Works - 31592-2022

21/01/2022    S15

Romania-Cluj-Napoca: Road construction works

2022/S 015-031592

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)
National registration number: 4288110
Postal address: Strada: Calea Dorobantilor, nr. 106
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400094
Country: Romania
Contact person: Consilier Adina Tiuca
E-mail: cjc@cjcluj.ro
Telephone: +40 372640060
Fax: +40 372640074
Internet address(es):
Main address: www.cjcluj.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

”Modernizare și reabilitare drum județean DJ 107 M Luna de Sus – Băișoara – Buru – lim. Jud. Alba, km 0+000 - km 42+000” în cadrul proiectului SMIS 125105

Reference number: 428811020211602
II.1.2)Main CPV code
45233120 Road construction works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Actualizare/completare proiect, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pentru”Modernizare și reabilitare drum județean DJ 107 M Luna de Sus – Băișoara – Buru – lim. Jud. Alba, km 0+000 - km 42+000” în cadrul proiectului SMIS 125105 . Documentația are la bază proiectul tehnic de execuție aferent investiției (dispozițiile de șantier), elaborat de către ASOCIEREA SC KIAT GROUP CONSTRUCT SRL, SC TEHNIC-ASIST SRL ȘI SC DAMAR CONSULT SRL prin proiectant S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. în anul 2016 și Expertiza Tehnică elaborată de CONSIT S.A în anul 2020.

Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare, semnate cu semnatura electronica extinsa, numai prin intermediul SEAP, intr-un termen de cel mult 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut anterior, raspunsurile autoritatii contractante vor fi publicate in SEAP, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 62 247 228.69 RON
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works
71356200 Technical assistance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Drumul județean DJ 107 M Luna de Sus – Băișoara – Buru – lim. Jud. Alba, km 0+000 - km 42+000

II.2.4)Description of the procurement:

Obiectul final al contractului va fi:

1. Actualizarea/Elaborarea documentaţiei de proiectare pentru obiectivul de investiţie „”Modernizare și reabilitare drum județean DJ 107 M Luna de Sus – Băișoara – Buru – lim. Jud. Alba, km 0+000 - km 42+000” în următoarele faze de proiectare: DTAC (dacă este cazul) + DTOE, PT+CS+DE, Documentaţii tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor;

2. Execuția lucrărilor de modernizare și reabilitare a drumului județean DJ 107 M Luna de Sus – Băișoara – Buru – lim. Jud. Alba, km 0+000 - km 42+000;

3. Asistență tehnică din partea proiectantului în perioada de execuție si până la receptia finala a lucrarilor;

4. Recepția la terminarea lucrărilor, perioada de garanție și recepția finală.

Valoare estimata a contractului de Proiectare, execuție lucrări ,asistență tehnică din partea proiectantului este de: 63.558.431,99 lei fara TVA formata din insumarea valorilor urmatoarelor linii/sublinii bugetare din devizul general, defalcata astfel:

-Elaborare Proiect tehnic, Detalii de execuţie, inclusiv Documentație tehnică obținere avize/acorduri și verificare proiect de catre verificatori atestati (cap. 3.5.6. +cap. 3.5.4. + cap.3.5.5 din Devizul General) – 575.000.0 lei fără TVA;

-Asistenta tehnica din partea proiectantului (cap.3.8.1. din Devizul General) – 313.350,41 lei fără TVA;

-Valoarea executiei lucrarilor (cap.1.2.- amenajarea terenului + cap.1.3.-amenajare pt protecția mediului +cap. 1.4.-cheltuieli pt relocare/protectie utilități + cap.2.-cheltuieli pt. asigurarea utilităților + cap. 4.1. – construcții și instalații + cap.4.2.- montaj utilaje, echipamente tehnologice + cap.4.3.- Utilaje, echip. tehnologice cu montaj + cap.5.1.-org. șantier din Devizul General) – 62.670.081,58 lei fără TVA.

În devizul general este prevăzută suma de 6.328.329,50 lei exclusiv TVA pentru cheltuieli diverse și neprevăzute. Valoarea aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute NU este inclusă în valoarea estimata a contractului. Cheltuielile diverse și neprevăzute pot fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractului apărute în timpul execuției.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Operatorii economici participanți la procedură au obligația de a nominaliza persoana care va îndeplini atribuțiile de Manager de contract/Reprezentant Antreprenor, cu studii superioare si experiență în această poziție demonstrată prin cel puțin un contract care a avut ca obiect servicii de proiectare si executie lucrări privind reabilitare și/sau modernizare aferente unor lucrari de drumuri care se incadreaza cel putin in clasa tehnica IV, conform Ordinului nr.1295/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice, și lucrări de poduri/viaducte/alte lucrări de artă, sau superioare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau scopului. / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Operatorii economici participanți la procedură au obligația de a nominaliza 2 persoane care vor îndeplini atribuțiile de Coordonator/Șef de șantier, cu experiență profesională dovedită, conform solicitării: inginer C.F.D.P., cu studii superioare în domeniul construcțiilor civile absolvite cu diplomă de licență; Experiența profesională minimă (conform cv-ului , recomandarilor sau orice alte documente similare) care să certifice: coordonarea a minim unei lucrari de executie, pentru construcție nouă și/sau reabilitare și/sau modernizare aferente unor lucrari de drumuri care se incadreaza cel putin in clasa tehnica IV, conform Ordinului nr.1295/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice, și lucrări de poduri/viaducte/alte lucrări de artă, sau superioare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau scopului, în care a avut calitatea de Coorodonator/șef de șantier; / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Persoana care va îndeplini atribuțiile de Coordonator/Șef al echipei (colectivului) de proiectare, cu experiență profesională dovedită, conform solicitării: inginer, cu studii superioare în domeniul construcțiilor civile – specializarea Cai ferate, drumuri și poduri, cu diplomă de licență; Experiența profesională minimă (conform cv-ului , recomandarilor sau orice alte documente similare) constand în participarea la elaborarea de documentaţii tehnico-economice pentru lucrări de constructie/ modernizare/ reabilitare aferente unor lucrari de drumuri care se incadreaza cel putin in clasa tehnica IV, conform Ordinului nr.1295/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice, și lucrări de poduri/viaducte/alte lucrări de artă, sau superioare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau scopului; / Weighting: 20
Price - Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020 AXA PRIORITARA 6 - "Axa prioritara 6.Obiectivul prioritatii de investi\ii 6.1 Tmbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala, prioritatea de investitii 6.7- Stimularea mobilitații regionale prin conectarea nodurilor secundare și tertiare la infrastructura TEN - T, inclusiv a nodurilor multimodale TITLUL PROIEC... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information

Sursa de finanțare este asigurată atât prin intermediul PROGRAMULUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020 cât și din Bugetul Consiliului Județean Cluj

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 040-096775
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 47015/409
Title:

”Modernizare și reabilitare drum județean DJ 107 M Luna de Sus – Băișoara – Buru – lim. Jud. Alba, km 0+000 - km 42+000” în cadrul proiectului SMIS 125105

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
03/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DIFERIT AG
National registration number: RO25113978
Postal address: Strada Muncii, Nr. 18
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400641
Country: Romania
E-mail: liliana.munte@diferit.eu
Telephone: +40 264452311
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 63 558 431.99 RON
Total value of the contract/lot: 62 247 228.69 RON
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Value excluding VAT: 1 187 907 093.89 RON
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Conform acordurilor de subcontractare

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Serviciul Lucrari si Achizitii Publice
Postal address: Calea Dorobantilor nr.106
Town: Cluj-Napoca
Postal code: 400094
Country: Romania
E-mail: cjc@cjcluj.ro
Telephone: +40 372640060
Fax: +40 372640074
Internet address: www.cjcluj.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022