Dienstleistungen - 315426-2023

26/05/2023    S101

Polen-Leszno: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2023/S 101-315426

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 6972057367
Postanschrift: ul. Saperska 23
Ort: Leszno
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Postleitzahl: 64-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sandra Urbaniak
E-Mail: przetargi@mzoleszno.com.pl
Telefon: +48 655259293
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mzoleszno.com.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/mzo_leszno/aukcje
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/mzo_leszno/aukcje
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 01

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.PN.05.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywny odbiór z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani gm. Osieczna, woj. wielkopolskie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 oraz ich transport bezpośrednio do instalacji celem zagospodarowania, w procesie odzysku R3. Sposób zagospodarowania przedmiotowych odpadów musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i decyzjami posiadanymi przez Wykonawcę.

2. Szacunkowa ilość odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 przewidziana do odbioru i zagospodarowania przez Wykonawcę w okresie realizacji zamówienia, tj. 6 miesięcy liczone od dnia podpisania umowy wynosi ok. 3000 Mg.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513000 Behandlung und Beseitigung ungefährlicher Siedlungs- und anderer Abfälle
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Hauptort der Ausführung:

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, Trzebania 15, 64-113 Osieczna

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywny odbiór z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani gm. Osieczna, woj. wielkopolskie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 oraz ich transport bezpośrednio do instalacji celem zagospodarowania, w procesie odzysku R3. Sposób zagospodarowania przedmiotowych odpadów musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i decyzjami posiadanymi przez Wykonawcę.

2. Szacunkowa ilość odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 przewidziana do odbioru i zagospodarowania przez Wykonawcę w okresie realizacji zamówienia, tj. 6 miesięcy liczone od dnia podpisania umowy wynosi ok. 3000 Mg.

3. Zamawiający informuje, że podana powyżej ilość odpadów jest ilością szacunkową, obrazującą możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia i może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, przy czym Zamawiający zapewnia minimalną łączną ilość odpadów na poziomie ok. 300 Mg. W związku z powyższym odbiór i zagospodarowanie odpadów w ilości mniejszej niż szacowana powyżej, tj. 3 000 Mg, ale nie mniejszej niż ok. 300 Mg nie rodzi jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony Zamawiającego, a Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia z tego tytułu.

4. Odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 będące przedmiotem zamówienia pochodzą z selektywnej zbiórki odpadów u źródła zebrane bezpośrednio i poprzez Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zamawiający przed przekazaniem odpadów do transportu dokona ich rozdrobnienia. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż w wyjątkowych przypadkach, spowodowanych np. przestojem bądź awarią rozdrabniarki Wykonawca winien odebrać odpady bez wcześniejszego ich rozdrobnienia. Wykonawca nie będzie kwestionował jakości odbieranych odpadów, a w związku z powyższym Wykonawca nie może odmówić odbioru i przyjęcia do zagospodarowania w/w odpadów.

5. Sposób odbioru odpadów:

I. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował usługę odbioru i zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 na bieżąco w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 21:00 (ZZO Trzebania) z częstotliwością: min. 1 kursów dziennie.

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że wskazana powyżej dzienna ilość odbiorów odpadów winna być dostosowana do bieżących potrzeb Zamawiającego w tym zakresie, co oznacza, że Wykonawca na zgłoszenie Zamawiającego zapewni odpowiednią, mniejszą lub większą ilość kursów w danym dniu /tygodniu niż wskazaną powyżej, celem zagwarantowania bieżącego odbioru odpadów. Wymagany czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego nie może przekroczyć 24 godzin od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia drogą e-mail, licząc dni robocze.

II. Zamawiający ze względów technicznych, technologicznych i logistycznych zastrzega sobie możliwość odbioru i transportu przez Wykonawcę każdej ilości odpadów, a tym samym nie zapewnia partii transportowych.

III. Odpady winny być transportowane przez Wykonawcę przy użyciu samochodów typu: ciągnik siodłowy z naczepą ciężarową typu wywrotka lub walking floor o dopuszczalnej ładowności min. 24 000kg i/lub samochodów ciężarowych o zabudowie hakowej do przewozu kontenerów o pojemności ok. 30m3.

IV. Załadunek odpadów do samochodów Wykonawcy za pomocą ładowarki leży po stronie Zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p. polegającego na zwiększeniu bieżących usług w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy usług, na poziomie 50%, o ile będzie taka potrzeba ze strony Zamawiającego, a środki zostaną przewidziane w budżecie Zamawiającego.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:

a. wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, tj. Bazy Danych o Odpadach w zakresie transportu odpadów o kodzie 20 02 01

oraz

b. aktualną decyzję w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 20 02 01 w procesie odzysku R3, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, wraz z podaniem numeru rejestrowego; zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 699 z późn. zm.);

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 9 do SWZ

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/06/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/09/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/06/2023
Ortszeit: 10:05
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu platformy zakupowej Open Nexus. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert, w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Osobą upoważnioną do otwarcia ofert jest Pani Sandra Urbaniak.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający wyznacza termin składania ofert o 5 dni krótszy niż określony art. 138 ust. 1 PZP, ponieważ składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1 PZP.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224558700
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224558700
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 niniejszego Rozdziału SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 10. Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium wzywa Wykonawców pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do momentu zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze najkorzystniejszej oferty, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 11. Zamawiający przesyła niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub SIWZ, wzywając Wykonawcę do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224558700
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/05/2023