Diensten - 316045-2022

13/06/2022    S112

Denemarken-Kopenhagen: Expeditiekantoordiensten

2022/S 112-316045

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Nationaal identificatienummer: 64942212
Postadres: Borups Allé 177
Plaats: København NV
NUTS-code: DK Danmark
Postcode: 2400
Land: Denemarken
Contactpersoon: Ilias Elaraar
E-mail: g91n@kk.dk
Telefoon: +45 29425383
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/180985369.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Udbud af ekstern vognmandskørsel

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63520000 Expeditiekantoordiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på Ekstern vognmandskørsel for Teknik- og Miljøforvaltningen med 4-akslet lastbiler i det omfang Ordregiver ikke selv har tilstrækkelig kapacitet til at løse opgaven. Ordregiver forventer at skulle bruge fra 0 - 6 lastbiler pr. dag, dog er det normale gennemsnit 3-4 biler pr dag.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 12 000 000.00 DKK
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK011 Byen København
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på Ekstern vognmandskørsel for Teknik- og Miljøforvaltningen med 4-akslet lastbiler i det omfang Ordregiver ikke selv har tilstrækkelig kapacitet til at løse opgaven. Ordregiver forventer at skulle bruge fra 0 - 6 lastbiler pr. dag, dog er det normale gennemsnit 3-4 biler pr dag.

I udbudsmaterialets tilbudsliste har Ordregiver anført det forventede årlige kørselsbehov, udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og kendte fremtidige ændringer.

Københavns Kommune vurdere at der såfremt at anlægsloftet i kommunen hæves, vil der være mulighed for at udgiften på flytning vil stige.

Rammeaftalens anslåede samlede værdi (inklusive optioner) over 4 år er 12 mio. kr.

Rammeaftalens maksimale samlede værdi (inklusive optioner) over 4 år er 20 mio.kr

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 048-124747
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Thurah Transport A/S
Plaats: Ishøj
NUTS-code: DK011 Byen København
Land: Denemarken
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000 000.00 DKK
Laagste offerte: 8 900 000.00 DKK / Hoogste offerte: 15 000 000.00 DKK meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadres: Toldboden 2
Plaats: Viborg
Postcode: 8800
Land: Denemarken
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefoon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadres: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadres: Carl Jacobsens Vej 35
Plaats: Valby
Postcode: 2500
Land: Denemarken
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefoon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadres: http://www.kfst.dk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/06/2022