Dostawy - 315466-2020

Submission deadline has been amended by:  371368-2020
07/07/2020    S129

Polska-Chmielnik: Pakiety oprogramowania medycznego

2020/S 129-315466

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Powiatowy w Chmielniku
Adres pocztowy: ul. Kielecka 1–3
Miejscowość: Chmielnik
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 26-020
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szpital Powiatowy w Chmielniku
E-mail: przetargi@szpital-chmielnik.pl
Tel.: +48 413542017-140-150
Faks: +48 413542136

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.szpital-chmielnik.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego (SSI)

Numer referencyjny: 2/26/PN/08/20
II.1.2)Główny kod CPV
48180000 Pakiety oprogramowania medycznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego (SSI) dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku, w tym serwer wirtualizacyjny, serwer do kopii (backup), serwer bazodanowy, macierz główna, macierz zapasowa bibliotek

a LTO, przełącznik zasobowy do macierzy, zasilacz awaryjny UPS, serwerowy system operacyjny, licencje dostępowe serwera, oprogramowanie bazodanowe, oprogramowanie wirtualizacyjne, oprogramowanie do robienia kopii zapasowych, system HIS – część medyczna – dostawa i wdrożenie, system RIS/PACS – część medyczna – dostawa i wdrożenie, elektroniczna dokumentacja medyczna wraz z repozytorium – dostawa i wdrożenie, e-usługi – dostawa i wdrożenie, przełącznik typ 1, przełącznik typ 2, UTM.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i oprogramowania SSI

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48180000 Pakiety oprogramowania medycznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Powiatowy w Chmielniku, ul. Kielecka 1–3, 26-020 Chmielnik, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i oprogramowania SSI, w tym:

— infrastruktura serwerowa,

— oprogramowanie systemowe i narzędziowe

— szpitalny system informatyczny,

w ilości ujętej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne:

1) W przypadku gdy z załączonej dokumentacji wynika, iż Zamawiający opisał materiały, urządzenia ze wskazaniem konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, to należy je traktować jako przykładowe i Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych standardów.

2) Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, jednak są zobowiązani wykazać, że oferowany przez niego sprzęt i oprogramowanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

3) Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne urządzenia, materiały i inne elementy równoważne muszą posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPSW.07.01.00-26-0042/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Modernizacja sieci LAN w zakresie dostawy i wdrożenia infrastruktury sieciowej

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32424000 Infrastruktura sieciowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Powiatowy w Chmielniku, ul. Kielecka 1–3, 26-020 Chmielnik, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Modernizacja sieci LAN w zakresie dostawy i wdrożenia infrastruktury sieciowej. Szczegółowy opis w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne:

1) W przypadku gdy z załączonej dokumentacji wynika, iż Zamawiający opisał materiały, urządzenia ze wskazaniem konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, to należy je traktować jako przykładowe i Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych standardów.

2) Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, jednak są zobowiązani wykazać, że oferowany przez niego sprzęt i oprogramowanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

3) Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne urządzenia, materiały i inne elementy równoważne muszą posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPSW.07.01.00-26-0042/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia przez cały okres jego wykonywania był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę:

— dla części I minimum 1 500 000,00 PLN,

— dla część II minimum 200 000,00 PLN.

Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie ww. ubezpieczenia Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Posiada wiedzę i doświadczenie, co należycie udokumentuje, tj. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał:

dla części 1:

a) co najmniej jedno zamówienie (w ramach jednej umowy), którego przedmiotem była dostawa i uruchomienie infrastruktury sprzętowej (w tym co najmniej: serwery, macierze dyskowe, biblioteki taśmowej oraz oprogramowania systemowego i narzędziowego).

Warunek powyższy Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wartość dostawy i uruchomienie wynosiła nie mniej niż 900 000 PLN brutto;

b) co najmniej jedno zamówienie (w ramach jednej umowy), której przedmiotem było dostarczenie i wdrożenie szpitalnego systemu informatycznego, co najmniej w zakresie:

— systemu informacji medycznej klasy HIS i/lub RIS/PACS,

— systemu udostępniającego e-usługi na co najmniej czwartym poziomie dojrzałości (transakcja – dający możliwość realizacji całości usług w postaci elektronicznej, a w szczególności: dostarczenie wszystkich dokumentów i doręczeń w postaci elektronicznej, brak czynności, które obywatel lub przedsiębiorca musiałby wykonać w postaci papierowej, w przypadku wymagania dokonania płatność, możliwość dokonania płatności elektronicznie),

— elektronicznej dokumentacji medycznej.

Warunek powyższy Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wartość dostawy i wdrożenia wynosiła nie mniej niż 500 000 PLN brutto;

dla części 2:

a) co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie i wdrożeniu urządzeń aktywnych dla sieci LAN, obejmujących przełączniki sieciowe i firewall.

Warunek powyższy Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wartość dostawy i wdrożenia wynosiła nie mniej niż 200 000 PLN brutto.

Uwaga:

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z projektem umowy będącym dodatkiem nr 4A i 4B

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/08/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Szpital Powiatowy w Chmielniku, ul. Kielecka 1–3, 26-020 Chmielnik, POLSKA, budynek administracji, I piętro, pokój 101

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

A. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:

1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”;

2. próbka oferowanego systemu zgodnie z wymaganiami opisanymi w dodatku nr 8 do SIWZ (dotyczy jedynie I części zamówienia);

3. uzupełniony przez Wykonawcę dodatek nr 1a, 1b (w zależności od części zamówienia), stanowiący treść oferty Wykonawcy w zakresie zaoferowanego sprzętu;

4. dokument potwierdzający wniesienie wadium w wysokości:

— dla części 1 – 26 000 PLN (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy),

— dla części 2 – 5 000 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy).

Całość zamówienia; jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniężna, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium;

B. Dokumenty składane w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, w tym wykazu Wykonawców:

1. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wg wzoru określonego w dodatku nr 3 do SIWZ – (składane po otwarciu ofert).

Informacja dodatkowa: Zamawiający informuje, że dla potrzeb obliczenia terminu związania ofertą przyjmuje się, że miesiąc to 30 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 16
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 16
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia (art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp)

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 16
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/07/2020