Dostawy - 315603-2020

07/07/2020    S129

Polska-Bochnia: Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych

2020/S 129-315603

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
Adres pocztowy: ul. Krakowska 31
Miejscowość: Bochnia
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 32-700
Państwo: Polska
E-mail: zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl
Tel.: +48 146153233
Faks: +48 146153234

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital-bochnia.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup urządzeń sieciowych aktywnych wraz z zabezpieczeniem ruchu sieciowego warstwa lokalna MSIM – UTM z wkładkami światłowodowymi (klaster HA) w ramach projektu pn. „MSIM” cześć I

Numer referencyjny: DZ-271-1-21/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48219000 Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń sieciowych aktywnych wraz z zabezpieczeniem ruchu sieciowego warstwa lokalna MSIM – UTM z wkładkami światłowodowymi (klaster HA) w ramach projektu pn. „Małopolski system informacji medycznej (MSIM)” w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja infrastruktury i sprzętu oraz systemu i oprogramowania do wymogów prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) i wyceny procedur medycznych w tym zakup serwera: Serwer do systemu Infomedica z wirtualizacją i backupem danych (licencje) realizowanego w ramach projektu nr RPMP.02.01.05-12-0228/18 pn. „Małopolski system informacji medycznej (MSIM)” Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020, w ramach działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia Regionalnego programu operacyjnego oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48219500 Pakiety oprogramowania do switcha lub routera
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

II.2.4)Opis zamówienia:

1. klaster centralny UTM szt. 1;

2. urządzenia oddziałowe UTM szt. 4.

2) Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu zamówienia opisany został w formularzu szczegółowa oferta cenowa – specyfikacja techniczna – załącznik 1A do SIWZ, który stanowi jednocześnie integralną część formularza ofertowego, zamieszczony na stronie http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. nr RPMP.02.01.05-12-0228/18 „Małopolski system informacji medycznej (MSIM)” Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020, w ramach działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia regionalnego programu operacyjnego oś priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 PLN.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w zakresie zdolności zawodowej dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia i które spełniają następujące wymagania:

1) prace wdrożeniowe związane z instalacją przedmiotu zamówienia muszą być wykonywane przez zespół inżynierów posiadających następujący zestaw certyfikatów:

a) inżynier – co najmniej 1 osoba – posiadający ważny certyfikat wystawiony przez producenta przełączników LAN firmy Dell, posiadanych przez Zamawiającego, na poziomie minimum Specialist – Implementation Engineer, Data Center Networking;

b) inżynier – co najmniej 1 osoba – posiadający ważny certyfikat wystawiony przez producenta oferowanych urządzeń UTM na poziomie minimum specjalisty, a uprawniające do wdrażania oferowanych rozwiązań.

Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji Zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

Informacje dodatkowe:

Zamawiający dopuszcza posiadanie równoważnych certyfikatów innych niż wskazane przez Zamawiającego (np. CISCO CCNA). W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że wskazany certyfikat potwierdza posiadanie co najmniej takiej samej wiedzy, kompetencji i doświadczenia co certyfikat wskazany przez Zamawiającego, jest potwierdzony egzaminem, jeżeli to dotyczy danego certyfikatu i został wydany przez podmiot profesjonalnie zajmujący się certyfikowaniem, nie powiązany z Wykonawcą, posiadający uprawnienia do wydawania certyfikatów nadane przez niezależna od Wykonawcy jednostkę.

W przypadku składania przez Wykonawców oferty wspólnej, warunek musi spełniać co najmniej jeden z nich lub wszyscy łącznie.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

1) dokumenty potwierdzające, że oferowane parametry techniczno-funkcjonalne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej – szczegółowa oferta cenowa – załącznik nr 1A do SIWZ, tj. Katalog oferowanego sprzętu – oryginalna specyfikacja techniczna, karta katalogowa, folder ze zdjęciem/rysunkiem lub inne dokumenty w języku polskim. Zamawiający prosi o zaznaczenie w dokumentach zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z dopisaniem punktu z załącznika nr 1A do SIWZ, w którym został opisany potwierdzony parametr.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom oraz zasady i warunki realizacji zamówienia opisane zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ – zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/08/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/08/2020
Czas lokalny: 11:10
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 9, pawilon A.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 8 ustawy Pzp.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, zawarty jest w pkt III.4:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie Zamówienia.

Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia w odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zawarty jest w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Termin na wniesienie odwołania, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Przedmiot odwołania

1) Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie – 10 dni.

2) Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie – 15 dni.

3) Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE lub Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni.

4) Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/07/2020