Dostawy - 316226-2020

07/07/2020    S129

Polska-Elbląg: Komputery osobiste

2020/S 129-316226

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Szkół Technicznych
Krajowy numer identyfikacyjny: 170305816
Adres pocztowy: ul. Grottgera 71
Miejscowość: Elbląg
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Kod pocztowy: 82-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Łęga
E-mail: zst@elblag.eu
Tel.: +48 556256540
Faks: +48 556256543

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zst.elblag.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: szkoła
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz fotograficznego do dwóch pracowni w Zespole Szkół Technicznych w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”

Numer referencyjny: ZST.261.2.2020.HM
II.1.2)Główny kod CPV
30213000 Komputery osobiste
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych oraz sprzętu fotograficznego do dwóch pracowni w Zespole Szkół Technicznych, tj.:

— pracowni ogólnobudowlanej (budownictwa i inżynierii sanitarnej),

— pracowni architektoniczno-geodezyjnej.

Projekt dofinansowany w ramach osi priorytetowej RPWM.02.00.00 – Kadry dla gospodarki, działania RPWM.02.04.00 – Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, poddziałania RPWM.02.04.02 – Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsce dostawy: Zespół Szkół Technicznych, 82-300 Elbląg ul. Grottgera 71, POLSKA.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 358 456.72 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000 Komputery osobiste
30213200 Komputer tablet
30236000 Różny sprzęt komputerowy
32322000 Urządzenia multimedialne
38650000 Sprzęt fotograficzny
38652120 Projektory wideo
38653400 Ekrany projekcyjne
42962000 Urządzenia drukujące i graficzne
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych oraz sprzętu fotograficznego do dwóch pracowni w Zespole Szkół Technicznych, tj.:

A. pracowni ogólnobudowlanej (budownictwa i inżynierii sanitarnej);

B. pracowni architektoniczno-geodezyjnej: szczegółowy opis i ilości sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń peryferyjnych, sprzętu fotograficznego zawiera załącznik nr 1a do SIWZ;

2. montaż;

3. uruchomienie;

4. oznakowanie sprzętu zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 w zakresie informacji i promocji”;

5. zapewnienie serwisu w okresie gwarancji dla sprzętu, które wymaga serwisowania.

Szczegółowy opis i ilości wyposażenia zawiera załącznik nr 1a do SIWZ.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWM.02.04.02-28-0002/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 038-089499
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz fotograficznego do dwóch pracowni w Zespole Szkół Technicznych w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal
Krajowy numer identyfikacyjny: 170735215
Adres pocztowy: ul. Studzienna 37-38/B
Miejscowość: Elbląg
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Kod pocztowy: 82-300
Państwo: Polska
E-mail: biuro@computer-service.pl
Tel.: +48 552363305
Faks: +48 552363305

Adres internetowy: www.computer-service.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 390 495.83 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 358 456.72 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w ppkt 6 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w ppkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800/+48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2020