Tjenesteydelser - 315366-2017

10/08/2017    S152

Danmark-København: Vedligeholdelse af jernbanespor

2017/S 152-315366

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: A/S Storebælt
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Yun Linde
E-mail: udbud@sbf.dk
Telefon: +45 33416245
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.sundogbaelt.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: infrastrukturejer

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Sporjustering.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
50225000 Vedligeholdelse af jernbanespor
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver udbyder hermed sporjustering på Storebælts jernbane og Øresundsbanen.

Under punkt II.2.4) findes en nærmere beskrivelse ligesom udbudsmaterialet endvidere indeholder en mere detaljeret beskrivelse af opgaven.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 7 914 700.00 DKK / Højeste bud: 8 461 419.00 DKK taget i betragtning
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Storebælts jernbane og Øresundsbanen. Under punkt II.2.4) findes en nærmere beskrivelse ligesom udbudsmaterialet indeholder udførligt tegningsmateriale.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter udførelse af sporjustering på Storebælts jernbane og Øresundsbanen.

Entreprisens mængder fremgår af TBL tilbudslisten.

A/S Storebælt og A/S Øresund har overdraget drift og vedligehold af Storebæltsforbindelsens vejdel og jernbanedel til Sund og Bælt Holding A/S, herunder bemyndiget dette selskab til at indgå og administrere alle rådgivnings-, leverance- og entrepriseaftaler.

Den 1.3.2006 blev ansvaret for Storebæltsforbindelsens jernbanes drift og vedligehold samt reinvesteringer overtaget, og den 1.9.2013 blev ansvaret for Øresundsbanens drift og vedligehold samt reinvesteringer overdraget.

Storebæltsforbindelsen består af følgende elementer:

— Østbroen, 6,8 km 4-sporet motorvej

— Vestbroen, 6,6 km 4-sporet motorvej og 2-sporet jernbane

— Østtunnelen, 8 km 2 sporet jernbanetunnel

— Landanlæg Halsskov, Sprogø og Knudshoved

— Stationer i Korsør og Nyborg inkl. sikringsteknisk station på Sprogø

— Betalingsanlæg, Administrationscenter (AC) og Materielgård ved Halsskov.

Anlægget omfatter i alt 25,6 km jernbaneanlæg på banestrækning 14 fra km 106,84 ved Svenstrup i Korsør til km 132,396 ved Frisengårdsvej i Nyborg. Storebæltsforbindelsen omfatter endvidere enkelte anlægselementer uden for disse ejerskabsgrænser.

Øresundsbanen består af følgende elementer:

Øresundsmotorvejen 8,6 km firsporet motorvej over Amager til den kunstige halvø ved Amagers kystlinje, hvor den tilsluttes tunnelen under Øresund.

Jernbaneanlægget omfatter i alt 17,5 km dobbeltsporet jernbane på banestrækning 50 fra København til Kastrup (fra km 0.523 til km 12.854) og godsbanen fra Vigerslev til Kalvebod (fra km 0.583 til km 4.074).

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Materiel / Vægtning: 30
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 70
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

A/S Storebælt har besluttet ikke at opdele kontrakten, da dette nødvendigvis vil forhøje prisen.

Yderligere oplysninger omkring udbuddet fremgår af udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på hjemmesiden http://sundogbaelt.dk/udbud/

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 011-016506
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
03/07/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Strukton Rail A/S
By: Køge
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 7 914 700.00 DKK / Højeste bud: 8 461 419.00 DKK taget i betragtning
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger skal udfylde og fremsende det fælles europæiske udbudsdokument som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument. En økonomisk aktør, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde udvælgelses kriterierne, skal kun udfylde 1 fælles europæisk udbudsdokument. En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet, skal sikre, at ordregiver modtager vedkommendes eget fælles europæiske udbudsdokument sammen med et separat fælleseuropæisk udbudsdokument med de relevante oplysninger for hver af de enheder, som denne baserer sig på. Endelig, når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et særskilt fælleseuropæisk udbudsdokument med de oplysninger, der kræves i del II-V.

Før beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælleseuropæiske udbudsdokument, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Nærmere herom fremgår af udbudsmaterialet. Ordregiver forbeholder sig endvidere mulighed for på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at anmode en tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt. I denne situation vil ordregiver fastsætte en passende tidsfrist for fremlæggelse af dokumentation.

Ordregiveren skal udelukke en ansøger/tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis denne er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ansøger skal anføre oplysningerne herom i det fælles europæiske udbudsdokument. Der gøres særligt opmærksom på, at visse af disse frivillige udelukkelsesgrunde er gjort obligatoriske i udbudsloven § 136. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument om korrekt udfyldelse af formularen.

Yderligere oplysninger:

I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum.

Eventuelle spørgsmål og svar i forbindelse med udbuddet vil blive offentliggjort på: www.sundogbaelt.dk/udbud/ Interesserede opfordres til løbende at holde sig orienteret på hjemmesiden. I udbudsmaterialet er angivet, hvordan og i hvilket tidsrum, der kan stilles spørgsmål.

I relation til punkt III.1.2) og III.1.3) se udbudsbetingelsernes afsnit 3 bemærkes det, at virksomheden kan basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre. Virksomheden skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved at fremlægge en erklæring eller anden dokumentation for disse enheders juridiske forpligtelse til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders formåen.

Hvis støtteerklæringen vedrører økonomisk og finansiel formåen, påtager undertegnede virksomhed sig solidarisk hæftelse over for ordregiver ved kontraktens underskrift på de vilkår, der nærmere fremgår af udbudsmaterialet. Hvis støtteerklæringen vedrører teknisk og faglig formåen, skal undertegnede virksomhed anvendes som underleverandør/underentreprenør (se ESPD'et, del II, D) ved opgavens udførelse. Se skabelonfor afgivelse af støtteerklæring.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, stk. 4, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Ansøgning om prækvalifikation kan ikke afgives på e-mail.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er ikke noget organ med ansvar for mæglingsprocedurerne i Danmark
By: Der er ikke noget organ med ansvar for mæglingsprocedurerne i Danmark
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister m.m. for indgivelse af klager fremgår af lov om Klagenævnet for Udbud, lovbekendtgørelse 2.6.2016 nr. 593. Det skal i den forbindelse nævnes, at senest samtidig med en klage indgives til Klagenævnet for Udbud skal klager skriftligt underrette ordregiveren om, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715001
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/08/2017