Suministros - 315469-2020

07/07/2020    S129

Polonia-Varsovia: Automóviles para pasajeros

2020/S 129-315469

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Komenda Główna Straży Granicznej
Dirección postal: ul. Podchorążych 38
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-463
País: Polonia
Persona de contacto: Łukasz Veit
Correo electrónico: zp.bf.kg@strazgraniczna.pl
Teléfono: +48 225004407
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.strazgraniczna.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://portal.smartpzp.pl/kgsg
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://portal.smartpzp.pl/kgsg
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa samochodów patrolowych z napędem hybrydowym

Número de referencia: 32/BF/BTiZ/20
II.1.2)Código CPV principal
34110000 Automóviles para pasajeros
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 szt. fabrycznie nowych samochodów patrolowych z napędem hybrydowym, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Pojazdy muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r. Każdy dostarczony pojazd będzie objęty przez Wykonawcę co najmniej 2-letnią gwarancją na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów, a w przypadku pojazdów, dla których okres gwarancji ograniczony jest limitem przejechanych kilometrów, Wykonawca udzieli: co najmniej 3-letniej gwarancji na cały pojazd z limitem co najmniej 100 000 przejechanych kilometrów (w zależności od tego co nastąpi wcześniej). Wszystkie dostarczane pojazdy będą posiadać status pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., nr 32, poz. 262 ze zm.).

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34115200 Vehículos de motor para el transporte de menos de diez personas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej (ul. Komitetu Obrony Robotników 23, 02-148 Warszawa, POLSKA)

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 szt. fabrycznie nowych samochodów patrolowych z napędem hybrydowym, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 3 do SIWZ.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych.

5. Pojazdy muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r.

6. Każdy dostarczony pojazd będzie objęty przez Wykonawcę co najmniej 2-letnią gwarancją na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów, a w przypadku pojazdów dla których okres gwarancji ograniczony jest limitem przejechanych kilometrów, Wykonawca udzieli: co najmniej 3-letniej gwarancji na cały pojazd z limitem co najmniej 100 000 przejechanych kilometrów (w zależności od tego co nastąpi wcześniej).

7. Wszystkie dostarczane pojazdy będą posiadać status pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., nr 32, poz. 262 ze zm.).

8. Wykonawca wykona dodatkowe badania techniczne pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym, zgodnie z art. 81 ust. 11 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 110) i dostarczy wraz z pojazdem zaświadczenie o przeprowadzeniu ww. badań z wynikiem pozytywnym.

9. Wszystkie dostarczone pojazdy muszą posiadać świadectwo homologacji typu WE pojazdu lub świadectwo homologacji typu pojazdu potwierdzające spełnienie warunków technicznych obowiązujących na terenie RP.

10. Wykonawca dostarczy wraz z pojazdem:

a) dokumenty, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 110), na podstawie których dokonuje się pierwszej rejestracji pojazdu nowego na terytorium RP;

b) oświadczenie o zakresie terytorialnym obowiązywania udzielonej gwarancji, który musi obejmować co najmniej Unię Europejską (w tym terytorium RP), Europejski Obszar Gospodarczy oraz Szwajcarię.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Moc silnika elektrycznego / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Moc silnika spalinowego / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Pojemność bagażnika / Ponderación: 4
Criterio de calidad - Nombre: System dodatkowego doładowania baterii trakcyjnej pojazdu / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: System zapobiegania zderzeniu / Ponderación: 4
Criterio de calidad - Nombre: Nawigacja montowana fabrycznie / Ponderación: 2
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 10/12/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić przedmiotowe postępowanie, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Wymagania związane z realizacją umowy zawarte są w dokumentacji zamówienia.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 10/08/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 08/10/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 10/08/2020
Hora local: 10:30
Lugar:

Na platformie portal SmartPzp pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/kgsg

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu jest on zobowiązany do dostarczenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej jednolitym europejskim dokumentem zamówienia lub „JEDZ”, przy czym „JEDZ” należy przesłać wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez platformę portal SmartPzp pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/kgsg

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia nw. dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

4. Ponadto Wykonawca musi złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

5. Wykonawcy spoza terytorium RP oraz Wykonawcy mający siedzibę na terytorium RP w odniesieniu do osób mających miejsce zamieszkania poza terytorium RP składają dokumenty zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) ze zmianami.

6. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 10 000,00 PLN.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
02/07/2020