Dostawy - 316008-2020

07/07/2020    S129

Polska-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego

2020/S 129-316008

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Adres pocztowy: ul. Powstańców Wielkopolskich 7
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 85-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Zagrodnik
E-mail: przetarg@bg.policja.gov.pl
Tel.: +48 47751-53-21
Faks: +48 47751-53-19

Adresy internetowe:

Główny adres: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja rządowa terenowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa oprogramowania komputerowego dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Numer referencyjny: SZPiFP-17-20
II.1.2)Główny kod CPV
48771000 Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania komputerowego dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Kody CPV: 48771000-3, 48620000-0, 48610000-7, 48900000-7.

2. Ilekroć w SIWZ i załącznikach mowa jest o „oprogramowaniu”, należy rozumieć przez to przedmiot zamówienia określony w ust. 1.

3. Zamówienie obejmuje 5 zadań, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:

1) Zadanie nr 1 – dostawa oprogramowania biurowego, systemowego – różne pakiety oprogramowania w ilości 109 licencji;

2) Zadanie nr 2 – dostawa specjalistycznego oprogramowania (A) – informatyka śledcza w ilości 14 licencji;

3) Zadanie nr 3 – dostawa specjalistycznego oprogramowania (B) – różne pakiety oprogramowania w ilości 2 licencji;

4) Zadanie nr 4 – dostawa specjalistycznego oprogramowania (C) – różne pakiety oprogramowania w ilości 21 licencji;

5) Zadanie nr 5 – dostawa specjalistycznego oprogramowania (D) – różne pakiety oprogramowania w ilości 2 licencji.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 64 065.04 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa oprogramowania biurowego, systemowego – różne pakiety oprogramowania

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48620000 Systemy operacyjne
48771000 Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn WŁiI KWP Bydgoszcz, ul. Iławska 1, 85-720 Bydgoszcz, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa oprogramowania biurowego, systemowego – różne pakiety oprogramowania w ilości 109 licencji

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Pomoc techniczna / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa specjalistycznego oprogramowania (A) – informatyka śledcza

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn WŁiI KWP Bydgoszcz, ul. Iławska 1, 85-720 Bydgoszcz, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa specjalistycznego oprogramowania (A) – informatyka śledcza w ilości 14 licencji

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Pomoc techniczna / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa specjalistycznego oprogramowania (B) – różne pakiety oprogramowania

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48771000 Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn WŁiI KWP Bydgoszcz, ul. Iławska 1, 85-720 Bydgoszcz, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa specjalistycznego oprogramowania (B) – różne pakiety oprogramowania w ilości 2 licencji

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Pomoc techniczna / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa specjalistycznego oprogramowania (C) – różne pakiety oprogramowania

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn WŁiI KWP Bydgoszcz, ul. Iławska 1, 85-720 Bydgoszcz, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa specjalistycznego oprogramowania (C) – różne pakiety oprogramowania w ilości 21 licencji

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Pomoc techniczna / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa specjalistycznego oprogramowania (D) – różne pakiety oprogramowania

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn WŁiI KWP Bydgoszcz, ul. Iławska 1, 85-720 Bydgoszcz, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa specjalistycznego oprogramowania (D) – różne pakiety oprogramowania w ilości 2 licencji

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Pomoc techniczna / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 055-130228
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa oprogramowania biurowego, systemowego – różne pakiety oprogramowania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: A.P.N. Promise S.A.
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 44A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 8 934.08 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 9 124.07 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa specjalistycznego oprogramowania (A) – informatyka śledcza

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3
Nazwa:

Dostawa specjalistycznego oprogramowania (B) – różne pakiety oprogramowania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Cybid Sp. z o.o. Sp.k.
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 44A
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 31-234
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 495.93 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 333.33 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 4
Nazwa:

Dostawa specjalistycznego oprogramowania (C) – różne pakiety oprogramowania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Koprinet Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wyszyńskiego 1
Miejscowość: Koszalin
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 75-062
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 14 634.17 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 14 440.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 5
Nazwa:

Dostawa specjalistycznego oprogramowania (D) – różne pakiety oprogramowania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: A.P.N. Promise S.A.
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 44A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 097.56 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 753.14 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się nie zgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednim własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu,a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1 i 5.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeśli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań UZP
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2020