Dienstleistungen - 315793-2023

26/05/2023    S101

Polen-Bydgoszcz: Diverse Dienstleistungen im Gesundheitswesen

2023/S 101-315793

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Postanschrift: Powstańców Wielkopolskich 7
Ort: Bydgoszcz
NUTS-Code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postleitzahl: 85-090
Land: Polen
Kontaktstelle(n): ANNA WISZNIEWSKA
E-Mail: przetarg@bg.policja.gov.pl
Telefon: +48 477511631
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/urzad/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargow
Adresse des Beschafferprofils: https://kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/urzad/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargow
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/urzad/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargow
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.platformazakupowa.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Administracja rządowa terenowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług medycznych - badania psychiatryczne dla potrzeb KMP w Toruniu oraz innych jednostek Policji województwa kujawsko-pomorskiego

Referenznummer der Bekanntmachung: SZPiFP-35-23
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
85140000 Diverse Dienstleistungen im Gesundheitswesen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Świadczenie usług medycznych – badania psychiatryczne dla potrzeb KMP w Toruniu oraz innych jednostek Policji województwa kujawsko-pomorskiego. Zakres oraz ilość świadczonych usług medycznych

został określony przez Zamawiającego :

1) w formularzu cenowym

2) w projektowanych postanowieniach umowy

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL61 Kujawsko-pomorskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych - badania psychiatryczne dla potrzeb KMP w Toruniu oraz innych jednostek policji województwa kujawsko-pomorskiego: szacunkowa ilość badań psychiatrycznych osób zatrzymanych - 300,

Szczegółowy zakres oraz ilość świadczonych usług medycznych został określony przez Zamawiającego :

1) w formularzu cenowym

2) w projektowanych postanowieniach umowy

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 12
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o ustawie – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 11 września 2019 r. –

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają

określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

3. Z post. wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których

mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1 – 6.

4. Zam. nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy.

5. Z post. wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z przesłanek wykluczenia

określona w:

1) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2022 r.

poz.835).

2) art. 5k Rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2022r. Rady (UE) nr 833/

6. Wykonawca składa oświadczenie z art. 125 o niepodleganiu wykluczeniu

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:

Wykonawca przyjmuje obowiązek wykonania badania psychiatrycznego osoby zatrzymanej, spełniającej warunki wskazane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (Dz. U. z 2012 r., poz. 1102 ze zm.), Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012r. sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obszaru z tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz. U. 2012 , poz. 638 ze zm.), art. 15 ust. 5 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j Dz.U. z 2023r. poz. 171 ze zm.);

III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy, stanowiącymi załącznik do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:

1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy działu IV rozdział IV ustawy Pzp oraz

odpowiednio akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

2. Szczegółowe zasady przeprowadzenia postepowania określone zostały w SWZ i załącznikach do SWZ.

3. Post. o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej lub

przekraczającej progi unijne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132

ustawy, w zw. z art.359 ustawy Pzp

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge / Schlusstermin für den Eingang von Interessenbekundungen
Tag: 06/06/2023
Ortszeit: 09:00
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz .

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie można wnosić zgodnie z art. 514 w/w ustawy – do Prezesa Izby, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu.

5. Odwołanie wnosi się w terminach:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

2) 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia;

3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu.

6. Szczegółowe regulacje dotyczące postępowania odwoławczego i postępowania skargowego zawiera dział IX ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań PZP
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: WARSZAWA
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/05/2023