Lieferungen - 315444-2022

13/06/2022    S112

Polska-Sochaczew: Wodne kotły grzewcze

2022/S 112-315444

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 098-268068)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: GMINA SOCHACZEW
Krajowy numer identyfikacyjny: 8371692031
Adres pocztowy: WARSZAWSKA 115
Miejscowość: SOCHACZEW
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 96-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: IWONA SZLAGA
E-mail: inwestycje@sochaczew.org.pl
Tel.: +48 468642600
Faks: +48 468642602
Adresy internetowe:
Główny adres: https://gminasochaczew.ezamawiajacy.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Sochaczew

Numer referencyjny: D.271.9.2022
II.1.2)Główny kod CPV
44621210 Wodne kotły grzewcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 20 kotłów gazowych oraz 19 kotłów na biomasę (pellet) w ramach kompleksowego wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Sochaczew”. Każda instalacja będzie produkowała energię cieplną na potrzeby własne budynku, w którym zostanie zainstalowana.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu wykonania zadania znajduje się Programie funkcjonalno-użytkowym w formacie PDF (dalej: PFU) – stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/06/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 098-268068

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 23/06/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 27/06/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 23/06/2022
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 27/06/2022
Czas lokalny: 12:30
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 20/09/2022
Powinno być:
Data: 24/09/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje: