Varer - 315673-2023

26/05/2023    S101

Danmark-Løgstør: Affaldssække og -poser af polyethylen

2023/S 101-315673

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Renovest A/S
CVR-nummer: 32562299
Postadresse: Stengårdsvej 33
By: Løgstør
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9670
Land: Danmark
Kontaktperson: Christina Lind
E-mail: cl@boedstrup.com
Telefon: +45 51291454
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://vesthimmerlandsforsyning.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/vesthimmerlands-forsyningsservice/tenderinformationshow.aspx?Id=144091
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.comdia.com/vesthimmerlands-forsyningsservice/tenderinformationshow.aspx?Id=144091
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EU-udbud på Levering af plastposer til madaffald til Renovest A/S

Sagsnr.: 144091
II.1.2)Hoved-CPV-kode
19640000 Affaldssække og -poser af polyethylen
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af plastposer til brug ved indsamling af madaffald for Renovest A/S via en rammeaftale, der gælder fra 15.08.2023 til 31.07.2025. Der vil være option på forlængelse af aftalen med op til 2 X 12 måneder på uændrede vilkår, således at aftalen løber frem til den 31.07.2027.Den samlede opgave tildeles én Tilbudsgiver, idet der indgås én rammeaftale med Ordregiver på baggrund af det aftaleudkast, som forefindes i udbudsmaterialet.Udbuddet omfatter levering af plastposer til brug for indsamling af madaffald fra husstandene i Renovest A/S forsyningsområde, som udgør ca. 20.000 husstande.Det estimerede samlede forbrug af plastposer til madaffald er beregnet til ca. 16.000.000 poser svarende til ca. 4.000.000 poser pr. år.Det maksimale forbrug omfattet af denne rammeaftale udgør 19.000.000 poser. <br>

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 700 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

9670 Løgstør

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af plastposer til brug ved indsamling af madaffald for Renovest A/S via en rammeaftale, der gælder fra 15.08.2023 til 31.07.2025. Der vil være option på forlængelse af aftalen med op til 2 X 12 måneder på uændrede vilkår, således at aftalen løber frem til den 31.07.2027.Den samlede opgave tildeles én Tilbudsgiver, idet der indgås én rammeaftale med Ordregiver på baggrund af det aftaleudkast, som forefindes i udbudsmaterialet.Udbuddet omfatter levering af plastposer til brug for indsamling af madaffald fra husstandene i Renovest A/S forsyningsområde, som udgør ca. 20.000 husstande.Det estimerede samlede forbrug af plastposer til madaffald er beregnet til ca. 16.000.000 poser svarende til ca. 4.000.000 poser pr. år.Det maksimale forbrug omfattet af denne rammeaftale udgør 19.000.000 poser. <br>

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 700 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/08/2023
Slut: 31/07/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

24 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/06/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/06/2023
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Tilbuddene vil åbnes efter end tilbudsfrist hos Ordreivers forretningssted.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/05/2023