Услуги - 316350-2017

11/08/2017    S153    Съд на Европейския съюз - Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Ограничена процедура 

Люксембург-Люксембург: Охранителна кабина

2017/S 153-316350

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: plateau de Kirchberg
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Gabriele Dunker
Електронна поща: gabriele.dunker@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-5841

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://curia.europa.eu

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Охранителна кабина.

Референтен номер: COJ-PROC-17/017.
II.1.2)Основен CPV код
45212600
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Изграждане и оборудване на охранителна кабина за контролиране на външния пешеходен достъп до сградите на Съда на Европейския съюз. Услуги „до ключ“, включително подготвителни дейности и технически инсталации.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000
Основно място на изпълнение:

plateau de Kirchberg.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Структурни дейности за подготвяне на основата за кабината. Изграждане на кабина, съставена от вътрешни и външни елементи, в комплекти от рамки и сертифицирано бронирано остъкление, с интегрирани кутии за електрическото окабеляване. Охранителни въртящи се врати със сертифицирано бронирано остъкление. Кабината съдържа технически инсталации за вентилация и климатична инсталация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Ограничена процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 071-133878
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: COJ-PROC-17/017
Наименование:

Охранителна кабина

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Единствената получена оферта е неприемлива по смисъла на член 135, параграф 3) от правилата за прилагане, тъй като цената на офертата надвишава максималния бюджет на възлагащия орган, който е определен и установен преди стартирането на процедурата по обществена поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

в рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това е станало известно.

Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/07/2017