Leveringen - 315382-2022

13/06/2022    S112

Slowakije-Košice: Medische apparatuur

2022/S 112-315382

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Nationaal identificatienummer: 00397768
Postadres: Šrobárova 2
Plaats: Košice - mestská časť Staré Mesto
NUTS-code: SK042 Košický kraj
Postcode: 04180
Land: Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Tatiana Görčöšová
E-mail: tatiana.gorcosova@upjs.sk
Telefoon: +421 552341142
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.upjs.sk
Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1036
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Súbor prístrojov pre vysokorýchlostnú PCR a k nemu prináležiaci spotrebný materiál pre projekt IPMVDCov

Referentienummer: REK000208/2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je dodanie súbor prístrojov pre vysokorýchlostnú PCR a k ním prináležiaci spotrebný materiál

potrebný na vykonanie nezávislého výskumu a vývoja definovaného v projekte Operačného programu Integrovaná

infraštruktúra. Súčasťou zákazky je doprava, vybalenie, uloženie, montáž zariadenia do priestorov verejného

obstarávateľa vrátane zaškolenia odborného personálu, uvedenie do prevádzky, technická dokumentácia, návod na

obsluhu v slovenskom resp. českom jazyku a odstránenie a odvoz obalového materiálu, servisná oprava a údržba počaszáručnej doby a ďalšie náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky podľa požiadavky verejného obstarávateľa.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 2 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 624 560.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33124000 Instrumentarium en benodigdheden voor diagnostiek en radiodiagnostiek
50400000 Reparatie en onderhoud van medische en precisie-uitrusting
51410000 Installatie van medische uitrusting
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK042 Košický kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Trieda SNP 1, 040 11 Košice

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vysokorýchlostná PCR termocykler 2 ks, poloautomatický tepelný uzatvárač testovacích platní s pomalým zásuvom 1

kus, ohrievač blokov na inaktiváciu virusu 1kus, fluorescenčný skener malý 1 kus, fluorescenčný skener veľký s

podávačom platni, vrátane skorovacieho softvéru pre fluorescenciu v pevných vzorkových platniach 1 kus, uzatvárací

protikus pre 96x20 otvorovú pevnú platňu 1 kus, uzátvárací protikus pre 384x5 otvorovú pevnú platňu 1 kus, pipeta s 8

kanálovým opakovačom p20 1 kus.

Verejný obstarávateľ požaduje inštaláciu a montáž zariadenia do priestorov verejného obstarávateľa, zaškolenia

odborného personálu, záručný servis 36 mesiacov: záručný servis na základe nariadenia výrobcu zariadenia podľa

návodu na používanie, na konci záručnej doby, výstupná kontrola zariadenia pred koncom uplynutia záručnej doby (nie

skôr ako 20 pracovných dní pred uplynutím záručnej doby) podľa návodu na používanie.

Spotrebný materiál pre vysokorýchlostnú PCR: pevný rám 96x20 otvorová platňa, s čiarovým kódom vhodný pre rozsah

vzostupu teploty ohrevu nad 20 ° C , (500 ks v balení) 35 balení, pevný rám 384x5 otvorová platňa s čiarovým kódom

vhodný pre rozsah vzostupu teploty ohrevu nad 20 ° C , (500 ks v balení) 10 balení, tesnenie pre vysokorýchlostné PCR platne priehľadné teplom uzatvárané, (250 ks v balení) 90 balení, detekčná súprava Covid-19 (súprava na 100 analýz) 350 súprav, primery, sondy, enzýmy pre ultrarýchlu PCR.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Návrh a implementácia pokročilých metód ventilačnej liečby a diagnostiky vírusových pneumónií vrátane Covid-19 s možnosťou ich rýchleho osvojenia

Kód ITMS2014+: 313011ASX1

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 238-626669
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Rámcová dohoda č. 276/2022

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/06/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BIOTECH s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 35768444
Postadres: Kresánkova 12
Plaats: Bratislava
NUTS-code: SK01 Bratislavský kraj
Postcode: 84105
Land: Slovakije
E-mail: logistika@ibiotech.sk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 624 560.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Verejné obstarávanie:

d) nie je zelené VO, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 82005
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetadres: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 82005
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetadres: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/06/2022