We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Works - 31611-2022

21/01/2022    S15

Polska-Prudnik: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2022/S 015-031611

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik
Adres pocztowy: Prudnik, ul. Dąbrowskiego 34, woj. Opolskie
Miejscowość: Prudnik
Kod NUTS: PL523 Nyski
Kod pocztowy: 48-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Nadleśnictwo Prudnik, ul. Dąbrowskiego 34, 48-200 Prudnik Wojciech Wicherek, Arkadiusz Żurakowski
E-mail: prudnik@katowice.lasy.gov.pl
Tel.: +077 4363241
Adresy internetowe:
Główny adres: https://prudnik.katowice.lasy.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna PGL LP
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Leśnictwo

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zbiorniki retencyjne w oddz. 120A c, b Bogdanowice

Numer referencyjny: S.270.1.5.2021
II.1.2)Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbudowa dwóch zbiorników retencyjnych w Leśnictwie Mokre w oddz.1120A c,b obręb Bogdanowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach odbudowy zbiorników retencyjnych Bogdanowice przewiduje się wykonanie:- michy ; groble czołowe; groble boczne i dno zbiornika; rów odwadniający w czaszy zbiornika; rów odpływowy, zlokalizowany poniżej zbiornika; rów zasilający, zrzutowy, odpływowy i osuszający dno zbiornia; przelew awaryjny;Zastawka na rowie zasilającym;Wylot do rowu zasilającego z zasuwą awaryjną; droga techniczna i zjazd ; schody skarpowe.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie na platformie JOSEPHINE lub poczty elektronicznej (adresy powyżej), z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie za pośrednictwem platformy JOSEPHINE podpisanej podpisem kwalifikowanym. Maksymalny rozmiar plików wynosi 300 MB.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 759 389.65 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45111213 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111100 Roboty w zakresie burzenia
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL523 Nyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Prudnik Leśnictwo Mokre na dz. nr 547/1, 909, 512/6, 956 obręb Bogdanowice ark mapy 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach odbudowy zbiornika retencyjnego Biechów przewiduje się wykonanie:

Groble uszczelnione matą bentonitową i gruntem gr. min 30 cm. Korona zapory o spadku poprzeczny (2-3%). Czasze zbior. nr 1 i 2 odtworzone przez mech. wykop, uformowanie skarp, dna i rowu, poszerzone. Rów zasilający dł. 300 m o parametrach: szer. w dnie 1,5 m, nachylenie skarp 1:1.5 umocnienie dna kamieniem frakcji 100/250 mm. Na skarpach narzut o szer. 100-120 cm powyżej humus obsiany trawami. Wylot do rowu z rurociągu zasuwy awaryjnej obustronne ubezp. skarp i dna na dł. 6 m brukiem kamiennym na betonie. Rów zrzutowy trapezowy o dnie szer. 1,0 m skarpy o nachyleniu 1:1 głębokość 1,5 m. Rów odpływowy trapezowy o głębokości 1,2 m szer. dna 0,6 m skarpy o nachyleniu 1:1. Rów osuszający umocniony belkami drewnianymi i palikami o szer. dna 0,6 m głębokości 0,2 m. Mnichy: światło stojaka 1m, śr. leżaka z PVC 500 mm posadowione na chudym betonie B 7.5 gr.20 cm. Ściana piętrząca z szandorami dębowymi gr. 40 mm w ślizgach z ceownika C50. Przepust o śr. 800 mm z rury karbowanej o sztywności obwodowej SN8 ze ściankami betonowymi na ławie z betonu C-16/20 gr. 40 cm. Ściany oporowe typu L z betonu B-30 na gruncie z podsypki z betonu B7,5 o gr.20 cm. Ściany zazbrojone podwójną siatką z pręta zbrojeniowego żebrowanego śr. 12 mm. Rura obsypana materiałem piaszczystym stabilizowanym cementem w ilości 50 kg/m3 piasku zagęszczone warstwami do stopnia Is > 0,97 dł. 8,50 m. Przelew awaryjny wybrukowany kamieniem frakcji 100/250 mm na warstwie betonu C-16/20 gr. 20 cm. Spoiny z zaprawy cement. min 7,5 MPa z dodatkiem wodoszczelnym. Poniżej przelewu niecka wypadowa. Nachylenie skarp niecki 1:1,5 szer. przelewu 6,0 m nachylenia najazdów 1:5. Zjazd technologiczny o szer. 3,0 m z poboczami kamiennymi spadku podłużnym 15% z kamienia frakcji 100/250 na podbudowie z betonu C-16/20 W8 gr. 20 cm. Spoiny jak wyżej. Schody betonowe o szer. 1,0 m na warstwie betonu C-16/20 W8 gr. 20 cm i warstwie maty bentonitowej o gr. 30 cm. Uszczelnienie grobli ścianką winylową typu GW-460/5.5 wysokości 3 m. Zastawka na rowie leśnym za wlotem rurociągu DN400 z betonu B-25 W8 z szandorami dębowymi gr. 12 cm w ślizgach z ceownika zimno giętego C140*70*5 mm. Na skarpach i w dnie rowu przed zastawką na dł. 10 m, narzut kamienny frakcji 100/250 mm. Zasuwa awaryjna typu RIA SVM-TG 400 śr. 400 mm w studni betonowej śr. 1500 mm zakończonej włazem żeliwnym typu D400. Ubezpieczenie skarp i dna na dł. 6 m i pełnej wysokości skarp, brukiem kam. na betonie B20 gr. 20 cm. Rów zrzutowy o szer. w dnie 1,0 m nachylenie skarp 1:1,5 m,stopy skarpy z żerdzi wys. 15cm skarpy z narzutem kamiennym na szer. 1 m. Rurociąg zasilający średnicy 400 mm SN8 z zastawką piętrzącą na ławie betonowej z betonu B-20 W8 i otuliną z gliny o gr. min 50 cm. Na wlocie do rurociągu krata separacyjna z prętów śr. 10 mm w rozstawie oczek 5*5 cm, wlot z bruku kamiennego na betonie B20 W8 o promieniu zabudowy 1,5m. Rów osuszający rurociąg śr. 400 mm na wlocie krata stalowa jw. obudowany brukiem kam. na betonie B20 W8 o promieniu zabudowy 1,5m wylot poprzedzony zasuwą awaryjną umocniony brukiem jw. Droga o szer. 3.0 m z- mieszanka kamienna szarogłazowa frakcji 0/31.5 gr. 10 cm- mieszanka kamienna granitowa 0/63 gr. 20 cm- pospółka średnioziarnista gr. 15 cm. Pobocza gruntowe szer. 75 cm z - humus gr. 15 cm. Parametry zbiornika nr 1:- pow. dna 10025,0 m2 – pow. wody 11135,0 m2- pow. na krawędzi grobli 11945,0 m2- obj. całk. 24715,0 m2- obj. użytk. retencji stałej 18515,0 m2- nachylenie skarp 1:1,5. Parametry zbiornika nr 2:- pow. dna 5460,0 m2- pow. wody 6365,0 m2- pow. na krawędzi grobli 6535,0 m2- obj. całk. 13495,0 m3- obj. użytk. retencji stałej 10345,0 m3- nachylenie skarp 1:1,5

Szczeg.opis prac i technologii prac w Projekt budowlano-wykonawczym, Szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót , przedmiarze robót, Operacie Wodno-prawnym

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich nr POIS.02.01.00-0006/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.Nie przewiduje: a)zastosowania aukcji elektronicznej, b)zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, c)zawarcia umowy ramowej, d)ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, e)wymagań wskazanych w art. 96 ust.2 pkt 2 pzp;Zgodnie z art. 257 p.z.p. Przewiduje się możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, nie zostaną przyznane.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 211-549292
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Zbiorniki retencyjne w oddz. 120A c, b Bogdanowice

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/01/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zmechanizowane Roboty Ziemne Andrzej Korczyński
Adres pocztowy: Gierszowice 1
Miejscowość: Olszanka
Kod NUTS: PL523 Nyski
Kod pocztowy: 49-332
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 956 325.85 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 759 389.65 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu zgodnie w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 PZP i art. 109 ust. 1 pkt.1-5 i 7-10 PZP potwierdzając: brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 6.1 SWZ i w pkt 6.3 SWZ. Wykonawca przedstawi oświadczenia i dokumenty wymienione w SWZ dział 9 tj.: a)oświadczenie Wykonawcy wstępnie potwierdzające spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia b) wykaz robót budowlanych c) dowody, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane potwierdzają zdolność techniczną lub zawodową w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie d) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej e) wykaz osób, do realizacji zamówienia f) wykaz urządzeń technicznych w celu wykonania zamówienia g) informację z KRK w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP (c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a) PZP, (d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b) PZP, (e) art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP h) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP i) zaświadczenie naczelnika US zgodnie z wymogiem art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP j) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający w zakresie wymogu art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP k) odpis lub informacje z KRS lub z CEIDG w zakresie wymogu art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP l) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP. Wykonawcy występujący wspólnie dokumenty wymienione powyżej w pkt. a, g-l składa każdy z nich. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski składa dokumenty tam wystawione tj. A) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny danego kraju w zakresie określonym art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a) i b) oraz pkt 3 PZP B)zaświadczenia lub dokumenty: -o nie zaleganiu: (1)z opłacaniem podatków i opłat (2) składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, -że (1) nie naruszył obowiązków płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, (2) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.Wykonawcy złożą ww. podmiotowe środki dowodowe w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni.

Zamawiający wymaga: 1) wadium w wysokości 8000 PLN sposób wniesienia i zwrotu opisano w dziale 11 SWZ 2) zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto opisanych w dziale 17 SWZ 3) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienionych w dziale 3.2.a SWZ. Zamawiający nie udziela zamówień, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP. Szczegóły w SWZ i załącznikach na stronie Zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_prudnik/zamowienia_publiczne .

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676‘
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

2.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587702
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/01/2022