Dostawy - 316046-2020

07/07/2020    S129

Polska-Bielsko-Biała: Urządzenia monitorowania ruchu

2020/S 129-316046

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Bielsko-Biała – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Krajowy numer identyfikacyjny: PL225
Adres pocztowy: ul. Michała Grażyńskiego 10
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Pan Andrzej Kuropatwa – w sprawach związanych z opisem przedmiotu zamówienia oraz Pan Adrian Starzyk – w sprawach związanych procedurą postępowania
E-mail: przetargi@mzd.bielsko.pl
Tel.: +48 334726010
Faks: +48 334979635

Adresy internetowe:

Główny adres: https://mzd.bielsko.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami publicznymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa inteligentnego systemu transportowego w Bielsku-Białej

Numer referencyjny: 53-20/IZ/17/D/PN
II.1.2)Główny kod CPV
34970000 Urządzenia monitorowania ruchu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa inteligentnego systemu transportowego w Bielsku-Białej (zwanego „ITS”) w granicach miasta Bielska-Białej.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 8 453 632.20 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34996000 Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
45316200 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych
34972000 Układy pomiarowe natężenia ruchu
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
51610000 Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji
48821000 Serwery sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bielsko-Biała, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zamówienie obejmuje swoim zakresem w szczególności:

I. wykonanie nowych programów/projektów sygnalizacji świetlnej dla 18 sygnalizacji oraz dostosowanie ich do obwiązujących norm i przepisów oraz działania w ramach działającego systemu ITS;

II. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, a w szczególności: projekty budowlane i wykonawcze m.in.branż: architektoniczno-budowlanej, elektrycznej, teletechnicznej, projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu; projekt integracji nowych elementów projektu z istniejącym systemem ITS;

III. modernizację skrzyżowań z sygnalizacją świetlną wraz z poprawą przepustowości oraz o niezbędne elementy monitoringu, detekcji i sterowania ruchem;

IV. rozbudowę posiadanej przez miasto infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci transmisji danych dla potrzeb systemu ITS;

V. gromadzenie danych – możliwości zebrania i przechowywania danych;

VI. rozbudowę, dostawę, instalację i wdrożenie:

a) podsystemu sterowania ruchem, w tym modernizacji i włączenie do systemu 18 sygnalizacji;

b) podsystemu priorytetów dla transportu miejskiego na wszystkich modernizowanych sygnalizacjach świetlnych;

c) podsystemu dynamicznej informacji przystankowej na 15 przystankach;

d) podsystemu monitoringu wizyjnego w różnych rejonach miasta;

e) rozbudowę zaplecza serwerowni i zasilania rezerwowego.

VII. budowę, dostawę, instalację i wdrożenie:

a) podsystemu dynamicznej informacji dla kierowców, w tym informacji parkingowej – tablice informacji parkingowej – 15 szt., tablice zmiennej treści – 3 szt.;

b) urządzeń informowania o zajętości parkingów na 2 wyznaczonych parkingach (jeden – identyfikacja zajętości w oparciu o wideomonitoring, jeden – identyfikacja zajętości w oparciu o czujniki w nawierzchni), włączenie do podsystemu dynamicznej informacji parkingowej 4 parkingów posiadających już system detekcji zajętości miejsc;

VIII. uzyskania wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń;

IX. wykonania robót instalacyjno-montażowych w oparciu o opracowaną dokumentację;

X. dostawa oraz montaż urządzeń i elementów wchodzących w skład systemu, ich uruchomienie oraz instalację dedykowanego oprogramowania;

XI. przeprowadzenie wdrożenie w oparciu o bezpieczeństwo danych (w tym RODO);

XII. wykonanie kalibracji uruchomieniowej systemu oraz testu sprawdzającego, potwierdzającego dokładność pomiarową razem z raportem z prawidłowego funkcjonowania systemu oraz podatnością na wyciek danych;

XIII. przekazanie Zamawiającemu gotowych do użytkowania obiektów wraz z dokumentacją powykonawczą;

XIV. przeprowadzenie niezbędnego instruktażu z zakresu obsługi systemu oraz z zakresu utrzymania urządzeń w sprawności technicznej dla personelu wyznaczonego przez Zamawiającego;

XV. przygotowanie przez Wykonawcę systemu ITS w ramach przygotowanej oferty opisu technicznego wszystkich elementów systemu ITS.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w rozdziałach III–IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej również „SIWZ”).

2. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do 17 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, iż w terminie do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace projektowe, o których mowa pod lit. A tabeli elementów rozliczeniowych.

3. Zamawiający zakłada, że zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia nastąpi do 30.6.2020. W przypadku przedłużenia się procedury przetargowej, w szczególności wskutek skorzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej, rozpoczęcie wykonywania zamówienia nastąpi od dnia faktycznego zawarcia umowy.

4. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wsparcie operacyjne / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Opis techniczny oferowanego rozwiązania / Waga: 40
Cena - Waga: 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie będzie finansowane ze środków własnych Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający będzie ubiegał się o pozyskanie dofinansowania w ramach poddziałania 4.5.2. Nisko emisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie RPO WSL 2014–2020, typ projektu 2: Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 055-130177
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Sprint S.A.
Adres pocztowy: ul. Kazimierza Jagiellończyka 26
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-062
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 8 453 632.20 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 10 848 780.49 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 30 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

a) Prace budowlane,

b) Prace instalacyjno- montażowe,

c) Przebudowy, modernizacje i utrzymanie sygnalizacji świetlnych,

d) Budowa systemu łączności światłowodowej,

e) Prace projektowe,

f) dostawa i uruchomienie podsystemu dynamicznej informacji przystankowej,

g) Dostawa i uruchomienie podsystemu dynamicznej informacji dla kierowców, w tym informacji parkingowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/07/2020