Lieferungen - 316217-2023

26/05/2023    S101

Polen-Bystrzyca Kłodzka: Zuschlagstoffe

2023/S 101-316217

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej
Nationale Identifikationsnummer: REGON 890197772
Postanschrift: Nadbrzeżna 11
Ort: Bystrzyca Kłodzka
NUTS-Code: PL517 Wałbrzyski
Postleitzahl: 57-500
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Piotr Kensicki
E-Mail: zulbystrzyca@wroclaw.lasy.gov.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://zulbystrzyca.wroclaw.lasy.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa jednostka organizacyjne nie posiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: budownictwo drogowe, handel

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa kruszyw na budowę drogi w Leśnictwie Kaczorów

Referenznummer der Bekanntmachung: A.270.09.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
14212200 Zuschlagstoffe
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup wraz z dostawą przez Wykonawcę: a. Kruszywa typu kliniec 4/31,5 w ilości 4 500 ton b. Kruszywa typu tłuczeń kamienny 31,5-63 w ilości 9 700 ton c. Kamienia hydrotechnicznego w wielkości oczek mieszczących się w przedziale od 80 – 150 mm w ilości 8 700 ton d. Miału kamiennego o frakcji w przedziale 0-4 do 0-8 w ilości 320 ton e. Mieszanki kamiennej 0/31,5 w ilości 370 ton

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 594 572.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Hauptort der Ausführung:

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup wraz z dostawą przez Wykonawcę: a. Kruszywa typu kliniec 4/31,5 w ilości 4 500 ton b. Kruszywa typu tłuczeń kamienny 31,5-63 w ilości 9 700 ton c. Kamienia hydrotechnicznego w wielkości oczek mieszczących się w przedziale od 80 – 150 mm w ilości 8 700 ton d. Miału kamiennego o frakcji w przedziale 0-4 do 0-8 w ilości 320 ton e. Mieszanki kamiennej 0/31,5 w ilości 370 ton

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: gwarancja dziennego zabezpieczenia dostaw / Gewichtung: 20.00
Qualitätskriterium - Name: termin zapłaty / Gewichtung: 20.00
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący analogiczne czynności jak w opisie przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający zleci Wykonawcy realizację dostaw w ramach opcji w przypadku, gdy wyczerpany zostanie limit któregoś z kruszywa będących przedmiotem zamówienia 3. Dodatkowe zlecenia w ramach “Opcji” mogą zostać zlecone do wysokości 20% wartości przedmiotu zamówienia wynikającej ze złożonej oferty (ceny ofertowej). 4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę w sposób pisemny o realizacji zamówienia w ramach opcji. 5. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego i nie rodzi obowiązku do jego realizacji.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych. 2. Wykonawca wraz z ofertą w terminie składania ofert złoży w formie elektronicznej Deklaracje właściwości użytkowych dla wszystkich kruszyw objętych zamówieniem 3. Jeżeli Wykonawca nie złoży Deklaracji, bądź złożone Deklaracje będą budzić wątpliwości Zamawiającego w zakresie ich zgodności z opisem zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia Deklaracji bądź do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 052-154368
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa kruszyw na budowę drogi w Leśnictwie Kaczorów

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/05/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SPG Polska Truck Sebastian Stadnik
Nationale Identifikationsnummer: NIP 9131450010
Postanschrift: Mieczków 24A
Ort: Kostomłoty
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Postleitzahl: 55-311
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 296 400.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul.Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul.Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP. 2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a). 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul.Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/05/2023