Works - 31581-2022

21/01/2022    S15

România-Arad: Lucrări de construcţii de drumuri

2022/S 015-031581

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MUNICIPIUL ARAD
Număr naţional de înregistrare: 3519925
Adresă: Strada: Revoluţiei, nr. 75
Localitate: Arad
Cod NUTS: RO421 Arad
Cod poștal: 310025
Țară: România
Persoană de contact: PETRU STELIAN ADAM
E-mail: petru.adam@primariaarad.ro
Telefon: +40 257281850/289/350
Fax: +40 257281450
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariaarad.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

lucrări de amenajare traseu de transport public de calatori cu autobuzul, care sa asigure legatura pe arterele urbane intre zona UTA si Strada Stefan cel Mare

Număr de referinţă: L1/V2/2021
II.1.2)Cod CPV principal
45233120 Lucrări de construcţii de drumuri
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

lucrări de amenajare traseu de transport public de calatori cu autobuzul, care sa asigure legatura pe arterele urbane intre zona UTA si Strada Stefan cel Mare, finanţat conform contractul de finanțare încheiat între Municipiul Arad și ADR Vest, în cadrul POR 2014 - 2020, Axa 4, Obiectivul Specific 4.1 – ” Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, COD SMIS 127811, conform cerinţelor caietului de sarcini şi a proiectului tehnic. Descrierea detaliata a activităţilor ce vor face obiectul contractului de achizitie publica se regaseşte în documentaţia tehnică anexată.

Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3 (20 zile) cu 11 zile înainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, astfel incat sa se respecte prevederile art. 160-161 din Legea 98/2016, cu modificarile şi completarile ulterioare.

Valoarea estimată a lucrărilor care urmează să fie achiziţionate este de 154.291.622,08 lei, fără TVA.

Valoarea estimată a lucrărilor cuprinde:

1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului: 700.209,91 lei,

1.1 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială 224.135,74 lei,

1.2 Plantarea de aliniamente de arboriși arbuști pe traseul propus: 476.074,17 lei,

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului: 344.238,25 lei. (Din care costuri de execuție pentru realizarea instalației de racordare – valoare ATR - componentă TR – 98.435 lei ).

3. Cheltuieli pentru investiția de bază: 151.431.110,29 lei,

Lucrări de modernizare traseu transport public de calatori cu autobuzul: 15.566.945,95 lei,

Lucrări de iluminat drumuri: 1.133.973,99 lei,

Lucrări de canalizare pluvială drumuri 1.985.963,39 lei,

Lucrări sens giratoriu: 471.978,54 lei,

Modernizare și extindere sistem de semnalizare și semaforizare: 8.624.814,95 lei,

Stații încărcare electrică: 1.886.846,55 lei,

Construire și modernizare stații autobuz: 1.409.876,42 lei,

Piste pentru biciclete: 1.634.313,79 lei,

Construire pod hobanat peste râul Mureș: 115.008.090,10,

Centru de comandă: 3.708.306,61 lei,

4. Cheltuieli cu Organizarea de șantier și cheltuieli conexe organizării de șantier: 1.666.063,63 lei,

5. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste: 150.000 lei,

TOTAL GENERAL FĂRĂ TVA 154.291.622,08 lei

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 139 272 542.00 RON
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45221110 Lucrări de construcţii de poduri
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO421 Arad
Locul principal de executare:

Municipiul Arad

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

lucrări de amenajare traseu de transport public de calatori cu autobuzul, care sa asigure legatura pe arterele urbane intre zona UTA si Strada Stefan cel Mare, conform cerinţelor caietului de sarcini şi a proiectului tehnic.

Necesitatea realizării acestui proiect a fost identificată atât în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Arad pentru perioada 2014-2030 cât și în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă unde, în cadrul Domeniilor de acțiune, a fost definit ca prioritate pentru municipiu.

Municipiul Arad are un grad intens de motorizare de 450 de vehicule/1000 de locuitori, utilizarea masinilor personale pentru deplasarea pe drumurile urbane contribuind in mare masura la cresterea emisiilor de dioxid de carbon.

Proiectul are ca scop reducerea emisiilor de carbon rezultat din transportul urban in Municipiul Arad, prin transferul unei parti din cota modala a transportului individual cu autoturisme catre modalitati mai ecologice de transport, respectiv transportul public si deplasarea cu bicicleta.

Una din sursele generatoare de emisii de dioxid de carbon este transportul urban din ce in ce mai aglomerat. Majoritatea deplasarilor cetatenilor pe teritoriul orasului se fac cu mijloace de transport individuale (circa 42%) ceea ce duce la cresterea numarului de autoturisme care circula pentru a transporta un numar redus de persoane. Daca o parte dintre acesti utilizatori ar apela la transportul public s-ar reduce numarul autoturismelor, si implicit al emisiilor de CO2 provocate de acestea.

Obiectivul general al proiectului este reducerea transportului cu autotursimele individuale in municipiul Arad. Pentru a determina o parte din utilizatorii de autoturisme individuale să apeleze la mijloacele de transport public sau alte forme de transport ecologic (bicicleta), este necesară crearea unor conditii cat mai atractive pentru aceste modalitati de transport.

Proiectul are in vedere imbunatatirea transportui public cu autobuze intre zona UTA si cartierul Aradul Nou, pe un traseu nou, cu autobuze electrice noi si concomitent facilitarea deplasarilor cu bicicleta.

Prin investitiile propuse prin proiect se va asigura cresterea calitatii serviciilor de transport public cu autobuzele ca urmare a confortului oferit de mijloacele de transport in comun si siguranta calatorilor. Reproiectarea traseului autobuzelor pe zona vizata de proiect va conduce la imbunatatirea conditiilor de deplasare a autobuzelor, prin modernizarea infrastructurii rutiere si construirea unui pod nou peste Mures. De asemenea, modernizarea statiilor de autobuze si realizarea de statii noi alături de un managemeant de trafic eficient va face mai atractiv transportul în comun..

Opţiunile locuitorilor în privinţa mijloacelor de transport se îndreaptă într-o direcţie greşită, fiind preferate autoturismele personale în detrimentul tramvaielor, autobuzelor, a bicicletelor şi a mersului pe jos.

În general, putem spune că rezultatele așteptate vor determina influențe favorabile din punct de vedere economic, social și de mediu.

Oportunitatea realizării acestui proiect a fost susținută de posibilitatea de finanțare în cadrul POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de investitii 4E, conform Contactului de finanțare nr. 4896/20.11.2019, Cod SMIS 127811.

Execuţia lucrărilor de Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Ștefan cel Mare în conformitate cu Proiectul Tehnic nr. 035IF-ADPRAR_PR/2021 elaborat de SC ADURO IMPEX SRL și pus la dispoziția operatorului economic de către autoritatea contractantă.

Amenajarea traseului UTA–Str. Stefan cel Mare, constă in realizarea de lucrări de construire si modernizare a infrastructurii rutiere care va contribui la imbunatatirea trasportului cu autobuzele, pe traseul de la UTA-Piața Spitalului-Str. Andrei Șaguna - Calea Timișorii pâna la intersecția cu Str.Stefan cel Mare, cu traversarea Mureșului pe un pod nou si care va facilita accesul spre și dinspre cartierul Aradul Nou.

Traseul propus deservește o serie de puncte de interes public, care in prezent sunt accesibile cu mjloace de transport în comun numai prin schimbarea mai multor autobuze si sau tramvaie. Amenajarea va asigura creșterea calității serviciului de transport public si prin modernizarea stațiilor de autobuz existente si realizarea de stații noi, modernizarea si extinderea sistemelor de semnalizare si semaforizare adaptiva si sincronizată care vor asigura acordarea de prioritate transportului public cu autobuze, plantarea de aliniamente de arbori si arbuști pe traseul propus precum si extinderea pistelor pentru biciclete si a traseelor pietonale. Se vor realiza două statii de incarcare rapida, la capetele traseului propus, pentru a asigura autonomia de deplasare pentru autobuzele electrice.

Acest obiectiv va contribui la creșterea atractivității transportului public cu autobuze, oferind o deplasare în condiții mai bune, pe un traseu mai eficient ca si zona de acoperire cu servicii de transport public si cu un timp mai scurt de deplasare decât in prezent.

Plantarea arborilor si arbuștilor pe aliniamente, precum si intensificarea utilizării bicicletelor în deplasările urbane vor contribui la reducerea emisiilor de CO2. Acest obiectiv specific va contribui la realizarea obiectivului general și a scopului proiectului.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POR 2014 - 2020, Axa 4, Obiectivul Specific 4.1 – ”Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”

II.2.14)Informații suplimentare

Fonduri europene, bugetul local și împrumut bancar

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 135-358136
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 3173
Titlu:

lucrări de amenajare traseu de transport public de calatori cu autobuzul, care sa asigure legatura pe arterele urbane intre zona UTA si Strada Stefan cel Mare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
17/01/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: PAB Romania
Număr naţional de înregistrare: RO3513698
Adresă: Strada Zona Industriala Micalaca EST, Nr. FN
Localitate: Arad
Cod NUTS: RO421 Arad
Cod poștal: 310199
Țară: România
E-mail: sanduion.pab@gmail.com
Telefon: +40 257253399
Fax: +40 257253399
Adresă internet: www.pab.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 154 291 622.08 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 139 272 542.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Valoare fără TVA: 2 047 449 825.00 RON
Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:

conform contractelor de subcontractare.

SC BLUE FIRE SOLUTIONS SRL contract cu nr. 2715/22.12.2021,

SC ALTIMATE SA contract cu nr. 2716/22.12.2021 (90/B14B/210111C/20.12.2021),

SC ELECTROPRECIZIA A.G. SRL contract cu nr. 2717/22.12.2021 (8/12.01.2022).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Primăria Municipiului Arad, Serviciul Juridic Contencios
Adresă: B-dul Revoluţiei, nr. 75
Localitate: Arad
Cod poștal: 310403
Țară: România
E-mail: pma@primariaarad.ro
Telefon: +40 257281850-134
Adresă internet: www.primariaarad.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/01/2022