Dostawy - 315652-2020

07/07/2020    S129

Polska-Katowice: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)

2020/S 129-315652

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki
Adres pocztowy: ul. Kossutha 13
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: adres jw.
E-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl
Tel.: +48 327351637
Faks: +48 327351636

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.nfz-katowice.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.nfz-katowice.pl/index.php/o-nas/zamowienia-publiczne/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: instytucja ubezpieczenia zdrowotnego

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja systemu składowania danych w centrum zapasowym

Numer referencyjny: 7/pn/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30233141 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dysków oraz licencji do rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego środowiska składowania danych opartego o 2 macierze dyskowe Huawei OceanStor 2600 V3, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. Realizacja dostawy nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, w tym zgodnie z formularzem „opis przedmiotu zamówienia” i wzorem umowy.

Prawo opcji: Obok zamówienia gwarantowanego, obejmującego dostawę licencji do realizacji zdalnej synchronicznej replikacji danych pomiędzy posiadanymi przez Zamawiającego dwoma macierzami Huawei OceanStor 2600 V3 (1 szt./macierz) oraz 12 szt. dysków SAS SSD 3,84 TB, Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia objętego prawem opcji. Realizacja prawa opcji będzie polegała na dostarczeniu 8 szt. dysków wskazanych przez Zamawiającego, tj.: (4 szt. dysk SAS SSD 3,84 TB 2,5 oraz 4 szt. dysk SAS SSD 3,84 TB 3,5). Opis elementów objętych prawem opcji znajduje się w formularzu „opis przedmiotu zamówienia”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. Kossutha 13 w Katowicach, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dysków oraz licencji do rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego środowiska składowania danych opartego o 2 macierze dyskowe Huawei OceanStor 2600 V3, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. Realizacja dostawy nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, w tym zgodnie z formularzem „opis przedmiotu zamówienia” i wzorem umowy.

2. Opis przedmiotu zamówienia określa standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp.

3. Zakres przedmiotowy

Obok zamówienia gwarantowanego, obejmującego dostawę licencji do realizacji zdalnej synchronicznej replikacji danych pomiędzy posiadanymi przez Zamawiającego dwoma macierzami Huawei OceanStor 2600 V3 (1 szt./macierz) oraz 12 szt. dysków SAS SSD 3,84 TB, Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia objętego prawem opcji. Realizacja prawa opcji będzie polegała na dostarczeniu 8 szt. dysków wskazanych przez Zamawiającego, tj.: (4 szt. dysk SAS SSD 3,84 TB 2,5 oraz 4 szt. dysk SAS SSD 3,84 TB 3,5). Opis elementów objętych prawem opcji znajduje się w formularzu „opis przedmiotu zamówienia”.

W ciągu 40 dni licząc od dnia zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemną informację o skorzystaniu bądź nieskorzystaniu z prawa opcji. W informacji o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający wskaże, w jakim zakresie, tj. z jakiej liczby elementów chce skorzystać. Termin dostawy elementów zamówionych w ramach prawa opcji: do 30 dni licząc od dnia otrzymania pisemnej informacji o skorzystaniu z prawa opcji. Realizacja prawa opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego (w szczególności od posiadania przez Zamawiającego środków finansowych w odpowiedniej wysokości). Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź w przypadku skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie.

Podane terminy realizacji mają zastosowanie przy zastrzeżeniu regulacji § 3 i 4 wzoru umowy.

Uwaga: Zamawiający zastrzega, iż zawarcie umowy winno nastąpić do dnia 31 grudnia 2020 r. Zawarcie umowy po tym terminie co do zasady nie jest możliwe z uwagi na finansowanie zadań objętych zamówieniem z rzeczowego planu inwestycyjnego NFZ na rok 2020. Zgodnie z regulacjami obowiązującymi w NFZ warunkiem finansowania zadań z planu roku 2020 jest zawarcie umowy (udzielenie zamówienia) do dnia 31 grudnia 2020 r. Wobec powyższego Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz „opis przedmiotu zamówienia”, stanowiący integralną część SIWZ.

5. Realizacja zamówienia będzie przebiegała na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym integralną część SIWZ. Wzór umowy przewiduje również i określa warunki ewentualnej zmiany treści umowy.

6. Wykonawca winien podać w treści formularza „opis przedmiotu zamówienia” nazwę producenta, pojemność oraz nazwę modelu oferowanych elementów.

Formularz „opis przedmiotu zamówienia”, w tym wskazane przez Wykonawcę nazwy producenta, pojemność oraz nazwy modelu, składają się na treść oferty.

7. Termin wykonania zamówienia:

a) wykonanie zamówienia gwarantowanego – w terminie do 60 dni licząc od dnia zawarcia umowy, nie później niż do dnia 20 stycznia 2021 r.; wykonanie zamówienia objętego prawem opcji – w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania informacji o skorzystaniu z prawa opcji, nie później niż do dnia 20 stycznia 2021 r.;

b) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemną informację o skorzystaniu bądź nieskorzystaniu z prawa opcji w ciągu 40 dni licząc od dnia zawarcia umowy. W informacji o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający wskaże, w jakim zakresie, tj. z jakiej liczby elementów chce skorzystać. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot objęty prawem opcji w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania pisemnej informacji o skorzystaniu z prawa opcji, nie później niż do dnia 20 stycznia 2021 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Obok zamówienia gwarantowanego, obejmującego dostawę licencji do realizacji zdalnej synchronicznej replikacji danych pomiędzy posiadanymi przez Zamawiającego dwoma macierzami Huawei OceanStor 2600 V3 (1 szt./macierz) oraz 12 szt. dysków SAS SSD 3,84 TB, Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia objętego prawem opcji. Realizacja prawa opcji będzie polegała na dostarczeniu 8 szt. dysków wskazanych przez Zamawiającego, tj.: (4 szt. dysk SAS SSD 3,84 TB 2,5 oraz 4 szt. dysk SAS SSD 3,84 TB 3,5).

Opis elementów objętych prawem opcji znajduje się w formularzu „opis przedmiotu zamówienia”.

W ciągu 40 dni licząc od dnia zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemną informację o skorzystaniu bądź nieskorzystaniu z prawa opcji. W informacji o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający wskaże, w jakim zakresie, tj. z jakiej liczby elementów chce skorzystać. Termin dostawy elementów zamówionych w ramach prawa opcji: do 30 dni licząc od dnia otrzymania pisemnej informacji o skorzystaniu z prawa opcji. Realizacja prawa opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego (w szczególności od posiadania przez Zamawiającego środków finansowych w odpowiedniej wysokości).

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź w przypadku skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie.

Podane terminy realizacji mają zastosowanie przy zastrzeżeniu regulacji § 3 i 4 wzoru umowy.

Uwaga: Zamawiający zastrzega, iż zawarcie umowy winno nastąpić do dnia 31 grudnia 2020 r. Zawarcie umowy po tym terminie co do zasady nie jest możliwe z uwagi na finansowanie zadań objętych zamówieniem z rzeczowego planu inwestycyjnego NFZ na rok 2020. Zgodnie z regulacjami obowiązującymi w NFZ warunkiem finansowania zadań z planu roku 2020 jest zawarcie umowy (udzielenie zamówienia) do dnia 31 grudnia 2020 r. Wobec powyższego Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy.

Cena za zamówienie gwarantowane stanowi cenę oferty. Sposób obliczenia ceny za przedmiot zamówienia objęty zamówieniem gwarantowanym wynika z pkt 1A formularza oferty. Wykonawca dokonuje zatem operacji matematycznych w kolejności podanej w pkt 1A. Cena za zamówienie gwarantowane stanowi cenę oferty podlegającą następnie ocenie w kryterium oceny ofert.

Sposób obliczenia ceny za przedmiot zamówienia objęty prawem opcji wynika z pkt 1B formularza oferty. Wykonawca dokonuje zatem operacji matematycznych w kolejności podanej w pkt 1B.

Za przedmiot objęty prawem opcji Wykonawca nie może zaoferować ceny jednostkowej w wysokości innej niż wysokość ceny jednostkowej zaoferowanej przez Wykonawcę w pkt 1A formularza oferty.

W przypadku niezachowania przez Wykonawcę powyższej zasady, cena jednostkowa zostanie dostosowana do poziomu ceny jednostkowej z tabeli z pkt 1A, a kalkulacja w tabeli z pkt 1B odpowiednio poprawiona. Wykonawca winien oświadczyć, iż wyraża na niniejsze zgodę.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Przetarg nieograniczony.

2) Kryterium oceny ofert:

cena – waga 100 %.

3) Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 PLN.

4) Wykonawca winien zaoferować 36-miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady.

5) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

6) 60 dni termin związania ofertą.

7) Kwestie dot. klauzuli RODO reguluje SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp – warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej (posiadania doświadczenia), a opisanego poniżej, Wykonawca składa oświadczenie (JEDZ) o spełnianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiającego dokumenty, o których mowa w pkt VI pkt 3 lit. d i lit. e SIWZ. W przypadku niniejszego zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 Pzp, Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), który załącza do oferty w sposób opisany w Instrukcji dotyczącej JEDZ. Wykonawca winien spełnić warunek dotyczący zdolności zawodowej (posiadania wymaganego doświadczenia) polegający na należytym wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej 1 (jednej) dostawy macierzy, dysków do macierzy lub innego sprzętu serwerowego wykonanej lub wykonywanej.

Pod pojęciem wykonana dostawa macierzy, dysków do macierzy lub innego sprzętu serwerowego należy rozumieć zamówienie polegające na dostarczeniu macierzy, dysków do macierzy lub innego sprzętu serwerowego o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto, którego realizacja została zakończona (umowa została zrealizowana).

Pod pojęciem wykonywana dostawa macierzy, dysków do macierzy lub innego sprzętu serwerowego należy rozumieć zamówienie będące w trakcie realizacji (umowa jest nadal realizowana) polegające na dostarczaniu macierzy lub innego sprzętu serwerowego, którego pewna część o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto, została już zrealizowana. (Uwaga: sytuacja ta dotyczy wyłącznie świadczeń okresowych lub ciągłych. Jeżeli Wykonawca powoła się na wykonywanie dostawy stanowiącej świadczenie okresowe lub ciągłe, w przypadku wątpliwości zobowiązany będzie wykazać – udowodnić – okresowy lub ciągły charakter świadczenia). Wykaz dostaw wykonanych – a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych – Wykonawca zamieszcza w formularzu „wykaz dostaw” wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!

— Odpowiednio wykonanie lub wykonywanie każdej wykazanej dostawy musi zostać poparte dowodem, że dostawa została wykonana należycie lub jest wykonywana należycie.

— Informacje podane w formularzu „wykaz dostaw” nie mogą być sprzeczne z informacjami wynikającymi z dokumentów potwierdzających należyte wykonanie (wykonywanie) dostaw.

— Podając w formularzu „wykaz dostaw” datę wykonania, Wykonawca wskazuje dzień, miesiąc i rok wykonania (zakończenia) dostawy; w przypadku dostawy wykonywanej (umowa jest nadal realizowana) – Wykonawca wskazuje dzień, miesiąc i rok wykonania (zakończenia) zrealizowanej już części dostawy z zaznaczeniem, iż jest to dostawa (umowa) nadal realizowana.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Realizacja zamówienia będzie przebiegała na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym integralną część SIWZ. Wzór umowy przewiduje i określa również warunki ewentualnej zmiany treści umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia przez Wykonawcę, na jego pisemny wniosek i za zgodą Zamawiającego, innego modelu sprzętu tego samego producenta niż model wskazany przez Wykonawcę w ofercie złożonej w zamówieniu nr 7/pn/2020, pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanek opisanych we wzorze umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Odział Wojewódzki, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, POLSKA, sala nr 5.2 (V piętro).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W związku z ogłoszonym stanem epidemii na obszarze RP (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.), transmisja z otwarcia ofert będzie dostępna na oficjalnym kanale Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCZbvmyIemjT-wkcA5Yj_57w

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

A. Art. 22 ust. 1 pkt 1 Pzp – niepodleganie wykluczeniu. W stosunku do Wykonawcy nie mogą zachodzić podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–pkt 23 Pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie (JEDZ) o niepodleganiu wykluczeniu (patrz: pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiającego dokument, o którym mowa w pkt VI pkt 3 lit. a SIWZ oraz oświadczenia, o których mowa w pkt VI pkt 3 lit. b i lit. c SIWZ; zaś w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, Wykonawca składa również oświadczenie wskazane w pkt VI pkt 2 SIWZ (dot. grupy kapitałowej).

B. Do oferty Wykonawca dołącza:

1) aktualne na dzień składania oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 Pzp, tj. że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym zdolności zawodowej (posiadanie doświadczenia). W przypadku niniejszego zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 Pzp, Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu (JEDZ). Informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (por. art. 25a ust. 1 pkt 1, art. 25a ust. 2 Pzp). Uwaga! Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt 13–pkt 22 Pzp) oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów (por. art. 25a ust. 3 pkt 1 Pzp);

2) zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli Wykonawca polega na zdolności zawodowej – doświadczeniu – innego podmiotu – patrz pkt V pkt 3 SIWZ).

C.

3. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

— w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp dotyczy podmiotu zbiorowego;

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (dotyczy art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp);

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (dotyczy art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp). Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty oraz oświadczenia wymienione pod lit. a–c,

— w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

d) formularz „wykaz dostaw” – wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (por. pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ), wraz z załączeniem dowodów określających, czy wykazane dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP patrz pkt VI.4 SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zasady związane ze składaniem odwołań określa dział VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w skrócie: Pzp).

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/07/2020