Dienstleistungen - 315657-2023

26/05/2023    S101

România-București: Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de măsurare

2023/S 101-315657

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Număr naţional de înregistrare: 10874881
Adresă: Strada: Polonă, nr. 65
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010494
Țară: România
Persoană de contact: Ramona TOSA
E-mail: ramona.tosa@nuclearelectrica.ro
Telefon: +40 2120381333
Fax: +40 212031315
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.nuclearelectrica.ro/
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Electricitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de mentenanta preventiva si corectiva pentru sistemul de dozimetrie personala PAD din cadrul CNE Cernavoda

Număr de referinţă: 10874881/2022/433.03
II.1.2)Cod CPV principal
50411000 Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de măsurare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Achiziția are ca obiect servicii de mentenanta preventiva si corectiva, inclusiv asigurare piese de schimb si consumabile pentru sistemul de dozimetrie personala PAD (Unitatea 1 si Unitatea 2), in cadrul unei perioade contractuale de 48 de luni (prestare efectiva).

Vor putea face obiectul negocierilor următoarele elemente: Cerințe ale Documentației Descriptive prevazute la:

1. Cap. 3 Cantități: Numărul de ore estimat pentru activitatile de mentenanta corectiva, inclusiv orele de asistenta tehnica din partea producatorului echipamentelor; Lista pieselor de schimb necesare pentru mentenanta corectiva si valoarea maxima alocata pentru pieselor de schimb;

2. Cap. 18 Cerințe specifice (Modalitatea de rezolvare a obsolentei sistemului PAD / prezentarea ofertei financiare. astfel incat sa includa / detalieze implementarea RIAF#EC2912; Componenta stocului de piese de schimb critice/pentru interventie rapida constituit de Prestator la sediul sau (modificare/ adaugare/ anulare repere); Termenul stabilit pentru reintregire a stocului de piese de schimb in corelare cu evaluarea și negocierea propunerii tehnice preliminare; clauzele contractuale asociate elementelor anterior menționate; propunerea financiară preliminară, inclusiv tarifele utilizate.

Negocierile se vor derula cu respectarea prevederilor art. 81 alin. (3) din HG nr. 394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora „Scopul negocierilor este de a îmbunătăţi ofertele iniţial depuse de participanţii la negocieri şi de adaptare a acestora la condiţiile concrete în care se va derula contractul de achiziţie sectorială/acordul-cadru care urmează a fi atribuit. Negocierile pot viza orice elemente de natură financiară, tehnică sau contractuală, cu condiţia să nu se afecteze prevederile art. 98 alin. (2) din Lege, în sensul reducerii la un nivel inferior a cerinţelor minime stabilite explicit de entitatea contractantă sau schimbării modului în care s-au definit, în cadrul documentaţiei de atribuire, criteriul de atribuire şi/sau factorii de evaluare.”

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 18 zile. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoare fără TVA: 637 100.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

CNE CERNAVODA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitia are ca obiect asigurarea unui program de mentenanta preventiva si corectiva pentru mentinerea unei fiabilitati adecvate a echipamentelor din cadrul Sistemului de dozimetrie PAD descrise la cap. 3 din Documentația Descriptivă, in conditii de functionare in regim continuu si in conformitate cu recomandarile producatorilor si fara a afecta performantele specificate in manualele tehnice.

Prestatorul va executa urmatoarele activitati:

A. Activitati de mentenanta preventiva – se vor efectua 2 sesiuni de mentenanta preventiva pe an (8 sesiuni pe durata contractului) care vor fi planificate de comun acord intre Prestator si Achizitor astfel incat sa nu se suprapuna cu Opririle Planificate a nici uneia dintre unitati. Durata unei sesiuni de mentenanta preventiva este de minim 5 zile - maxim 10 zile, per unitate. In vederea efectuarii mentenantei preventive, Prestatorul va asigura toate materialele si consumabilele necesare pentru efectuarea tuturor operatiilor prevazute in procedurile de mentenanta preventiva. Materialele si consumabilele necesare pentru efectuarea mentenantei preventive nu se vor deconta separat, fiind incluse in costul unei sesiuni de mentenanta preventiva.

B. Activitati de mentenanta corectiva – se vor efectua la solicitarea Achizitorului. Pentru realizarea activitatilor de mentenanta corectiva, Prestatorul va avea obligatia de a asigura personal disponibil, dedicat, astfel incat sa asigure interventia imediata (maxim 2 ore) si finalizarea reparatiei in termen de maxim 12 ore de la momentul primirii unei sesizari scrise, prin e-mail sau fax, de la Sucursala CNE Cernavoda a Achizitorului.

Numarul estimat de ore de mentenanta corectiva este de 1.323 ore (pentru 4 ani). Acest numar include si un numar estimat de 50 de ore de asistenta tehnica din partea producatorului echipamentelor (Mirion Technologies).

C. Asigurarea de piese de schimb pentru mentenanta corectiva – Pentru realizarea activitatilor de mentenanta corectiva, Prestatorul va avea obligatia de a mentine un stoc de piese de schimb. Stocul de piese de schimb se va constitui la sediul Prestatorului in termen de maxim 3 luni de la semnarea contractului. O lista minima, dar nu limitativa, de piese de schimb necesare, este prezentata in Tabelul 1 din Anexa 1 la Documentatia Descriptiva. Suma estimata alocata pentru piesele de schimb este de 132.403 Euro (fara TVA).

In situatia in care materialele / piesele de schimb necesare pentru remedierea unei deficiente nu se regasesc in lista de piese de schimb, acestea se vor asigura de catre Prestator intr-un termen de maxim 15 zile lucratoare de la data primirii unei sesizari scrise de la Achizitor, iar sesiunea de mentenanta corectiva se va incheia cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de inceperea urmatoarei sesiuni de mentenanta preventiva planificata conform sistemului de lucru din CNE Cernavoda.

Detalierea activităților solicitate și caracteristicile tehnice și de performanță se regăsesc în Documentatia descriptiva CR#30609 rev. 1.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Factorul F2: Garantia acordata seviciilor de mentenanta corectiva (care va include si piesele de schimb inlocuite in cadrul mentenantei corective). / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură negociată cu invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 150-430678
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 669
Titlu:

Servicii de mentenanta preventiva si corectiva pentru sistemul de dozimetrie personala PAD din cadrul CNE Cernavoda

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
10/05/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MATE-FIN
Număr naţional de înregistrare: RO 466443
Adresă: Strada Calea Rahovei, Nr. 321, Sector: 5
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050904
Țară: România
E-mail: matefin@matefin.ro
Telefon: +40 213134965
Fax: +40 213202123
Adresă internet: www.matefin.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 579 300.71 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 637 100.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”

1) Pentru a putea deschide documentele din SEAP va recomandam sa instalati aplicatia shellSAFE Verify de la adresa: http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download

2) In cazul in care dupa finalizarea negocierilor doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare, in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora (pretul ofertei avand ponderea cea mai mare). In situatia in care egalitatea se mentine, entitatea contractanta va solicita noi propuneri financiare si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.

3) In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va completa un DUAE si va depune in oferta, alaturi de DUAE, Acordul de asociere (Formularul III.1.8) din care sa rezulte partea de contract executata de fiecare operator economic asociat.

3.1) Cerintele privind capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se vor considera indeplinite prin luarea in considerare a resurselor tututor membrilor grupului.

3.2) In situatia in care entitatea contractanta solicita in cadrul criteriilor referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si/sau capacitatea tehnica si profesionala prezentarea unor autorizatii/ certificate specifice, cerinta se considera indeplinita in cazul operatorilor economici ce participa in comun la procedura de atribuire, daca acestia demonstreaza ca dispun de respectivele resurse autorizate si/sau ca unul dintre membrii asocierii detine autorizatia/certificatul solicitata/solicitat, dupa caz, cu conditia ca respectivul membru sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia/certificatul respectiva/respectiv.

3.3) In cazul in care candidatul individual sau operatorii economici care participa in comun la procedura de atribuire subcontracteaza o parte din acordul-cadru/contractul sectorial care urmeaza sa fie atribuit, subcontractantul nominalizat va demonstra indeplinirea cerintelor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala precum si la detinerea anumitor autorizatii/certificate specifice solicitate, pentru partea de contract pe care o indeplineste.

4) Conform prevederilor art. 70 din Legea nr. 99/2016 si art. 129, alin (1) din HG 394/2016 candidatul va elabora oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si, daca este cazul, va indica MOTIVAT in cuprinsul acesteia, care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile.

Caracterul confidential se aplica doar asupra datelor/informaţiilor indicate si dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.

Potrivit art. 70, alin. (4) din Legea 99 / 2016, informatiile indicate de operatorii economici ca fiind confidentiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale si elementele confidentiale ale ofertelor, trebuie sa fie insotite de DOVADA care le confera caracterul de confidentialitate, in caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1) din aceeasi Lege, referitoare la obligatia entitatii contractante de a nu dezvalui informatiile transmise de operatorii economici indicate de acestia ca fiind confidentiale.

5) Potrivit art. 131 din HG 394/2016 riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora sau cazul fortuit, cad in sarcina operatorului economic care transmite respectiva oferta.

6) (a)Eventualele solicitari de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor transmite la adresa de email ramona.tosa@nuclearelectrica.ro. (b) Raspunsurile aferente din partea Entitatii contractante, se vor transmite exclusiv prin intermediul SEAP, confom art.172, alin. 3 din Legea 99/2016.

7) Entitatea contractanta va deschide ofertele preliminare la data, ora si adresa indicate în invitatia de participare in etapa a II a a procedurii , organizând o sedinta de deschidere a Ofertelor la care vor participa doar membrii comisiei de evaluare.

8) Negocierile se vor derula cu respectarea prevederilor art. 81 alin. (3) din HG nr. 394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. În cazul în care oferta finală conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit entitatea contractantă în cadrul documentaţiei de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar Candidatul, deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective, oferta în cauză va fi considerată neconformă în temeiul prevederilor art. 143, alin. (3), lit. b) din H.G. nr. 394/2016.

In cazul in care operatorul economic declarat castigator este din afara Romaniei contractul se va putea incheia in format bilingv, pe doua coloane, o coloana in limba Romana si o coloana in limba engleza, traducerea in lb. Engleza fiind in sarcina ofertantului. In caz de discrepante intre versiunea in limba Romana si versiunea in limba Engleza a contractului, versiunea in limba Romana va prevala versiunii in limba Engleza.

9) Conform OUG nr. 25/2021 privind modificarea si completarea unor acte normative in domeniul achizitiilor publice, care modifica si prevederile Legii nr. 99/2016, au dreptul de a participa la procedurile de atribuire, in oricare dintre calitatile de candidat/candidat asociat/tert sustinator/subcontractant, numai persoanele fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, inclusiv orice asociere temporara formata intre doua ori mai multe dintre aceste entitati, care ofera in mod licit pe piata executarea de lucrari, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, si care este/sunt stabilita/stabilite in:

(i) un stat membru al Uniunii Europene;

(ii) un stat membru al Spatiului Economic European (SEE);

(iii) tari terte care au ratificat Acordul privind Achizitiile Publice al Organizatiei Mondiale a Comertului (AAP), in masura in care contractul sectorial atribuit intra sub incidenta anexelor 3, 4 si 5, 6 si 7 la Apendicele I al Uniunii Europene la acordul respectiv;

(iv) tari terte care se afla in proces de aderare la Uniunea Europeana;

(v) tari terte care nu intra sub incidenta pct. (iii), dar care sunt semnatare ale altor acorduri internationale prin care Uniunea Europeana este obligata sa acorde accesul liber la piata in domeniul achizitiilor publice.

Lista tarilor din care operatorii economici rezidenti pot participa la procedurile de achizitii, aprobata prin Ordinul ANAP nr. 549 din 22 aprilie 2021 se regaseste la adresa: http://anap.gov.ro/web/ordinul-549-2021-300-549-pentru-aprobarea-listei-tarilor-care-se-incadreaza-in-categoriile-prevazute-la-art-3-alin-1-lit-jj-pct-iii-v-din-legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice-art/.

Conform prevederilor art. II. 3. (2) din OUG nr. 25/2021, entitatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice persoana fizica sau juridica, avand calitatea de candidat individual/ candidat asociat/ /tert sustinator/subcontractant, care este stabilita intr-o tara ce nu se regaseste in Lista mai sus indicata.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.-Directia Procurare
Adresă: Strada Polonă, nr. 65, Sector: 1, Bucuresti
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 010494
Țară: România
E-mail: office@nuclearelectrica.ro
Telefon: +40 212038294
Fax: +40 212031315
Adresă internet: www.nuclearelectrica.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
24/05/2023