Works - 31556-2022

21/01/2022    S15

България-Белово: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

2022/S 015-031556

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА БЕЛОВО
Национален регистрационен номер: 000351558
Пощенски адрес: ул. ОРФЕЙ №.4А
Град: гр.Белово
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 4470
Държава: България
Лице за контакт: КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ВАРЕВ
Електронна поща: kmet@belovo.eu
Телефон: +359 812773
Факс: +359 812770
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.belovo.eu/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2422
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Ремонт на второстепенен водопроводен клон по бул. „Освобождение“, град Белово”

Референтен номер: 00112-2021-0015
II.1.2)Основен CPV код
45231300 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

В проекта е заложена подмяна на старата водопроводна мрежа по цялата дължина на бул. «Освобождение» -  общо 1  74 0 линейни метра. Предвижда се подмяна на съвременните стоманен и отклонения в пресечките с азбестоциментови улични водопроводи, както и подмяна на всички сградни водопроводни отклонения от поцинковани тръби, с нови. Предвиждат се отклонения /«мустаци»/ към всички пресечки, извън обхвата на главния път, като в пресечките със същ. водопроводи се монтира СК на връзката, а в тези без водопровод се оставя чакащ, затапен участък. Предвижда се монтаж на надземни противопожарни хидранти /ПХ/ Ф80 – общо 13 броя през 150м и подмяна на всички СВО с ПЕ тръби Ф32 до имотите, с монтаж на фабрика, комбинирана шахта с тротоарен спирален кран /ТСК/ и водомер, в тротоара до границата пред имота.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 629 218.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45231300 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

град Белово, бул. Освобождение

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В проекта е заложена подмяна на старата водопроводна мрежа по цялата дължина на бул. «Освобождение» -  общо 1  74 0 линейни метра. Предвижда се подмяна на съвременните стоманен и отклонения в пресечките с азбестоциментови улични водопроводи, както и подмяна на всички сградни водопроводни отклонения от поцинковани тръби, с нови. Предвиждат се отклонения /«мустаци»/ към всички пресечки, извън обхвата на главния път, като в пресечките със същ. водопроводи се монтира СК на връзката, а в тези без водопровод се оставя чакащ, затапен участък. Предвижда се монтаж на надземни противопожарни хидранти /ПХ/ Ф80 – общо 13 броя през 150м и подмяна на всички СВО с ПЕ тръби Ф32 до имотите, с монтаж на фабрика, комбинирана шахта с тротоарен спирален кран /ТСК/ и водомер, в тротоара до границата пред имота.

Проектния участък е част републиканската мрежа – път I-8 от Пловдив и Пазарджик, през Белово, за Костенец, Ихтиман и София /старото Цариградско шосе/, като това е участък с изключително натоварен трафик и ограничаване и затрудняване на движението при аварии или нови връзки . АПИ е заложила основен ремонт на републиканския път, в т.ч. и участък в регулацията на град Белово, като в рамките на периода на планирането на бордюрите, фрезирани на актуалната асфалтова настилка и полагане на нов значителен слой, предвиден в проекта, част „Пътна“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: –Оценка на Техническото предложение / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Изключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган събития, и в съответствие със строгите условия, указани в директивата
Обяснение:

Необходимо в неотложно възлагане на поръчката поради изключителни

обстоятелства и не е възможно спазване на сроковете по чл. 178, ал. 2 и 4.

Обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не се дължат на

възложителя – Община Белово. АПИ започва ремонт на републикански първокласен път

I-8, в община Белово не е представена информация за инвестиционното намрение на

АПИ. В чертите на град Белово републиканската пътна мрежа преминава в урбанизирана

територия – бул,,Освобождение,, , при започване на ремонтните дейности по премахване

на асфалтовата настилка , започват авариите на намиращия под пътната настилка

второстепенен водопроводен клон, т.к същият е от асбестоцимент, положен преди повече

от 50 години и е амортизиран. Тежката техника предизвиква няколко аварии и жителите

в квартала остват без вода. Община Белово веднага информира МРРБ, АПИ и ОПУ с

писмо и докладна / изх номер ЕХП 374/ 19.09.2021год. / като изразява становище че е

нецелесъобразно да се положи новата асфалтова настилка преди да се подмени

амортизирания водопровод. Ремонтните работи по бул Освобождение са преустановени

с писмо на АПИ 08-00-1566/ 22.10.2021год., след съгласуване с МРРБ. Община Белово

своевременно възлага изготвяне на технически проект за ремонта на „Ремонт на

второстепенен водопроводен клон по бул. „Освобождение“, град Белово”.

Ремонта на второстепенен водопроводен клон по бул. „Освобождение“, град Белово

е неотложен и следва да бъде изпълнен до 30.03.2022 год. , с оглед да се изпълнят

след това и асфалтовите работи по булеварда.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 28508
Наименование:

„Ремонт на второстепенен водопроводен клон по бул. „Освобождение“, град Белово”

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
07/01/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ЕЛВИС ДМ ЕООД
Национален регистрационен номер: 204106476
Пощенски адрес: Редута ул."Каймакчалан" №.85 ет.5 ап.17
Град: гр. София
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 1505
Държава: България
Електронна поща: elvis_marinov@hotmail.com
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 630 517.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 629 218.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители
Стойност, без да се включва ДДС: 283 148.00 BGN
Дял: 45 %

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/01/2022