Leveringen - 316028-2023

26/05/2023    S101

Kroatië-Sisak: Elektriciteit

2023/S 101-316028

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sisački vodovod d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 84218628128
Postadres: Ruđera Boškovića 10
Plaats: SISAK
NUTS-code: HR028 Sisačko-moslavačka županija
Postcode: 44000
Land: Kroatië
Contactpersoon: Anja Rajković
E-mail: anja.rajkovic@sisackivodovod.hr
Telefoon: +385 913412516
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://sisackivodovod.hr/
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Električna energija

Referentienummer: E VV 1/2023
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet ovog postupka javne nabave je opskrba električnom energijom, prema predviđenim (okvirnim) količinama iskazanim u troškovniku koji je priložen ovoj dokumentaciji, a sve sukladno navedenim tehničkim karakteristikama i važećim minimalnim standardima u vrijeme izvršenja ugovora o javnoj nabavi u skladu sa Zakonima, Pravilnicima, Uredbama i ostalim propisima koji reguliraju tržište opskrbe električne energije te ostalim traženim uvjetima navedenim u dokumentaciji o nabavi.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 1 159 987.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR028 Sisačko-moslavačka županija
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet ovog postupka javne nabave je opskrba električnom energijom, prema predviđenim (okvirnim) količinama iskazanim u troškovniku, a sve sukladno navedenim tehničkim karakteristikama i važećim minimalnim standardima u vrijeme izvršenja ugovora o javnoj nabavi u skladu sa Zakonima, Pravilnicima, Uredbama i ostalim propisima koji reguliraju tržište opskrbe električne energije te ostalim traženim uvjetima navedenim u dokumentaciji o nabavi.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Električna energija iz obnovljivih izvora / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 033-096100
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Električna energija

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/05/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: HEP - Opskrba d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 63073332379
Postadres: Ulica grada Vukovara 37
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR050 Grad Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: sanja.sostaric@hep.hr
Telefoon: +385 16322365
Fax: +385 16322409
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 600 000.00 HRK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 159 987.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Ulica grada Vukovara 23
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefoon: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internetadres: www.dkom.hr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/05/2023