A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Árubeszerzések - 31557-2017

27/01/2017    S19

Magyarország-Budapest: Szerszámok

2017/S 019-031557

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15427
Postai cím: Fényes Elek utca 7–13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kádár Marcell
E-mail: kadar.marcell@kozut.hu
Telefon: +36 18199171
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kozut.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: országos közutak és gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Közfoglalkoztatottak kéziszerszám ellátása a 2016-2018. évre vonatkozóan.

Hivatkozási szám: KT-A-00234-2016
II.1.2)Fő CPV-kód
44510000 Szerszámok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Közfoglalkoztatottak kéziszerszám ellátása a 2016-2018. évre vonatkozóan.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
44510000 Szerszámok
44511000 Kéziszerszámok
44512000 Különféle kéziszerszámok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
NUTS-kód: HUZ EXTRA-REGIO
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő telephelyei a közbeszerzési dokumentumok mellékletében foglaltak szerint.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Összesen 47 578 db különböző méretű és rendeltetésű kéziszerszám, valamint összesen 159 580 db sittes zsák szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint 61 tételben, a szerződés teljesítéséhez ajánlatkérő rendelkezésére álló nettó 184 161 000 HUF keretösszeg erejéig, de legkésőbb 31.12.2018-ig, az ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján, ajánlatkérő telephelyein. Nyertes ajánlattevő kizárólag kifogástalan minőségű új, nem használt és nem bemutató termékeket szállíthat. A szállítandó termékek mennyiségét, műszaki követelményeit tartalmazó műszaki leírást és ajánlatkérő telephelyeinek listáját ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátja.

A műszaki leírásban szereplő meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja, az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni.

Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációt térítésmentesen, közvetlenül elektronikus úton közzéteszi az ajánlatkérő honlapján, e hirdetmény megjelenésének napjától, elérési útvonal: www.kozut.hu (Közútmutató/Közbeszerzési eljárások). A dokumentáció elektronikus úton elérhető és letölthető az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattétel feltétele, hogy a dokumentációt legalább egy ajánlattevő vagy az ajánlatában megnevezett alvállalkozó letöltse, átvegye és a teljes körűen kitöltött, cégszerűen aláírt regisztrációs adatlap visszaküldésével a letöltést igazolja. A regisztrációs adatalapot e-mail útján a kozbeszerzes@civilium.hu e-mail címre vagy a +36 17978719 telefax számra kell megküldeni.

Ajánlatkérő a felhívás II.1.6) pontjában közölt információt azzal egészíti ki, hogy jelen beszerzés ajánlatkérő arculatának egységessége miatt olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely nem teszi lehetővé a teljesítés részekre való szétbontását.

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont szerint értékeli [Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pont] a felhívás II.2.5) pontjában írt részszempontok szerint. Ajánlatkérő mindkét részszempont esetében a fordított arányosítás módszerével határozza meg a ponthatárok közötti pontszámot úgy, hogy a legelőnyösebb ajánlat a maximális (10) pontszámot kapja, a többi ajánlatra adandó pontszámok pedig a legjobb ajánlathoz viszonyított értékarányosítással kerülnek meghatározásra, a közbeszerzési dokumentumok I. kötetében megadott képlet szerint. Valamennyi részszempont esetében kizárólag egész értékek ajánlhatók meg, törtek nem (HUF, munkanap). Az egyes részszempontokra adott pontszámok az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd a súlyozott pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek. Ez adja az ajánlat összpontszámát. Ha több ajánlat ér el azonos legmagasabb összpontszámot, akkor az eljárás nyertese az az ajánlat, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz, azonos ellenszolgáltatás esetében pedig az az ajánlat, amely a „Szállítási határidő (munkanap, előny a kevesebb, súlyszám: 20)” részszempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Amennyiben az előbbiek alapján a nyertes ajánlat nem választható ki, akkor arról ajánlatkérő közjegyző jelenlétében megtartott, az azonos legmagasabb összpontszámot elérő ajánlatok közötti sorsolással dönt.

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A változásbejegyzési eljárás folyamatban létéről vagy nemlétéről nyilatkozatot kell benyújtani az ajánlatban (321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. §).

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szállítási határidő (munkanap, előny a kevesebb) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 180-322460
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Közfoglalkoztatottak kéziszerszám ellátása a 2016-2018. évre vonatkozóan

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlathoz mellékelt nyilatkozatok értékelése során észlelte, hogy a Normtec Kft. (6000 Kecskemét, Klapka utca 9–11.) ajánlatának 22. oldalán a „Szakmai ajánlat és árazott költségvetés” nyilatkozat fejlécében a TEMPEL Kft. (6060 Tiszakécske, Oláhházi dűlő 18.) ajánlattevő neve szerepel, valamint annak képviselője Johann Ocken ügyvezető.

A Premium Line s.r.o (SK-99001 Velky Krtís, Szlovák Köztársaság) ajánlattevő ajánlatának 10. oldalán található „Szakmai ajánlat és árazott költségvetés” nyilatkozat fejlécében szintén a TEMPEL Kft. (6060 Tiszakécske, Oláhházi dűlő 18.) ajánlattevő neve szerepel, valamint annak képviselője Johann Ocken ügyvezető került feltüntetésre.

A fentiek mellett mindhárom ajánlatban az összes termék esetében ugyanaz a termék gyártója és típusa.

A Premium Line s.r.o minden egységáránál 23,23 %-kal több a TEMPEL Kft. minden egyes egységára, illetve a TEMPEL Kft. minden egységáránál 14,33 %-kal több a Normtec Kft. minden egyes egységára az ajánlatokban.

A fentiek alapján arra lehet következtetni, hogy a nevezett ajánlattevők az eljárás tisztaságát és a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követtek el.

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlathoz mellékelt nyilatkozatok alapján a Kbt. 75. § (2) bekezdésének c) pontja alapján az eljárás eredménytelenné nyilvánította, tekintettel arra, hogy arra lehet következtetni, hogy a Premium Line s.r.o, a TEMPEL Kft. és a Normtec Kft. ajánlattevők az eljárás tisztaságát és a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követtek el.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/01/2017