Dienstleistungen - 316038-2023

26/05/2023    S101

Nederland-Enschede: Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten

2023/S 101-316038

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2023/S 081-245269)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SamenTwente / GGD Twente
Nationaal identificatienummer: 08195873
Postadres: Nijverheidstraat 30
Plaats: Enschede
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7511JM
Land: Nederland
Contactpersoon: W. Kempers
E-mail: w.kempers@samentwente.nl
Telefoon: +31 629647963
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.samentwente.nl
Adres van het kopersprofiel: https://s2c.mercell.com/buyer/14353

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Schoonmaakdienstverlening t.b.v. extra in te zetten locatie(s) tijdens crisissituaties en andere grootschalige acties

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911000 Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Voor de schoonmaakdienstverlening ten behoeve van extra in te zetten locatie(s) tijdens crisissituaties en grootschalige acties voor GGD Twente willen we één leverancier contracteren. Onderdelen van het contract zijn: schoonmaak en op afroep glasbewassing en vloeronderhoud.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/05/2023
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 081-245269

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.14)
In plaats van:
Te lezen:

N.a.v. een wijziging in het beoordelingsteam is het aangepaste Beschrijvend Document op 22-05-2023 opnieuw aan de tender toegevoegd. De wijziging betreft een beoordelingsteam van 4 personen in plaats van 5.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: