Leveringen - 316053-2023

26/05/2023    S101

Polen-Bełżyce: Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie

2023/S 101-316053

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Bełżyce
Nationaal identificatienummer: NIP 713-29-84-379
Postadres: ul. Lubelska 3
Plaats: Bełżyce
NUTS-code: PL814 Lubelski
Postcode: 24-200
Land: Polen
Contactpersoon: Małgorzata Węgiel
E-mail: m.wegiel@belzyce.pl
Telefoon: +48 815162737
Fax: +48 814403106
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://belzyce.pl/
Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/belzyce/proceedings
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Bełżyce oraz jednostek podległych (zakup energii, bez dystrybucji)

Referentienummer: ZP.271/07/23/D/PN/MW
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostarczanie energii elektrycznej będzie się odbywać na podstawie umowy sprzedaży (bez dystrybucji) i będzie wykonywana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

Planowane jest, że Gmina Bełżyce zawrze jedną umowę, w imieniu własnym oraz na rzecz jednostek podległych.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 2 741 624.79 PLN / Hoogste offerte: 2 993 255.22 PLN meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część II zamówienia – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1b

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren Gminy Bełżyce

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część II zamówienia – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1b do SWZ:

1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r. wynosi 3 373 062,00 kWh.

2) Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r. wynosi 3.373.062,00 zł.

3) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 1 do Projektowanych postanowień umowy (zał. nr 4.1 do SWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Mededingingsprocedure (artikel 5, lid 3, van V. 1370/2007)
Motivering:

Zgodnie z art. 138 ust. 2 pkt. 1 Ustawy Pzp Zamawiający skrócił termin składania ofert, gdyż w dniu 16.01.2023 r. pod nr 2023/S 011-027599 opublikował wstępne ogłoszenie informacyjne.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 079-238149
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Część II zamówienia – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1b

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/05/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Enea S.A.,
Nationaal identificatienummer: NIP: 777-00-20-640
Postadres: ul. Pastelowa 8
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Postcode: 60-198
Land: Polen
E-mail: hanna.olejniczak@enea.pl
Internetadres: https://www.enea.pl/
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 373 062.00 PLN
Laagste offerte: 2 741 624.79 PLN / Hoogste offerte: 2 993 255.22 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

DZIAŁ V SWZ ZAWIERA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

DZIAŁ VI SWZ ZAWIERA PODSTAWY WYKLUCZENIA

DZIAŁ VII SWZ ZAWIERA INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

DZIAŁ IX ZAWIERA INFORMACJE O WADIUM

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

• wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

• wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

• wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zamówienie jest udzielane wspólnie z:

1 Gmina Bełżyce, adres: ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce

2 Ochotnicza Straż Pożarna w Kol. Chmielnik, adres: Chmielnik-Kolonia 60, 24-200 Bełżyce

3 Ochotnicza Straż Pożarna w Matczynie - Wojcieszynie, adres: Matczyn 25, 24-200 Bełżyce

4 Ochotnicza Straż Pożarna w Podolu, adres: Podole 122a, 24-200 Bełżyce

5 Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchowiskach Starych, adres: Stare Wierzchowiska, 24-200 Bełżyce

6 Ochotnicza Straż Pożarna w Wymysłówce, adres: Wymysłówka 25, 24-200 Bełżyce

7 Ochotnicza Straż Pożarna w Zalesiu, adres: Zalesie 49a, 24-200 Bełżyce

8 Ochotnicza Straż Pożarna we Wronowie, adres: Wronów 21, 24-200 Bełżyce

9 Ochotnicza Straż Pożarna we Wzgórzu 172, adres: Wzgórze, 24-200 Bełżyce

10 Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach, adres: ul. Zamkowa 47, 24-200 Bełżyce

11 Przedszkole nr 1 im. J. Korczaka w Bełżycach, adres: ul. Bychawska 15, 24-200 Bełżyce

12 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach, adres: ul. Wilczyńskiego 62, 24-200 Bełżyce

13 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi, adres: ul. Tadeusza Kościuszki 148, 24-200 Bełżyce

14 Szkoła Podstawowa w Babinie, adres: Babin 147, 24-200 Bełżyce

15 Szkoła Podstawowa w Krzu, adres: Kierz, 24-200 Bełżyce

16 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach, adres: ul. Przemysłowa 26, 24-200 Bełżyce

17 Ochotnicza Straż Pożarna w Babinie, adres: Babin 152a, 24-200 Bełżyce

18 Ochotnicza Straż Pożarna w Bełżycach, adres: ul. Ks. Bp. T. Wilczyńskiego 7, 24-200 Bełżyce

19 Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórzu, adres: Zagórze 33G, 24-200 Bełżyce

20 Miejski Dom Kultury w Bełżycach, adres: ul. 1000-lecia 26, 24-200 Bełżyce

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp.Terminy składania odwołań wskazane zostały w art.515 Ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/05/2023