Works - 31562-2022

21/01/2022    S15

Romania-Arad: Ring road construction work

2022/S 015-031562

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Consiliul Judetean Arad
National registration number: 3519941
Postal address: Strada: Coposu Corneliu, nr. 22
Town: Arad
NUTS code: RO421 Arad
Postal code: 310003
Country: Romania
Contact person: OANA-GEORGIANA MICLE
E-mail: achizitii.publice@cjarad.ro
Telephone: +40 357731100
Fax: +40 357731287
Internet address(es):
Main address: www.cjarad.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

”Proiectare și execuție aferente obiectivului de investiţii Varianta Ocolitoare a Municipiului Arad-Est”

Reference number: 3519941_2021_PAAPD1319226
II.1.2)Main CPV code
45233122 Ring road construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

I. Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, faza PTh:

- Realizarea proiectului pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (P.A.C.) și a Proiectului de Organizare a Execuției Lucrărilor (P.O.E.), inclusiv obținerea tuturor avizelor precum și depunerea documentației la avizator și ulterior obținerea autorizației de construire pentru beneficiar;

- Proiect Tehnic de Execuție (PTE), ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative, legislație, etc);

- Asistență tehnică permanentă pe întreaga perioadă de derulare a lucrărilor, la solicitarea constructorului / beneficiarului sau a dirigintelui de șantier, din partea proiectantului (pe perioada de execuție a lucrărilor și pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții);

- Susținerea proiectului tehnic în fața verificatorului tehnic de proiecte și realizarea de modificări dacă este cazul la cererea acestuia (verificatorului) de câte ori este necesar;

Serviciile vor fi prestate în strânsă colaborare cu Beneficiarul.

Beneficiarul va asigura verificarea proiectului tehnic prin verificatori atestați potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995, cu modificările și completările ulterioare.

II. Execuţie lucrări aferente realizării investiţiei şi UE (urmărirea execuţiei lucrărilor):

- Execuția lucrărilor aferente realizării investiției

- Asistență tehnică permanentă pe întreaga perioadă de derulare a lucrărilor, la solicitarea constructorului / beneficiarului sau a dirigintelui de șantier, din partea proiectantului (pe perioada de execuție a lucrărilor și pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții).

Obiectivul major al proiectului: realizarea investiției propuse va asigura legătura între două drumuri naționale: DN 69 și DN 7

Obiectivele generale preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei sunt:

 Reducerea duratei de transport;

 Creșterea confortului și siguranței în trafic;

 Dezvoltarea zonelor pe care le va deservi calea de comunicație;

 Reducerea costurilor de întreținere și reparație a vehiculelor;

 Îmbunătățirea condițiilor de mediu;

 Reducerea numărului de accidente;

 Reducerea semnificativă a poluării mediului prin reducerea noxelor și a zgomotului;

 Sporirea vitezei de parcurs și implicit a timpului aferent transportului de mărfuri și călători;

 Reducerea uzurii mijloacelor de transport;

 Îmbunătățirea accesabilității și mobilității populației, a bunurilor și serviciilor, care va stimula o dezvoltare economică durabilă;

 Crearea de noi locuri de muncă atât pe perioada lucrărilor, cât și ulterior, în cazul în care atracțiile turistice din zonă vor fi puse în evidență.

Durata totală estimată a contractului de lucrări este de 24 luni, din care:

- 6 luni prestarea serviciilor de proiectare, inclusiv obținere avize/acorduri, Autorizație de construire;

- 18 luni execuție lucrări

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016,cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 22 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor iar in conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor declarificare/informatiilor suplimentare este in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45221110 Bridge construction work
45234140 Level crossing construction works
71242000 Project and design preparation, estimation of costs
71322300 Bridge-design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO421 Arad
Main site or place of performance:

jud. Arad

II.2.4)Description of the procurement:

ATENTIE!!!!

CLAUZA SUSPENSIVA:

Încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obținerea/aprobarea finanțării lucrărilor din fonduri de la bugetul de stat și/sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibilă doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice.

În cazul în care, indiferent de motive, obținerea/aprobarea finanțării lucrărilor din fonduri de la bugetul de stat și/sau fonduri europene nerambursabile nu se realizează, Autoritatea Contractantă va aplica prevederile [art. 212 alin. (1) lit. c) teza a ll-a din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică.

I. Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, faza PTh:

- Realizarea proiectului pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (P.A.C.) și a Proiectului de Organizare a Execuției Lucrărilor (P.O.E.), inclusiv obținerea tuturor avizelor precum și depunerea documentației la avizator și ulterior obținerea autorizației de construire pentru beneficiar;

- Proiect Tehnic de Execuție (PTE), ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative, legislație, etc);

- Asistență tehnică permanentă pe întreaga perioadă de derulare a lucrărilor, la solicitarea constructorului / beneficiarului sau a dirigintelui de șantier, din partea proiectantului (pe perioada de execuție a lucrărilor și pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții);

- Susținerea proiectului tehnic în fața verificatorului tehnic de proiecte și realizarea de modificări dacă este cazul la cererea acestuia (verificatorului) de câte ori este necesar;

Serviciile vor fi prestate în strânsă colaborare cu Beneficiarul.

Beneficiarul va asigura verificarea proiectului tehnic prin verificatori atestați potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995, cu modificările și completările ulterioare.

II. Execuţie lucrări aferente realizării investiţiei şi UE (urmărirea execuţiei lucrărilor):

- Execuția lucrărilor aferente realizării investiției

- Asistență tehnică permanentă pe întreaga perioadă de derulare a lucrărilor, la solicitarea constructorului / beneficiarului sau a dirigintelui de șantier, din partea proiectantului (pe perioada de execuție a lucrărilor și pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții).

Obiectivul major al proiectului: realizarea investiției propuse va asigura legătura între două drumuri naționale: DN 69 și DN 7

Obiectivele generale preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei sunt:

 Reducerea duratei de transport;

 Creșterea confortului și siguranței în trafic;

 Dezvoltarea zonelor pe care le va deservi calea de comunicație;

 Reducerea costurilor de întreținere și reparație a vehiculelor;

 Îmbunătățirea condițiilor de mediu;

 Reducerea numărului de accidente;

 Reducerea semnificativă a poluării mediului prin reducerea noxelor și a zgomotului;

 Sporirea vitezei de parcurs și implicit a timpului aferent transportului de mărfuri și călători;

 Reducerea uzurii mijloacelor de transport;

 Îmbunătățirea accesabilității și mobilității populației, a bunurilor și serviciilor, care va stimula o dezvoltare economică durabilă;

 Crearea de noi locuri de muncă atât pe perioada lucrărilor, cât și ulterior, în cazul în care atracțiile turistice din zonă vor fi puse în evidență.

Durata totală estimată a contractului de lucrări este de 24 luni, din care:

- 6 luni prestarea serviciilor de proiectare, inclusiv obținere avize/acorduri, Autorizație de construire;

- 18 luni execuție lucrări

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Operatorii economici participanți la procedură au obligația de a nominaliza persoana care va îndeplini atribuțiile de Coordonator (Șef) de șantier, cu experiență profesională dovedită, conform solicitării: inginer cu studii superioare în domeniul construcțiilor de drumuri și poduri (ing. CFDP sau echivalent), cu diplomă de licență; Experiența profesională minimă (conform recomandare sau orice alt document echivalent) care să certifice: participarea la coordonarea a minim unui șantier de execuție pentru lucrări de construire și/sau modernizare și/sau reabilitare de poduri si/sau pasaje si/sau viaducte rutiere, în care a avut calitatea de șef/coordonator de șantier. / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Operatorii economici participanți la procedură au obligația de a nominaliza persoana care va îndeplini atribuțiile de Șef al echipei (colectivului) de proiectare, cu experiență profesională dovedită, conform solicitării: inginer proiectant, cu studii superioare în domeniul construcțiilor de drumuri și poduri (ing. CFDP sau echivalent), cu diplomă de licență; Experiența profesională minimă (conform recomandare sau orice alt document echivalent) constînd în participarea la elaborarea a minim unei documentații tehnico-economice de execuție la orice fază de proiectare, pentru construcție nouă și/sau reabilitare și/sau modernizare de poduri si/sau pasaje si/sau viaducte rutiere, în care a avut calitatea de șef echipă de proiectare/coordonator echipă de proiectare. Notă: Se solicită ca Șeful colectivului de proiectare să aibă experiență profesională în elaborarea minim a unei documentații tehnico-economice de execuție pentru lucrări de artă – orice fază de proiectare pentru construcție nouă / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Autoritatea contractantă acordă punctaj pentru ofertarea unei perioade de garanție a lucrărilor suplimentară față de perioada de garanție minim acceptată de 60 de luni. Durata minimă a perioadei de garanție este de 60 luni iar durata maximă este de 84 luni. / Weighting: 10
Price - Weighting: 50
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Program / Proiect Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

II.2.14)Additional information

CLAUZA SUSPENSIVA!!!

Încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obținerea/aprobarea finanțării lucrărilor din fonduri de la bugetul de stat și/sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibilă doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența... detalii pe www.e-licitatie.ro

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 240-629015
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022