Dostawy - 316210-2020

07/07/2020    S129

Polska-Białystok: Różny sprzęt komputerowy

2020/S 129-316210

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Białostocka
Adres pocztowy: ul. Wiejska 45A
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 15-351
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Mierzyński
E-mail: zampubl@pb.edu.pl
Tel.: +48 857469756

Adresy internetowe:

Główny adres: https://pb.ezamawiajacy.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego

Numer referencyjny: ZK-DZP.262.22.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego – wg Załącznika nr 2 (specyfikacja techniczna) do SIWZ i obejmuje:

1. dostawę sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego;

2. instalację i uruchomienie sprzętu (jeśli było wymagane w Specyfikacji technicznej);

3. udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt;

4. przekazanie Zamawiającemu wymaganych nośników, dokumentacji i podręcznik.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 20 733.54 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1: Zestaw komputerowy – 1 kpl.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
30213000 Komputery osobiste
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy: Politechnika Białostocka, POLSKA. Dokładne miejsca zostaną wskazane przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zestaw komputerowy – 1 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: Zaoferowanie klawiatury i myszki przewodowej USB / Waga: 20.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 60 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2: Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
30232110 Drukarki laserowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonania zamówienia jest teren Politechniki Białostockiej, POLSKA. Dokładne miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego przy dostawie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: Zaoferowanie urządzenia z możliwością drukowania bezpośrednio ze smartfonów i tabletów / Waga: 10.00
Kryterium jakości - Nazwa: Zaoferowanie kabla połączeniowego USB A-B min 3m / Waga: 10.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 40 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3: Komputer stacjonarny „all in one” – 4 szt.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
30213000 Komputery osobiste
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonania zamówienia jest teren Politechniki Białostockiej, POLSKA. Dokładne miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego przy dostawie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Komputer stacjonarny „all in one” – 4 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: Zaoferowanie komputerów z pamięcią RAM min 16 GB / Waga: 20.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 340 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cześć 4: Komputer stacjonarny „all in one” – 1 szt.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
30213000 Komputery osobiste
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonania zamówienia jest teren Politechniki Białostockiej, POLSKA. Dokładne miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego przy dostawie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Komputer stacjonarny „all in one” – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: Zaoferowanie komputerów z pamięcią RAM min 16 GB / Waga: 20.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 150 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 5: Przełącznik sieciowy – 5 szt.

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonania zamówienia jest teren Politechniki Białostockiej, POLSKA. Dokładne miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego przy dostawie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przełącznik sieciowy – 5 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 14 PLN.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 049-115465
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZK-DZP.262.22.2020
Część nr: 1
Nazwa:

Część 1: Zestaw komputerowy – 1 kpl.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Syntis Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Szosa Baranowicka 75
Miejscowość: Grabówka
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 15-523
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 271.54 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 274.26 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZK-DZP.262.22.2020
Część nr: 2
Nazwa:

Część 2: Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Syntis Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Szosa Baranowicka 75
Miejscowość: Grabówka
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 15-523
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 343.09 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 424.33 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZK-DZP.262.22.2020
Część nr: 3
Nazwa:

Część 3: Komputer stacjonarny „all in one” – 4 szt.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Syntis Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Szosa Baranowicka 75
Miejscowość: Grabówka
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 15-523
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 11 397.36 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 17 908.80 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZK-DZP.262.22.2020
Część nr: 4
Nazwa:

Cześć 4: Komputer stacjonarny „all in one” – 1 szt.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Syntis Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Szosa Baranowicka 75
Miejscowość: Grabówka
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 15-523
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 254.07 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 552.22 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZK-DZP.262.22.2020
Część nr: 5
Nazwa:

Część 5: Przełącznik sieciowy – 5 szt.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Syntis Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Szosa Baranowicka
Miejscowość: Grabówka
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 15-523
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 467.48 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 664.20 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2020