The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 315737-2022

13/06/2022    S112

Slovakia-Važec: Refuse and waste related services

2022/S 112-315737

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Obecný podnik Važec
National registration number: 36137693
Postal address: Na Harte 19
Town: Važec
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 03261
Country: Slovakia
Contact person: Rastislav Sirotiak
E-mail: r.sirotiak@obecvazec.sk
Telephone: +421 907849654
Internet address(es):
Main address: http://www.obecvazec.sk/
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3678
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/441460
Additional information can be obtained from another address:
Official name: RV ACQUISITION s. r. o.
National registration number: 48045993
Postal address: Kvetná 5417/64
Town: Levice
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 93401
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Ján Malík
E-mail: obstaravanie@rvacquisition.sk
Telephone: +421 918924238
Internet address(es):
Main address: http://rvacquisition.sk/
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/441460
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Važec

Reference number: VO/09/2021/JM
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky bude nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v obci Važec .

Podrobná špecifikácia je uvedená v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 247 231.60 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90510000 Refuse disposal and treatment
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Úspešný uchádzač bude verejnému obstarávateľovi poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky v rámci katastrálneho územia Obce Važec, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský samosprávny kraj, SR.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky bude nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v obci Važec.

Miesto poskytnutia predmetu zákazky: Úspešný uchádzač/poskytovateľ bude verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky v rámci katastrálneho územia Obce Važec, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský samosprávny kraj, Slovenská republika.

Dĺžka trvania zmluvy: Zmluva bude uzatvorená na obdobie 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Začiatok plnenia začína plynúť dňom nasledujúcim po zverejnení zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

Podrobná špecifikácia je uvedená v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 247 231.60 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

§ 32 ods. 1 písm. a) až f)

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

nevyžaduje sa

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Budúci poskytovateľ musí mať platné rozhodnutie príslušného úradu životného prostredia o registrácií poskytovateľa, ktoré ho oprávňuje poskytovať službu v rozsahu predmetu zákazky. a to:

a) Potvrdenie o registrácii podľa ustanovení § 98 č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/07/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/12/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 11/07/2022
Local time: 13:00
Place:

Obecný podnik Važec, Na Harte 19, 032 61 Važec, konkrétne priestory budú určené v deň otvárania.

Information about authorised persons and opening procedure:

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk v súlade s § 52 ods. 2 ZVO za použitia elektronického prostriedku podľa § 20 ZVO v rozsahu podľa bodu 23.4 súťažných podkladov.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia všetkých skutočností uvedených v ponuke uchádzačov, bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.

Proces zadávania tejto zákazky, ktorý osobitne neupravujú tieto súťažné podklady sa riadi príslušnými ustanoveniami ZVO a súvisiacimi predpismi.

Verejný obstarávateľ, podľa § 41 ods.1 písm. a) ZVO, vyžaduje, aby uchádzači v ponuke uviedli podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.

Verejný obstarávateľ podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO vyžaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO.

Ak navrhovaný subdodávateľ nebude spĺňať podmienky účasti podľa bodu 34.4, verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety. Vzhľadom na elektronickú komunikácia sa deň odoslania považuje za deň doručenia žiadosti.

Podmienky účasti sú určené v nasledujúcej časti súťažných podkladov KAPITOLE A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV a / alebo v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Zapísanie konečných užívateľov výhod v Registri partnerov verejného sektora overuje verejný obstarávateľ v informačnom systéme verejnej správy Register partnerov verejného sektora, ktorý spravuje a prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Údaje zapísané v registri nie je potrebné pred orgánmi verejnej moci preukazovať.

V súvislosti so zadávaním tejto zákazky bude verejný obstarávateľ spracúvať osobné údaje fyzických osôb uvedených v ponuke každého uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač pre tento účel zabezpečí súhlas dotknutých osôb v dokumente, kde sa nachádzajú osobné údaje dotknutej osoby. Predložením ponuky uchádzač súhlasí so spracovaním osobných údajov fyzických osôb uvedených v ponuke na účely zabezpečenia riadneho postupu verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj súhlasov všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina poskytovateľov.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/06/2022