:

1) анализ на проекта на проучването: задълбочен анализ на проучването сред гражданите за оценяване на нивото на представителност на извадката както на национално, така и на регионално равнище за всички държави членки; статистически анализ за установяване на възможни подобрения на въпросника и същевременно поддържане на добро ниво на съпоставимост с предходните издания на индекса за качество на управлението (EQI); концептуален анализ на въпросника, за да се оцени дали е възможно да се подобри разбирането и съответно измерването на 3-те компонента на индекса за качество на управлението (качество, безпристрастност и корупция);

2) събиране на данни: резултатите от практическата работа трябва да се форматират в 2 набора от данни: единият да представя анонимизирани микроданни, а другият да включва всички показатели и компоненти на индекса, изчислени на регионално и национално равнище;

3) изчисляване на съставен индекс: анализът трябва да включва подробно описание на методологията, приета за изчисляването на съставен индекс, и сравняване с предходни показатели за качество на управлението в ЕС;

4) проверка на съгласуваността с други източници;

5) връзка със социално-икономическото развитие и обсъждане на съответни казуси.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество на предложената методология / Тежест: 60
Критерий за качество - Име: Организация на работата и ресурсите / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Мерки за контрол на качеството / Тежест: 20
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 16
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 19/09/2019
Местно време: 12:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 24/09/2019
Местно време: 11:00
Място:

Европейска комисия, DG REGIO, Avenue de Beaulieu No 5,1160 Auderghem, БЕЛГИЯ (Métro Demey)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/07/2019