Supplies - 315577-2020

07/07/2020    S129

Lithuania-Vilnius: X-ray devices

2020/S 129-315577

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: VšĮ Centro poliklinika
National registration number: 125873515
Postal address: Pylimo g. 3
Town: Vilnius
NUTS code: LT01 Sostinės regionas
Postal code: LT-01117
Country: Lithuania
Contact person: Skirmutė Pašluostienė
E-mail: skirmute.pasluostiene@pylimas.lt
Telephone: +370 52335236

Internet address(es):

Main address: http://www.pylimas.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4689

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=523681
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=523681&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Universalaus stacionaraus rentgeno diagnostikos medicinos prietaiso ir rentgeno diagnostinio aparato „Mercury 332“ išmontavimo paslaugų pirkimas

II.1.2)Main CPV code
33111000 X-ray devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Pirkimo objektas – universalaus stacionaraus rentgeno diagnostikos medicinos prietaiso (1 kompl.), įskaitant jo pristatymą, surinkimą, sumontavimą, instaliavimą, paruošimą darbui, suderinimą, išbandymą, perkančiosios organizacijos personalo apmokymą ir rentgeno diagnostinio aparato „Mercury 332“ išmontavimo paslaugų pirkimas.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Universalus stacionarus rentgeno diagnostikos medicinos prietaisas

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
79930000 Specialty design services
90711100 Risk or hazard assessment other than for construction
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT01 Sostinės regionas
Main site or place of performance:

VšĮ Centro poliklinikos Lukiškių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, Gedimino pr. 27, Vilnius.

II.2.4)Description of the procurement:

Universalus stacionarus rentgeno diagnostikos medicinos prietaisas (1 kompl.), įskaitant jo pristatymą, surinkimą, sumontavimą, instaliavimą, paruošimą darbui, suderinimą, išbandymą, perkančiosios organizacijos personalo apmokymą.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 5
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rentgeno diagnostinio aparato „Mercury 332“ išmontavimo darbai

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
51000000 Installation services (except software)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT01 Sostinės regionas
Main site or place of performance:

VšĮ Centro poliklinikos Lukiškių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, Radiologijos ir funkcinės diagnostikos skyrius, Gedimino pr. 27, Vilnius.

II.2.4)Description of the procurement:

Rentgeno diagnostinio aparato „Mercury 332“, esančio VšĮ Centro poliklinikos Lukiškių pirminės asmens sveikatos priežiūros centre (I aukštas), Gedimino pr. 27, Vilnius, išmontavimas, išvežimas, utilizavimas.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Kiekvienas pirkimo dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjo ir subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir nėra pasiūlymą pateikusio tiekėjo pašalinimo pagrindų. Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, EBVPD teikiamas už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai. Kai tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar subrangovus (toliau – subtiekėjas) ar kitus ūkio subjektus (ekspertus ar specialistus, kuriuos pirkimo sutarties sudarymo atveju planuojama įdarbinti tiekėjo įmonėje ir pan.), kurių pajėgumais remiasi, kartu su tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų EBVPD. Perkančioji organizacija atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų reikalaus tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas, sudarius pasiūlymų eilę, bus pripažintas galimu laimėtoju. Šie dokumentai turės būti pateikti per 3 (tris) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos atskiro pranešimo, pateikto CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, išsiuntimo dienos (tiekėjas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis turės pateikti prašomų dokumentų skaitmenines kopijas elektronine forma. Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti pateiktų skaitmeninių dokumentų kopijų originalų).

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Mokėjimai apskaičiuojami ir atliekami eurais. Pardavėjui per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, pateikus išankstinio apmokėjimo sąskaitą faktūrą / PVM sąskaitą faktūrą, sumokamas 30 (trisdešimties) proc. avansas, skaičiuojamas nuo sutarties kainos su PVM. Pirkėjas sumoka pardavėjui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros / PVM sąskaitos faktūros ir šalių pasirašyto prekės perdavimo–priėmimo akto gavimo dienos. Mokėjimas atliekamas pavedimu į sutartyje nurodytą pardavėjo banko sąskaitą po to, kai pardavėjas per VĮ Registrų centro tvarkomą informacinę sistemą „E. sąskaita“ pateikia šalių pasirašytą prekės perdavimo–priėmimo aktą ir sąskaitą faktūrą / PVM sąskaitą faktūrą. Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo skaičiuoti, o pardavėjas privalo sumokėti pirkėjui 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo sutarties kainos su PVM už kiekvieną uždelstą dieną.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/08/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 08/11/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/08/2020
Local time: 10:45
Place:

Vokai su pasiūlymais atplėšiami viešosios įstaigos Centro poliklinikos Naujamiesčio pirminės asmens sveikatos priežiūros centre, K. Kalinausko g. 4, Vilnius.

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai ar jų įgalioti atstovai komisijos posėdyje, kuriame susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, nedalyvauja. Vokų atplėšimo posėdyje skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas ir pasiūlyme nurodyta kaina. Perkančiosios organizacijos komisija elektroninių vokų atplėšimo posėdžio rezultatus įformina protokolu.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Vykdant sutartį sąskaita faktūra / PVM sąskaita faktūra pateikiama VĮ Registrų centro informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Tiekėjas pirkimo procedūrų metu turi teisę ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ir (arba) sprendimus pateikiant pretenziją. Pretenzija teikiama faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugų teikėją ar kitą tinkamą vežėją laikantis šių terminų: per 10 (dešimt) dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos arba perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos; komisija privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų konkurso terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos. Tiekėjas, nesutikęs su komisijos sprendimu arba jei komisija per nustatytą terminą neišnagrinėjo jo pretenzijos, gali pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui VPĮ VII skyriuje nustatyta tvarka.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/07/2020