Υπηρεσίες - 315835-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

09/09/2015    S174

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Παροχή βοήθειας στο γραφείο σχεδιασμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο

2015/S 174-315835

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. Διεύθυνση: plateau de Kirchberg
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2929
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Υπόψη: Μονάδας Δημοσίων και Λοιπών Συμβάσεων
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: inlo.ao-lux@ep.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://europarl.europa.eu

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1001

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Παροχή βοήθειας στο γραφείο σχεδιασμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 15: Υπηρεσίες εκδόσεων και εκτυπώσεων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

Κωδικός NUTS LU000 Luxembourg (Grand-Duché)

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Παροχή τεχνικού και αρχιτεκτονικού σχεδίου, προς υποστήριξη του γραφείου σχεδιασμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο.
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

79933000 Υπηρεσίες υποστήριξης στον τομέα του σχεδιασμού

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): όχι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
30 ώρες/εργάσιμη ημέρα και συναφείς υπηρεσίες (ομάδα 4 έως 5 ατόμων).
Η διάρκεια της σύμβασης είναι 5 έτη (ετήσια σύμβαση με δυνατότητα σιωπηρής ανανέωσης) + επιλογή παράτασης 1 έτους.
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: ναι
Αριθμός ενδεχόμενων ανανεώσεων: 1
Στην περίπτωση ανανεώσιμων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο για διαδοχικές συμβάσεις:
σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Έναρξη 1.1.2016. Ολοκλήρωση 31.12.2020

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Δεν απαιτείται καμία χρηματική εγγύηση.
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Μηνιαία τιμολόγια πληρωτέα σε 30 ημέρες (η αίτηση πληρωμής πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στη σύμβαση).
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Ο όμιλος πρέπει να διασφαλίσει την αλληλέγγυα ευθύνη των μελών του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απαιτήσει από τον επιλεγέντα όμιλο να περιβληθεί, πριν από την υπογραφή της σύμβασης, ειδική νομική μορφή, εάν αυτή είναι απαραίτητη για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί από τους υποψηφίους να διαθέτουν τις απαραίτητες διοικητικές άδειες για την άσκηση της δραστηριότητας που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: — ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών ύψους 450 000 EUR, ο οποίος έχει πραγματοποιηθεί στον τομέα που σχετίζεται με την προς ανάθεση σύμβαση, κατά τα τελευταία 2 οικονομικά έτη για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί,
— ασφάλιση έναντι επαγγελματικών κινδύνων.
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:
— πείρα τουλάχιστον 3 ετών σε παρόμοιες υπηρεσίες με αυτές που απαιτούνται στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης,
— μια ομάδα στον οικείο τομέα αποτελούμενη από τουλάχιστον 10 άτομα, τα οποία παρακολουθούν επίσης ένα πρόγραμμα συνεχούς κατάρτισης.
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: όχι
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών
Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: ναι

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης

Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω

1. Τιμή. Στάθμιση 75

2. Απόδοση της ομάδας κατά τη συντήρηση. Στάθμιση 15

3. Προσόντα της ομάδας. Στάθμιση 6

4. Προτεινόμενη οργάνωση. Στάθμιση 4

IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
06D10/2015/M031.
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
19.10.2015
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ
Άλλη: η γλώσσα εργασίας για την εκτέλεση της σύμβασης θα είναι τα γαλλικά.
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
σε ημέρες: 180 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 22.10.2015

Τόπος:

Λουξεμβούργο (θα διευκρινιστεί σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφορών).

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων: 2020/2021.
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η προθεσμία που αναφέρεται στο σημείο IV.3.4) είναι η προθεσμία φυσικής υποβολής ή αποστολής των προσφορών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επί ποινή απόρριψής τους.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προσφύγει σε διαδικασία με διαπραγμάτευση κατ' εφαρμογή του άρθρου 134 παράγραφος 1 στοιχείο στ) των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού, για να αναθέσει στον ανάδοχο της σύμβασης την εκτέλεση νέων εργασιών που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών ή εργασιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εργασίες συνάδουν με το βασικό σχέδιο που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: 2 επιπλέον μήνες, ενδεχομένως, επί προθεσμίας λόγω αποστάσεως.
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
28.8.2015