Szolgáltatások - 315704-2022

13/06/2022    S112

Magyarország-Ráckeve: Építészeti tervezési szolgáltatások

2022/S 112-315704

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Ráckeve Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15730899213
Postai cím: Szent István Tér 4
Város: Ráckeve
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Józsefné
E-mail: muszak@rackeve.hu
Telefon: +36 24523333
Fax: +36 17927447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.rackeve.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000773092022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000773092022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Savoyai kastély - Tervezési feladatok

Hivatkozási szám: EKR000773092022
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés a ráckevei Savoyai-kastély és kastélypark felújításához, új apartmanház építéséhez és kapcsolódó közterületi rendezéshez szükséges tervezési feladatok ellátására

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Megrendelő székhelye (2300 Ráckeve, Szent István tér 4)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezési szerződés a ráckevei Savoyai-kastély és kastélypark felújításához, új apartmanház építéséhez és kapcsolódó közterületi rendezéshez szükséges tervezési feladatok ellátására az alábbiak, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint.

A tervezés tárgya

- a ráckevei Savoyai-kastély és kastélypark felújítása (négycsillagos szálláshely és rendezvényközpont)

- új látogatóközpont és kiállítótér létrehozása

- új apartmanház építése

- kapcsolódó közterületi rendezés

- a kastélypark

Tervezői feladat:

- Teljeskörű építési engedélyezési és kiviteli terv készítése a Savoyai kastély felújítása és földalatti kiállítótérrel való bővítése tárgyában

- Teljeskörű építési engedélyezési terv készítése az alábbiak vonatkozásában:

o Új szállásépület a kastély mellett

o Kastélypark zöldfelületi kialakítása, egyéb, a környezetben található zöldfelületi rendezés

A Savoyai-kastély és Árpád híd közötti szakaszon a Kossuth Lajos utca korszerűsítése: kétoldali járda felületek komplex megújítása, és az érintett utcaszakaszon tájépítészeti elemek, utcabútorok, burkolatok, közvilágítás, meglévő gyenge- és erősáramú hálózatok földkábelekkel történő kiváltásának tervezése

- Közreműködés a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban

A tervezés során kiemelten szükséges kezelni a védett műemléki értékek megőrzését, rekonstrukcióját és bemutatását.

Az új épületrészeket illeszkedő, de kortárs módon kell megfogalmazni, a műemlék kastélyépület tiszteletben tartásával. Az épület mutasson értékálló megoldásokat, amely fenntartható - gazdasági, társadalmi, egészségi, energetikai és klímavédelmi szempontból egyaránt -, környezettudatos, gazdaságosan üzemeltethető és karbantartható, ugyanakkor magas használati komforttal bír külső és belső designban egyaránt.

Helyszín:

- Kastély és kastélypark: 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 95. (hrsz.: 75), hrsz 2954/1 a kastélypark

- A kastély és a Soroksári Duna-ág közöti zöldterület: hrsz.: 52, 53

- Kossuth Lajos utca: hrsz.: 62 /1, 62 /2

Szintterület:

Meglévő kastélyépület: 3094 m2, , ebből pinceszinten 664 m2

Új épületrész: 4836 m2, , ebből pince szinten: 3049 m2

Az engedélyes és kiviteli terveket a meglévő kastélyépület és az új épületrész vonatkozásában BIM (Building Information Modeling) használatával kell elkészíteni, engedélyes tervek esetén LOD 200-as szinten, kiviteli tervek esetén LOD 300-as szinten.

A további információkat és feladatokat a tervezési program és a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A felhívás III.1.3) M/2.1 pontja szerinti szakember műemléki épületek terén szerzett többlet szakmai tapasztalata (min 0 - max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M/2.2 pontja szerinti szakember műemléki épületek terén szerzett többlet szakmai tapasztalata (min 0 - max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A felhívás III.1.3) M/2.3 pontja szerinti szakember műemléki épületek terén szerzett többlet szakmai tapasztalata (min 0 - max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Legalább egy fő DLA fokozatú tervezőnek a szerződés teljesítésébe történő bevonása (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5. A felhívás III.1.3) M/2.1 pontja szerinti szakember BIM alkalmazásával történő építészeti engedélyes és/vagy kiviteli tervezésben szerzett többlet szakmai tapasztalata (0-12 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 295
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Teljeskörű kiviteli terv készítése az alábbiak vonatkozásában:

- Új szállásépület a kastély mellett

- Kastélypark zöldfelületi kialakítása, egyéb, a környezetben található zöldfelületi rendezés

- A Savoyai-kastély és Árpád híd közötti szakaszon a Kossuth Lajos utca korszerűsítése: kétoldali járda felületek komplex megújítása, és az érintett utcaszakaszon tájépítészeti elemek, utcabútorok, burkolatok, közvilágítás, meglévő gyenge- és erősáramú hálózatok földkábelekkel történő kiváltásának tervezése

Az opció megrendelése a szerződéskötést követő 110 naptári napon belül lehetséges. Az opciós mennyiségre vonatkozó teljesítési határidő megegyezik az alapmennyiséghez tartozó kiviteli tervek teljesítési határidejével.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt kizárja, tekintettel arra, hogy:

A tervezési feladatok több részben történő megvalósítása esetén az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció nem biztosítaná a tervezés tárgyát képező műemléki épület felújítás, valamint a hozzá szorosan kapcsolódó beruházási elemek célszerű, gazdaságos, valamint egységes koncepció mentén történő megvalósítását.

A II.2.7) pont szerinti határidő naptári napban értendő. A tervezési ütemezés részletesen a szerződéstervezetben kerül rögzítésre, amely a megrendelői véleményezés és az engedélyezési eljárás időtartama alapján eltérhet. Tervezőnek a kivitelezési közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatai a fenti határidőn túl látandók el.

Ajánlatkérő a II.2.5) pontban foglaltak kiegészítéseként közli, hogy Ár szempont az alábbiak szerint kerül értékelésre:

Alapmennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár, Súlyszám: 37

Opcionális mennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár: Súlyszám: 13

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

Igazolási mód:

Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban, mint „Kr.”) 4. § (1) szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban, mint „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát.

Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat.

A Kr. 15. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók vonatkozásában csak nyilatkozni köteles a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, azaz nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra és 74. § (1)-re, továbbá a Kr. 1-8., 10. és 12-16. §-okra.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

Az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelménynek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6)-ra is figyelemmel:

SZT1) Ajánlattevő a 322/2015.(X.30.) Kr. 8. § (1) és a Kbt. 65. § (1) c) alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást, ha a vonatkozó nyilvántartás a Kbt. 69. § (11) szerinti ellenőrzésére nincs mód.

A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) és a Kbt. 69. § (11) is irányadók.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZT1) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (7) bekezdésében foglaltak alapján az 1-3. és 5. értékelési szempontokhoz kapcsolódó alkalmassági követelmények vonatkozásában az alkalmassági követelmény ellenőrzéséhez szükséges (M.2. pontban foglalt) dokumentumokat az ajánlattevőknek már az ajánlatban be szükséges nyújtaniuk.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, jelen közbeszerzési eljárás tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetése. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének alapján

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges.

Az igazolás(ok), illetve nyilatkozat(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: A teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen [figyelemmel a Kr. 22. § (5)-re is].

M/2. A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek a nevét, végzettségét, gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számának megjelölésével együtt -, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával, a gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát (legalább az alkalmasság megállapításához szükséges mértékben) év/hónap pontossággal kell tartalmaznia.

Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.

Amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelést - a névjegyzékbe vétel ténye által - ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartásban (ez esetben a szakember képzettségét, szakmai tapasztalatát, igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása, továbbá a jogosultság első megszerzésének időpontja])

Amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, a „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:

M/1.1. a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább egy darab legalább 2 300 m2 szintterületű műemléki épület felújítására vonatkozó engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó referenciával.

M/1.2. a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább egy darab legalább 3000 m2 szintterületű új szállásépület engedélyes és/vagy kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó referenciával.

M/1.3. a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább egy darab műemléki homlokzat melletti mélyépítéses technológiával készült legalább 400 m2 területű alépítmény (terepszint alatti építmény) engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó referenciával.

M/1.4. a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább egy darab műemléki épület felújításának BIM-ben való tervezésére (engedélyezési és/vagy műszaki kiviteli terv) vonatkozó referenciával.

Kiviteli terv elkészítése alatt a teljes - szakági tervekre is kiterjedő - kivitelezési tervdokumentáció elkészítése értendő.

Szintterület alatt az összes építményszint bruttó alapterülete értendő.

Az előírt követelményeknek történő teljesítés alkalmassági követelményenként legfeljebb 1-1 db referencia felhasználásával igazolható.

M/2. legalább az alábbi szakemberekkel:

M/2.1 legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti É (Építészeti tervezési terület) tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik

M/2.2 legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti G (Építmények gépészeti tervezési szakterület) tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik

M/2.3 legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti V (Építményvillamossági tervezési szakterület) tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik

M/2.4 legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti K [Táj- és kertépítészeti tervezési terület] tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Ajánlatkérő az M/2.1 - M/2.4. pontokban foglaltakkal egyenértékű jogosultságot, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal való egyenértékű végzettséget és szakmai tapasztalatot elfogadja.

A szakemberek között az átfedés megengedett.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet,

- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet,

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).

A szerződésszerű, igazolt teljesítést követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek szerint történik.

Ajánlatkérő a tervezési feladatok vonatkozásában 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtásának a lehetőségét biztosítja.

A szerződést biztosító kötelezettségek: késedelmi és meghiúsulási kötbér, valamint teljesítési, biztosíték. A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén a Megrendelő a teljesítés meghiúsulására hivatkozhat.

Jótállás: a szerződés teljesítésétől számított 60 hónap

A részletes szabályok a Szerződéstervezetben kerültek rögzítésre.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 11/07/2022
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 11/07/2022
Helyi idő: 13:00
Hely:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1b)-(1c) és (4) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (6) szerinti esetben újabb hiánypótlást nem rendel el.

2. Az értékelési szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Az értékelés szempontjai:

Az 1.-3. és 5. értékelési szempont vonatkozásában a ponthatárok közötti pontszám meghatározása a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) - 1. sz. melléklet A.1.ab) pontjában szereplő egyenes arányosítás.

Az 1-3. értékelési szempont esetében a 36 hónap műemléki épületek terén szerzett többlet szakmai tapasztalat és az afeletti többlet hónap megajánlásokat Ajánlatkérő egyaránt 36 hónapként veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál és 36 hónapként kerülnek figyelembevételre az értékelés során és egységesen 10 pontot kapnak. A minimálisan megajánlható értékét 0 hónap.

Az 5. értékelési szempont esetében a 12 hónap BIM alkalmazásával történő építészeti engedélyes és/vagy kiviteli tervezésben szerzett többlet szakmai tapasztalat és az afeletti többlet hónap megajánlásokat Ajánlatkérő egyaránt 12 hónapként veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál és 12 hónapként kerülnek figyelembevételre az értékelés során és egységesen 10 pontot kapnak. A minimálisan megajánlható értékét 0 hónap.

A 4. értékelési részszempont esetén: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet B.pontja szerinti pontozás,

A 4. értékelési részszempont esetén amennyiben ajánlattevő vállalja legalább egy fő DLA fokozatú tervezőnek a szerződés teljesítésébe történő bevonását abban az esetben az értékelés során adható pontszám felső határának megfelelő 10 pontot kap, amennyiben nem vállalja abban az esetben az értékelés során adható pontszám alsó határának megfelelő 0 pontot kap.

Az „Ár” szempontok esetén a Közbeszerzési Hatóság a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. 60. szám, 2020. 03.25.) 1. sz. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás

3. Az alkalmasság jelen felhívásban előírt feltételei és igazolási módjai a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

4. A Kbt. 35.§ (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

5. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.

6. Ajánlatkérő a tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.

7. Ajánlattevő köteles a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - a teljes tervezési szerződés időtartamára vonatkozó érvényes, legalább 100 000 000 HUF/kár és minimum 250 000 000 HUF/év kártérítési limitű tervezésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással. Ajánlattevőknek erre a vállalásra vonatkozóan nyilatkozatot kell csatolniuk ajánlatukhoz.

8. Ajánlattevő köteles csatolni nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében. (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell)

9. A felhívás IV.2.6) pontja szerinti időtartam alatt ajánlatkérő 30 naptári napot ért.

10. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Panácz István, lajstromszám: 00037.

11. Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:

- a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 13. §-ának megfelelően a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, abban az esetben erre vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat csatolása szükséges a fenti szervezetek vonatkozásában,

- az ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját,

- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.

12. Az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell, hogy az M.2. pont szerinti, illetve a megajánlott további szakember(ek) nyertesség esetén a szerződéskötés időpontjára a jogszabályoknak megfelelő érvényes kamarai regisztrációval fog(nak) rendelkezni.

13. Ajánlattevő köteles a dokumentáció mellékletét képező ajánlati ár bontását (árazatlan költségvetést) beárazni és beárazva ajánlatához csatolni.

14. A közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.

15. Az ajánlat felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és annak végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni, valamint a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/06/2022