Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Dostawy - 316222-2020

07/07/2020    S129

Polska-Jarosław: Przyrządy do badania właściwości fizycznych

2020/S 129-316222

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Adres pocztowy: ul. Czarnieckiego 16
Miejscowość: Jarosław
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 37-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Skalska
E-mail: zamowienia.dpf@pwste.edu.pl
Tel.: +48 166244644
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pwste.edu.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa uczelnia wyższa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Laboratorium fizyczne – doposażenie

Numer referencyjny: DAG/PN/7/20
II.1.2)Główny kod CPV
38400000 Przyrządy do badania właściwości fizycznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Część 1:

1) kompletny zestaw eksperymentalny: pomiar długości, grubości, średnicy, krzywizny i czasu;

2) kompletny zestaw eksperymentalny: spadek swobodny;

3) kompletny zestaw eksperymentalny: prawo Hooka;

4) kompletny zestaw eksperymentalny: interferencja i dyfrakcja fal na wodzie za pomocą falownicy wodnej;

5) kompletny zestaw eksperymentalny: transformator;

6) kompletny zestaw eksperymentalny: prawa Kirchhoffa;

7) kompletny zestaw eksperymentalny: pole magnetyczne przewodu kołowego / prawo Biota-Savarta z teslomierzem;

8) kompletny zestaw eksperymentalny: indukcja elektromagnetyczna z cyfrowym generatorem funkcyjnym;

9) kompletny zestaw eksperymentalny: równanie soczewki i przyrządy optyczne;

10) kompletny zestaw eksperymentalny: ciśnienie pary wodnej w temperaturze poniżej 100oC – ciepło molowe parowania;

11) zestaw demonstracyjny zjawisk fizycznych.

Część 2:

1) zestawy komputerowe do stanowisk pomiarowych – 12 sztuk.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 213 437.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu i wyposażenia dla Instytutu Inżynierii Technicznej

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38400000 Przyrządy do badania właściwości fizycznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław – Instytut Inżynierii Technicznej, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Kompletny zestaw eksperymentalny: pomiar długości, grubości, średnicy, krzywizny i czasu – 1 zestaw.

2) Kompletny zestaw eksperymentalny: spadek swobodny – 1 zestaw.

3) Kompletny zestaw eksperymentalny: prawo Hooka – 1 zestaw.

4) Kompletny zestaw eksperymentalny: interferencja i dyfrakcja fal na wodzie za pomocą falownicy wodnej – 1 zestaw.

5) Kompletny zestaw eksperymentalny: transformator – 1 zestaw.

6) Kompletny zestaw eksperymentalny: prawa Kirchhoffa – 1 zestaw.

7) Kompletny zestaw eksperymentalny: pole magnetyczne przewodu kołowego / prawo Biota-Savarta z teslomierzem – 1 zestaw.

8) Kompletny zestaw eksperymentalny: indukcja elektromagnetyczna z cyfrowym generatorem funkcyjnym – 1 zestaw.

9) Kompletny zestaw eksperymentalny: równanie soczewki i przyrządy optyczne – 1 zestaw.

10) Kompletny zestaw eksperymentalny: ciśnienie pary wodnej w temperaturze poniżej 100 oC – ciepło molowe parowania – 1 zestaw.

11) Zestaw demonstracyjny zjawisk fizycznych – 1 zestaw.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 67
Kryterium kosztu - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 33
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości część 1 – 2 000 PLN brutto na konto wskazane w SIWZ. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa zestawów komputerowych do stanowisk pomiarowych – 12 sztuk

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA – Instytut Inżynierii Technicznej, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Zestawy komputerowe do stanowisk pomiarowych – 12 sztuk.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 70
Kryterium kosztu - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 30
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 600 PLN brutto na konto wskazane w SIWZ. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 078-183842
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa sprzętu i wyposażenia dla Instytutu Inżynierii Technicznej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: EDUKA – FRSK Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Jelonka 4
Miejscowość: Lesznowola
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 05-506
Państwo: Polska
E-mail: eduka@eduka.waw.pl
Tel.: +22 7014158
Faks: +22 7014128
Adres internetowy: https://www.eduka.com.pl/
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 168 943.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa zestawów komputerowych do stanowisk pomiarowych – 12 sztuk

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Uzupełnienie do sekcji I.3 komunikacja – do punktu: oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: (URL): https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia na adres skrytki ePUAP PWSTE w Jarosławiu: /pwste/SkrytkaESP.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury przewidzianej w art. 24 aa ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołania wnosi się na podstawie art. 182 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2020