Diensten - 315593-2022

13/06/2022    S112

Nederland-Vlijmen: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2022/S 112-315593

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: gemeente Heusden
Nationaal identificatienummer: 17278565
Postadres: Julianastraat 34
Plaats: Vlijmen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5251 ED
Land: Nederland
Contactpersoon: Johan van Loenhout
E-mail: info@lokaakinkopen.nl
Telefoon: +31 630700644
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.heusden.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=201968
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zorgapplicatie Gemeente Heusden

Referentienummer: 201968
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Marktconsultatie

De gemeente Heusden wil beschikken over een effectieve en efficiënte Zorgapplicatie dat zo goed als mogelijk aansluit bij de eisen en wensen van de gemeente op zowel het gebied van de zorgondersteuning alsmede de eisen en wensen vanuit ICT.

Doel van de marktconsultatie:

De projectgroep heeft een programma van eisen en wensen in hoofdlijnen opgesteld en verwerkt in een marktconsultatie document.

De gemeente Heusden wil met deze vooraankondiging de interesse in de markt peilen en met maximaal 3 partijen een individueel gesprek aangaan over de opgestelde voorlopige eisen en wensen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
72200000 Softwareprogrammering en -advies
72250000 Systeem- en ondersteuningsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Heusden - Vlijmen Noord Brabant

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marktconsultatie

De gemeente Heusden wil beschikken over een effectieve en efficiënte Zorgapplicatie dat zo goed als mogelijk aansluit bij de eisen en wensen van de gemeente op zowel het gebied van de zorgondersteuning alsmede de eisen en wensen vanuit ICT.

Doel van de marktconsultatie:

De projectgroep heeft een programma van eisen en wensen in hoofdlijnen opgesteld en verwerkt in een marktconsultatie document.

De gemeente Heusden wil met deze vooraankondiging de interesse in de markt peilen en met maximaal 3 partijen een individueel gesprek aangaan over de opgestelde voorlopige eisen en wensen.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/09/2022

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/06/2022